Kategorier
Programmering

PinIt-button

A cli­ent of mine wan­ted to add PinIt sup­port for parts of their web site, main­ly their user com­mu­ni­ty image gal­le­ri­es. I made a quick solu­tion for them, copi­ed here in case some­o­ne else needs somet­hing simi­la­re, or just wants to com­plain about my pro­gram­ming tech­ni­ques 🙂 Or pre­fe­rably make sug­ges­tions for impro­ve­ments… To use it, […]

Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

I många år har jag haft pla­ner på att göra en recept­da­ta­bas. Inte för­rän nu har jag kom­mit igång på all­var. Så jag har skri­vit ner och sor­te­rat alla tan­kar och idéer jag haft om det, vad jag vill att man skall kun­na göra där, jag har ett över­gri­pan­de hum om hur jag vill att […]

Kategorier
Okategoriserat

Konvertera C++ till C#

Efter att en av våra pro­jekt­le­da­re frå­gat mig och en kol­le­ga om att tidsupp­skat­ta att even­tu­ell kon­ver­te­ra en appli­ka­tion skri­ven i C++ till C#, så leta­de jag runt lite på nätet för att se vad som fanns skri­vet om det. Hit­ta­de en arti­kel skri­ven av Jes­se Liber­ty med titeln ”C++ -> C#: What You Need to […]