Thai-mat

Glöm allt jag sagt för­ut om thai­mat!

Bang­kok Thai på Bergs­ga­tan är helt klart stans bäs­ta, vare sig man äter där eller tar med sig maten hem.

Jag och Mim­sa åkte runt lite i stan. Först till Bau­haus för att jag vil­le köpa någ­ra hop­fäll­ba­ra kund­kor­gar som de säl­jer. Efter det åkte vi till IKEA för att shop­pa lite inför nyårsaf­ton. Jag köp­te någ­ra likör­glas, och mim­sa köp­te martini- och cham­pagneglas.

När jag skul­le sät­ta mig i bilen på par­ke­ring­en på IKEA så gled jag in i sätet på något kons­tigt sätt (jag är så pass lång att jag mås­te ha en spe­ci­ell tek­nik för att kom­ma in i förar­sä­tet på bilar). Pin­samt vär­re.

På vägen hem till mig stan­na­de vi på Bang­kok Thai och köp­te med oss mat. 4 rät­ter tog vi, vi tänk­te att vi skul­le se klart den sista fil­men vi hyr­de i går (Darkness Falls) till­sam­mans med Äpa och Ellen.

Des­sa fyra rät­ter var minst sagt gudom­ligt goda. Det var t.o.m. goda­re att ta med sig maten hem än att äta i restau­rang­en (men det kan bero på att restau­rang­en är lite torf­tig).
Bang­kok Thai rekom­men­de­ras å det var­mas­te.

Receptdatabas

Har länge fun­de­rat på en lös­ning för att lag­ra recept på web­ben, men har egent­li­gen inte gitit ta tag i det på all­var, för­rän nu. Tänk­te tes­ta hur lämp­ligt Movab­le Type är för att han­te­ra recept. MT är ju ett gans­ka enkelt Con­tent Management-system i grund och bot­ten. Det ver­kar fun­ge­ra gans­ka bra, även om jag inte rik­tigt är fär­dig med att över­sät­ta och göra om alla mal­lar­na.

Får hop­pas att även Mim­san tyc­ker det är prak­tiskt och bör­jar spa­ra sina recept där ock­så… 🙂

Lunch

Häm­ta­de lun­chen från Krua Thai Express idag. För ovan­lig­he­tens skull kryd­da­de jag inte maten med en mas­sa chi­li­fling­or idag, vil­ket fak­tiskt var rik­tigt trev­ligt. För en gångs skull kän­de jag rik­tigt den ful­la sma­ken från maten. Stark mat i all ära, men van­lig, nor­malt kryd­dad mat är ock­så gott.

Blir lite annorlun­da mot kväl­lens pla­ne­ra­de mid­dag med maka­ro­ner, kött­bul­lar (3%) och någon sal­lad.

Thai-restaurang

Har pre­cis ätit kvälls­mat från en ny (nåja, jag hade ing­en aning om att den fanns innan iaf) thaire­stau­rang som lig­ger på För­e­nings­ga­tan 45 (pre­cis bort­om Petri-skolan sett från Kon­sert­hu­set). Den heter Vieng Thai, och även om mil­jön där kanske inte loc­kar en till att stan­na till och äta där (ser ut som ett typiskt kebab-hak, och man kan ju fak­tiskt ta maten med sig) så är maten defi­ni­tivt värt ett besök!!

Käka­de Käeng Kari Thai Sty­le (kyck­ling­gry­ta med cur­ry, kokos­mjölk, tomat, pota­tis och ana­nas) samt dela­de en Po Pia Tod (fri­te­ra­de vår­rul­lar) med Jör­gen. Allt till det helt klart accep­tab­la pri­set 72:- (1½ rät­ter).

Kan helt klart rekom­men­de­ras om man kän­ner för att ta maten med sig. Kän­ner man där­e­mot för att äta ute så rekom­men­de­rar jag fort­fa­ran­de Bang­kok Thai på Bergs­ga­tan (eller Krua Thai på Möl­le­vångs­tor­get)).