Kategorier
Okategoriserat

I väntan på iPhone, del 2

Nat­tens vän­tan blev helt frukt­lös… När jag cyk­la­de hem­i­från föll det en och annan drop­pe från him­len. När jag cyk­lat upp till Ami­rals­ga­tan öpp­na­de sig him­len och reg­net stod som spön i bac­ken. Jag fick söka skydd under taket till entrén till tea­tern som lig­ger där, annars hade jag väl bli­vit helt bort­spo­lad. Efter ett par […]

Kategorier
Okategoriserat

I väntan på iPhone

Om någ­ra tim­mar skall jag säl­la mig till köer­na utan­för Telia på Gåga­tan här i Mal­mö. Var­för? Jo, där­för att kl 00:00:01 imor­gon bit­ti släpps iPho­ne, och jag skall ha en. Men jag hade då inte tänkt stå och köa i tim­mar innan dess, 23:00 får bli lagom. Hin­ner de ta slut så får de säkert in […]

Kategorier
Okategoriserat

I väntan på… Vad?

*suck* Sit­ter och vän­tar på att huvudser­vern skall star­ta om så att jag kan gå hem sen. Men den vän­tar på något, jag vet inte vad. Det finns ing­en mo­ni­tor och ing­et tan­gent­bord kopp­lat till ser­vern hel­ler, så jag kan inte gå in i ser­ver­rum­met för att se om det står något på kon­sol­len. Åhh. Där […]

Kategorier
Okategoriserat

Datorlös

Igår slu­ta­de mitt moder­kort kom­mu­ni­ce­ra med min hård­disk, vil­ket får som följd att jag inte är onli­ne lika myc­ket som annars. Tills jag får rätt på min dator kom­mer jag bara att vara onli­ne från job­bet och från min gam­la slöa lap­top.

Kategorier
Okategoriserat

Udda prat på IRC

– du har inte hit­tat en webb­ka­pa­bel bak­ma­skin än? – inte ännu, nej. – kame­ra inne i själ­va deg­kam­ma­ren, sen­so­rer, styr­ning? – men äpa och jag pra­ta­de lite elekt­ro­nik igår, det är inte omöj­ligt att vi kanske gör en bak­ma­skin med en inbyggd apache – hehe – och ssh och emacs så att man kan log­ga […]