Sony PSP

För någ­ra vec­kor sen köp­te jag en Sony PSP. The Joy! The Fun! Hur roligt som helst. Inte alls som min PS2 som jag tror att jag spe­la­de på kanske i två vec­kor, och sen trött­na­de på att hål­la på att kopp­la om slad­dar och TV och för­stär­ka­re för att kun­na spe­la.

Det roli­ga med PSP är att man kan ha den med och spe­la pre­cis var som helst – på tåget, på toa, på lun­chen, osv.

Eftersom det inte föl­jer med spel när man köper PSP, så var jag tvung­en att hit­ta något spel så att jag kun­de använ­da den. Lumi­nes hade fått bra betyg, och dess­utom hade Dischop låg­pris på det (skall tyd­li­gen slu­ta säl­jas). Tyvärr så var PSP:orna slut just då, så jag fick hem Lumi­nes dagen efter, men PSP:an dök inte upp för­rän 10 dagar sena­re.

Lumi­nes mot­sva­ra­de dock alla mina för­vänt­ning­ar. Har all­tid äls­kat Tet­ris och alla dess oli­ka vari­an­ter, och Lumi­nes är en vari­ant på sam­ma tema – det fal­ler ner rutor, upp­de­la­de i fyra mind­re rutor, där rutor­na kan ha sam­ma eller oli­ka fär­ger. Des­sa skall man kom­bi­ne­ra med and­ra rutor som redan fal­lit ner, och när man har fyra småru­tor i sam­ma färg så kom­mer Time Line (som sve­per över spel­fäl­tet hela tiden) att ta bort de rutor­na näs­ta gång den pas­se­rar. Om man lyc­kas få bort fle­ra rutor på ett och sam­ma svep får man bonuspo­äng. Efter­hand som man får mer poäng så låser man upp fler skins ock­så. Ett skin är ett bild- och färg­te­ma, och med spe­ci­fik musik för var­je skin. Oli­ka skins bety­der ock­så att rutor­na fal­ler oli­ka snabbt, och att Time Line går snab­ba­re eller lång­sam­ma­re över spel­pla­nen.

Man kan spe­la mot sig själv, mot en annan spe­la­re via tråd­löst nät­verk, eller mot PSP:n. Det finns ock­så and­ra lägen i Lumi­nes, t.ex. att man skall byg­ga oli­ka figu­rer på tid.

Jag fun­de­rar lite på att köpa Lumi­nes II ock­så, men det får vän­ta i så fall…

Har lånat Dax­ter av Peter, ännu ett roligt spel helt i min smak! Här är man en ekor­re som skall slå ihjäl insek­ter. Myc­ket under­hål­lan­de, men lite smått ener­ve­ran­de när man fast­nar i upp­drag där och mås­te göra om dem igen och igen och igen och igen och… Men det bru­kar loss­na så små­ning­om när man lär sig banan.

Spelkonsoll

På tred­je måna­dens förs­ta dag det­ta vår her­rens år 2006, köp­te jag mig så en PlayS­ta­tion 2.

Köp­te ock­så bara ett spel, ICO. Än så länge gil­lar jag det, lagom enkelt i bör­jan (men miss­tän­ker att det blir mer avan­ce­rat efter hand).

Nu skall jag bara inför­skaf­fa en hand­kon­troll till, och ett mul­tiplay­er­spel…