Sidobar för webloggar

Peter hit­ta­de en sidebar-panel till Mozil­la Fire­bird, som hjäl­per en att läsa RSS-dokument från oli­ka siter. Den heter RSS Rea­der.

Har pre­cis instal­le­rat det, och jag gil­lar det redan!

Det fun­ge­rar som så att man ska­par bok­mär­ken (gär­na i en sepa­rat bok­mär­kes­mapp) till de RSS-dokument man vill läsa. Man stäl­ler in RSS Rea­der till att visa alla bok­mär­ken i för­ut nämn­da bok­mär­kes­mapp, och när man klic­kar på län­kar­na får man upp en lis­ta över de inlägg som finns i doku­men­tet, fint färg­ko­da­de så att man lätt kan skil­ja mel­lan läs­ta och oläs­ta inlägg. Klic­kar man på ett inlägg får man upp hela inläg­get i huvud­fönst­ret i Mozil­la Fire­bird. Myc­ket prak­tiskt.

Tack Peter!