I väntan på iPhone, del 2

Nat­tens vän­tan blev helt frukt­lös…

När jag cyk­la­de hem­i­från föll det en och annan drop­pe från him­len. När jag cyk­lat upp till Ami­rals­ga­tan öpp­na­de sig him­len och reg­net stod som spön i bac­ken. Jag fick söka skydd under taket till entrén till tea­tern som lig­ger där, annars hade jag väl bli­vit helt bort­spo­lad.

Efter ett par minu­ter gav reg­net med sig lite, så jag chan­sa­de och cyk­la­de iväg igen. Jag hann c:a 50 meter innan him­len på nytt öpp­na­de sig. Jag cyk­lade vida­re som en besatt och sök­te skydd i en gara­ge­gång av något slag mel­lan Coop och Smör­gås­bu­ti­ken. Efter ett tag reg­na­de det lite mind­re igen, så jag gav mig vida­re.

Halvt genom­blöt på fram­si­dan av krop­pen kom jag fram till Gåga­tan och par­kerade cykeln vid Duka, och gick res­ten av vägen. Det reg­na­de fort­fa­rande en del, men inte lika hyste­riskt som ett par minu­ter tidi­ga­re, så jag blev inte jät­te­myc­ket blö­ta­re än vad jag redan var.

Väl fram­me vid slu­tet på kön till Teli­a­bu­ti­ken träf­fa­de jag min kol­le­ga Lars där, han stod och vän­ta­de där på att vi övri­ga skul­le hin­na dit, innan vi ställ­de oss i kön. Vi bestäm­de oss efter ett par minu­ter att gå och stäl­la oss i kön, den hade växt till­räck­ligt myc­ket så att vi kun­de söka skydd från reg­net i en av por­tar­na längs David­s­halls­ga­tan.

Efter att vi stått där ett par minu­ter dök fler upp, och till slut var vi alli­hop sam­lade. Det var jag, Las­se, Peter, Johan, Patric, Björn och Anders R.

Vi höll fle­ra gång­er på att bli påkör­da av fartvil­da buss­chauf­fö­rer. gatan genom­går någon form av ombygg­nad där och där­för var bus­sar­na tvung­na att köra näs­tan uppe på trot­to­a­ren för att kom­ma för­bi, och där­med näs­tan köra på oss som stod och köa­de. Vad jag vet hän­de inga olyc­kor…

Telia var schyss­ta och bjöd på kaf­fe, gril­lad korv, fil­tar, Mer, chips, och lite annat. De skänk­te ock­så ut mas­sor med lany­ards. En lite iro­nisk pre­sent, med tan­ke på att det inte går att fäs­ta dem i iPho­ne.

När Telia väl öpp­nat dör­rar­na slä­pa­de sig kön fram. Efter drygt 1,5 tim­mar ha­de vi kom­mit kanske halv­vägs. Då gick de ut och sade att iPho­ne 16GB svart var slut. Väl­digt trå­kigt med tan­ke på att vi alli­hop vil­le ha just en så­dan, men vi anpas­sa­de oss efter situ­a­tio­nen, och nu vil­le vi alla ha den vita 16GB-versionen istäl­let.

När vi pre­cis kom­mit fram till skylt­fönstrena till Telia-butiken (vid 2−2.15) gick de ut och sade att de tyvärr inte fick ha buti­ken öppen läng­re än till 3, och att de trod­de att de skul­le hin­na med alla som stod i kö fram till där skylt­fönst­re­na bör­ja­de. Någ­ra av oss utstöt­te ett för­sik­tigt opti­mis­tiskt ”yay” i hop­pet om att vi skul­le hin­na fram innan de stäng­de.

Men tiden slä­pa­de sig fram, och runt 2.45 gick de ut och sade att iPho­ne 16GB vit ock­så var slut. Vi vil­le ju alli­hop ha 16GB-versionen, så efter en kort dis­kus­sion bestäm­de vi oss för att åter­kom­ma dagen efter istäl­let. Det var bara Las­se som kun­de tän­ka sig 8GB-versionen, men han hade ju åkt från Kristi­an­stad, och att behö­va åka hem i ogjort ären­de var ju lite trå­kigt. Tyvärr kra­scha­de Teli­as system lagom till de kom­mit fram till en kas­sa, så det blev ing­et alls för någon av oss.

I väntan på iPhone

Om någ­ra tim­mar skall jag säl­la mig till köer­na utan­för Telia på Gåga­tan här i Mal­mö.

Var­för? Jo, där­för att kl 00:00:01 imor­gon bit­ti släpps iPho­ne, och jag skall ha en. Men jag hade då inte tänkt stå och köa i tim­mar innan dess, 23:00 får bli lagom. Hin­ner de ta slut så får de säkert in fler så små­ning­om. Vore dock kul om jag kun­de få en innan jag skall till Austra­li­en, lite extra under­håll­ning på pla­nen ska­dar inte.

En 16 GB svart en tänk­te jag mig. Hop­pas inte alla and­ra ock­så skall ha en sådan…

I väntan på… Vad?

*suck* Sit­ter och vän­tar på att huvudser­vern skall star­ta om så att jag kan gå hem sen. Men den vän­tar på något, jag vet inte vad. Det finns ing­en mo­ni­tor och ing­et tan­gent­bord kopp­lat till ser­vern hel­ler, så jag kan inte gå in i ser­ver­rum­met för att se om det står något på kon­sol­len.

Åhh. Där hän­de visst något. Nu sva­rar den inte på ping läng­re, så nu skall den ha gått ner. Tog bara en halv­tim­me. Nu är det bara en kvarts vän­tan kvar på att den skall kom­ma igång igen och jag kan log­ga in på den och kon­trollera så att alla tjäns­ter kom igång som de skall.

Jaja, det gäl­ler att ha tåla­mod när man arbe­tar med IT-drift.

Datorlös

Igår slu­ta­de mitt moder­kort kom­mu­ni­ce­ra med min hård­disk, vil­ket får som följd att jag inte är onli­ne lika myc­ket som annars. Tills jag får rätt på min dator kom­mer jag bara att vara onli­ne från job­bet och från min gam­la slöa lap­top.

Udda prat på IRC

– du har inte hit­tat en webb­ka­pa­bel bak­ma­skin än?
– inte ännu, nej.
– kame­ra inne i själ­va deg­kam­ma­ren, sen­so­rer, styr­ning?
– men äpa och jag pra­ta­de lite elekt­ro­nik igår, det är inte omöj­ligt att vi kanske gör en bak­ma­skin med en inbyggd apache
– hehe
– och ssh och emacs så att man kan log­ga in och edi­te­ra kon­fig­fi­ler­na
– låter som en pro­dukt med en till­tänkt publik av två använ­da­re 😉
– det räc­ker väl?
– enkla­re att få igen utveck­lings­kostan­der­na om mil­jo­ner per­so­ner vill köpa
– åas vore det fint med att för­sö­ka säl­ja värl­dens förs­ta bak­ma­skin som säljs med en tryckt manu­al för apache och en CD-skiva med en ssh-klient
– det låter lika prak­tiskt som att säl­ja dörr­lås som krä­ver att man tel­net­tar in till dem och ange ett 16-siffrigt kod­num­mer för att kun­na kom­ma in