Rom, dag 1

Resan hem­i­från bör­ja­de kl.12 på tis­da­gen, då vi begav oss till Tri­ang­elns tåg­sta­tion. Det är lätt att glöm­ma bort hur nära det är, men när man väl behö­ver åka tåg är det ohygg­ligt skönt att bo så mära. Det är bara synd att vi inte har bätt­re tåg inom sta­den…

Annars ar det en väl­digt hän­del­se­lös dag. Vi tog tåget till Kastrup, sat i loung­en i någ­ra tim­mar i vän­tan på att pla­net skul­le avgå, bor­da­de pla­net, flög i någ­ra tim­mar, lan­da­de och ploc­ka­de upp vårt bagage. Från Fiu­mi­ci­ni tog vi Leo­nar­do Express till Roma Ter­mi­ni, och där­i­från var det bara en pro­me­nad på lite drygt 1 km till hotel­let.

På vägen till hotel­let pas­se­ra­de vi ett stäl­le med väl­digt hyff­sa­de pri­ser, så efter vi chec­kat in på hotel­let (under­bart med AC på rum­met!!!) gick vi till­ba­ka till restau­rang La Tra­to­ria Roma­na och åt Buca­ti­ni All’a­ma­tri­ci­a­na och piz­za fio­ri di zuc­cho (piz­za med zuc­chi­nib­lom­mor). Piz­zan var inte alls vad jag vän­tat mig, men helt OK! Det var en bianco-pizza (dvs utan tomat­sås) och hade, för­u­tom zuc­chi­nib­lom­mor, även ansjo­vis (rik­tig ansjo­vis, inte det som kal­las ansjo­vis i Sve­ri­ge) och moz­za­rel­la.

Och som van­ligt är tavola­vi­ner­na till maten rik­tigt bra! 🙂

Av Fritz fick jag veta att det finns käll­fon­tä­ner över­allt, och det ver­kar vara rik­tigt friskt och lagom kallt vat­ten! Jag blir antag­li­gen en fre­kvent besö­ka­re till dem med tan­ke på dels hur varmt det är ute (kloc­kan är runt 23:30 och det är inte märk­bart sva­la­re ute nu än vid 21-tiden, dvs runt 30 gra­der), och dels på hur myc­ket vat­ten jag dric­ker…

Hotel­let var fak­tiskt bätt­re än jag för­vän­ta­de mig. AC på rum­met, schysst bygg­nad, väl­digt trångt i duschen för någon i min stor­lek (men det är det över­allt i Ita­li­en). Ing­en WiFi på rum­met, men det finns på bot­ten­vå­ning­en. I mor­gon åter­står det att se hur hotell­fru­kosten står sig. Är den usel så blir det fru­kost i stan. Och det är ju inte fy skam det hel­ler 🙂

Och just ja, utrym­met i dus­hen kan beskri­vas som humo­ris­tiskt, ita­li­e­nar­na har bytt plats på varm- och kall­vat­ten­kra­nen, och i stäl­let för hand­du­kar har de gett oss bords­du­kar.

Hemresa

Så var det då slut­li­gen dags att åka hem igen, att läm­na var­ma, skö­na Bris­ba­ne och åka till vintri­ga Mal­mö igen. På sätt och vis ser jag fram emot det – vär­men och fuk­tig­he­ten här nere är lite för myc­ket ibland. Men det känns ock­så trå­kigt eftersom jag kom­mer att åka ifrån Catja och Jason. Det sista är det trå­ki­gas­te med att åka hem igen…

En annan trå­kig sak med hem­re­san är den evi­ga flyg­tu­ren. Flyg­re­san till Sing­a­po­re tar sju tim­mar och fyr­tio minu­ter. Sjut­ton tim­mar och tret­tio minu­ter sena­re lan­dar vi i Ams­ter­dam, och efter ytter­li­ga­re fyra tim­mar och tret­tio minu­ter lan­dar vi på Kastrup. Vi läm­nar Bris­ba­ne idag kl. 15:00 och är fram­me på Kastrup imor­gon kl. 11:45.

Nu skall vi till Ken­tucky Fri­ed Chic­ken och köpa lunch, och där­ef­ter till pos­ten och köpa ännu ett paket att skic­ka det som inte fick plats i res­väs­kor­na med.

Två timmar till 2006

Så är ännu ett år slut, och vi sit­ter och små­fry­ser på bal­kong­en vid levan­de ljus och vin/öl/drinkar. Det är bara 25° varmt (vil­ket är lite kyligt – vil­ket jag ald­rig trod­de att jag skul­le tyc­ka).

Det är en under­lig käns­la att det är så tyst ute – fyr­ver­ke­ri­er är för­bjud­na i Austra­li­en p.g.a. vär­men och tor­kan (bara spe­ci­ellt licen­si­e­ra­de för­tag får han­te­ra fyr­ver­ke­ri­er). För­rätt och huvud­rätt är uppät­na, om en stund blir det efter­rätt, och där­ef­ter lite drinkar/öl/vin miss­tän­ker jag. Strax före mid­natt blir det att gå upp på taket med cham­pagnen och tit­ta på fyr­ver­ke­ri­er­na över Bris­ba­ne.

Det nya året bör­jar bra (dvs om det inte är storm imor­gon) – vi skall till Gold Coast och Sur­fer’s Para­di­se. Vis­ser­li­gen är det helg­dag imor­gon och alla affä­rer är stäng­da, men det lär antag­li­gen vara folk där nere ändå (tyd­li­gen en av de mer väl­kän­da sur­far­stäl­le­na i Austra­li­en), och för­hopp­nings­vis är ett och annat café ock­så öppet.

På ons­dag åker vi till Syd­ney. Det skall bli en intres­sant resa, lär ta mas­sor med foton till mitt foto­al­bum. Eller så blir jag så fasci­ne­rad av sta­den att jag glöm­mer ta bil­der. Vi får väl se…

Och om lite drygt tio dagar åker vi hem till Sve­ri­ge igen, hem till kylan och snö­stor­mar­na. Jag ser inte direkt fram emot det, även om det skall bli skönt att kom­ma till ett kli­mat där man kan klä sig varmt (dvs klä sig efter kli­ma­tet, det går ju inte direkt att klä sig kallt här nere – t‑shirt och shorts hjäl­per inte allt­för myc­ket mot vär­men).

Gott slut, mina vän­ner (och and­ra helt okän­da män­ni­skor), och gott nytt år på er.

Resfeber

I mor­se när jag låg och lyss­na­de på radi­on innan jag skul­le sti­ga upp kom jag att tän­ka på att det är mind­re än sex dagar kvar tills jag skall åka till Austra­li­en.

Jag kan inte påstå att jag har någon res­fe­ber – där­e­mot känns det väl­digt overk­ligt att jag om lite drygt sex dagar och tju­gotvå tim­mar (lokal tid i Bris­ba­ne) kom­mer att befin­na mig på and­ra sidan pla­ne­ten, och i en helt annan års­tid (min svå­ger satt och skrev jul­kort i lör­dags i tret­tio­sex­gra­dig vär­me!). Eftersom jag inte har rest sär­skilt myc­ket i mitt liv (det längs­ta jag rest var när jag besök­te min sys­ter och hen­nes man i Hud­ders­fi­eld för någ­ra år sen), så har jag ing­en som helst aning om vad som vän­tar mig. Efter vad man sett på TV och vad syr­ran sagt så är austra­li­en­sar­na väl­digt trev­li­ga och öpp­na. Där­e­mot kan det ju all­tid vara lite kul­tu­rel­la pro­blem med att saker och ting inte fun­ge­rar som man är van vid, men det går säkert bra ändå, jag tror inte att de arke­bu­se­rar turis­ter för att de frå­gat om pri­set på fel sätt eller inte gett till­räck­ligt myc­ket dricks.

Catja sade att de hade pla­ne­rat en hel del saker till när vi skul­le kom­ma till dem. Hop­pas de inte har detalj­pla­ne­rat var­je dag, ibland vill man ju ha lite spon­ta­ni­tet ock­så. Med det sagt så hop­pas jag att vi får gjort en hel del! En av dagar­na har vi bokat en hel­dags­re­sa till Syd­ney, man får pas­sa på att besö­ka stor­s­tan när man är där.

Jag tänk­te inte ta med mig så myc­ket klä­der – dels för att jag egent­li­gen inte har så myc­ket som­mar­klä­der som pas­sar i den austra­liska het­tan, och dels för att jag tänk­te köpa lite lämp­li­ga klä­der när jag väl kom­mer ner dit. Var annars hit­tar man för kli­ma­tet lämp­li­ga klä­der om inte på plats?

Jag tar med mig min kame­ra ock­så, och efter hand som jag hin­ner skic­ka upp bil­der till min blogg, så kom­mer de att fin­nas till­gäng­li­ga på mitt foto­gal­le­ri.