2 veckors resultat

För­ra vec­kan kun­de jag inte gå och väga mig, eftersom jag var sjuk. Så idag blev det två vec­kors sam­man­sla­get resul­tat, och trots att det inte var ett jät­te­bra resul­tat, så var det iaf ett steg i rätt rikt­ning.

När jag kom­mer hem skall jag ta tag i kurs­ma­te­ri­a­let jag fick i bör­jan, och arbe­ta mig ige­nom dem från bör­jan igen. Jag tror att jag kan behö­va det, alla de tips och recept som finns i häf­te­na är fak­tiskt rik­tigt goda (nåja, de fles­ta av dem).

Vec­kor­nas resul­tat: ‑0,8 kg.
Total vikt­minsk­ning: ‑29,2 kg.

Veckans resultat

Som jag skrev ti­di­ga­re så gick det pre­cis som jag trod­de – åt pi­pan. Jag hade gått upp 1,5 kg.

Men jag har bara mig själv att skyl­la.

Fre­da­gens mid­dag blev bra, grön­saks­sop­pa. Rik­tigt gott blev det ock­så, mås­te göra det fler gång­er. Går det att miss­ly­ckas med grön­saks­soppa?

Där­emot så blev det en hel påse lätt­chips till efter­rätt. Inte alls bra, en fruk­tans­värd mas­sa points blev det.

Lör­da­gen var ock­så bra/­dålig. Gjor­de äppel­paj. Dub­bel sats blev det ock­så, hade tänkt fry­sa in ett an­tal por­tio­ner att ha till se­na­re.

Men det blev inte rik­tigt som jag tänk­te, jag och David åt upp i prin­cip 13 av den dub­bla äppel­pa­jen var­dera. Den sista tredje­de­len hade jag tänkt ha till i sön­dags, men jag fick ett oer­hört socker­sug se­nare på kväl­len (nat­ten) och åt upp den sis­ta bi­ten äppel­paj ock­så.

Hel­gen var tra­gisk ur vikt­väk­tar­syn­punkt. Myc­ket god, men tra­gisk.

Den här vec­kan skall jag verk­li­gen se till att hål­la koll på vad jag äter…

Helgen

Usch. Hel­gen var to­tal mi­sär ur vikt­väk­tar­syn­punkt… Bara mas­sa go­dis och an­nat gott hela hel­gen. Gott var det vis­ser­li­gen, men jag kom­mer att få be­ta­la för det på vå­gen ikväll. Un­drar hur my­cket jag kom­mer att gå upp. Det kän­ns som nå­gon­stans mel­lan 1−2,5 kg. Har jag tur så är det min­dre än så, och då tar det inte så lång tid att ta igen det. Jag vill ju gär­na kom­ma över den häg­ran­de 30 kg-lin­jen.

Åter­kom­mer med rap­port se­nare ikväll.

Veckans resultat

[Tids­resa till­ba­ka till i tis­dags för nå­gon tim­me sen]

Wee! Vec­kans resul­tat var ‑0,7 kg, och även om det inte var lika myc­ket som för­ra vec­kan (-2,2 kg), så är jag helt klart nöjd med det!

Det­ta in­ne­bär att jag to­talt har gått ner 29,9 kg, el­ler lite drygt 18% min­dre än vad jag var fö­rut. Ett an­nat mått är att jag är 72 cm min­dre om­fångs­rik än vad jag var för två år sen.

Snart är det dags, igen, att köpa nya och min­dre klä­der. Joy!

Veckans resultat

Nåja, det där ex­peri­men­tet jag på­bör­ja­de för­ra vec­kan med att do­ku­men­tera allt jag äter va­ra­de inte så länge. Trött­na­de rätt fort på det, så jag slu­ta­de. Need­less to say, jag slar­va­de en hel del efter att jag slu­ta­de blog­ga, och går­da­gens re­sul­tat var +1,2 kg på vå­gen.

Så den här vec­kan skall jag skär­pa mig. Vis­ser­li­gen åt jag en halv sub (honey & oat med sea­food och sweet oni­on) till lunch, men jag tror (hop­pas!) inte att det är så hemskt myc­ket points, inte så myc­ket att det inte ryms inom min ”points­bud­get”.

Till tis­dag i näs­ta vec­ka skall jag allt­så se till att bli av med de här 1,2 kg som jag gått upp, samt hel­st gå ner nå­gra hg till. 30 kg-strecket häg­rar inte allt­för långt fram i tiden… Dess­utom vill jag kom­ma för­bi den där nag­gan­de ni­vån 34 kg, vil­ket då in­ne­bär att jag har min­skat min krop­ps­vikt med en fem­te­del.