Första advent


DSC_0042
Ori­gi­nal­ly uplo­a­ded by Pad­dy­Se

OK, så Mim­san har löpt gat­lopp i Mal­mö och betyg­satt folk. Eller sna­ra­re deras för­be­re­del­ser inför 1:a advent. Eller sna­ra­re våra för­be­re­del­ser inför 1:a advent… För­be­re­del­ser i form av put­sa­de föns­ter, upp­häng­da jul­stjär­nor, etc. Som van­ligt har jag inte gjort något sådant i år, men för förs­ta gång­en någon­sin bygg­de jag mig en advents­ljus­sta­ke. Tänk­te att det kun­de ju vara trev­ligt, och det ger lite juli­ga­re käns­la till var­dags­rum­met.

Försenad julmiddag

Igår var det dags för en något för­se­nad jul­mid­dag med mina kol­le­gor och respek­ti­ves respek­ti­ve.

Egent­li­gen var tan­ken att vi skul­le haft jul­mid­dag i decem­ber, men vi var lite sent ute med att boka bord, så hela syd­väst­ra Skå­ne var full­bo­kat, så det blev igår istäl­let.

Vi var på Far­bror Elofs Skaf­fe­ri i Bil­le­ber­ga. Ett helt otro­ligt stäl­le, de har sam­lat på sig saker från lopp­mark­na­der och hängt upp över­allt i restau­rang­en. Man kan sit­ta och tit­ta på allt i tim­mar, och när man tit­tat klart kan man läsa i någ­ra av böc­ker­na som finns utlag­da på bor­den. Som t.ex. en bok som om du vän­de den på ena hål­let så var den lan­ti­sens gui­de till stor­sta­den, och om du vän­de den på and­ra hål­let så var den sta­bons gui­de till lands­byg­den.

Maten där­e­mot är en annan fem­ma… Jag bru­kar van­ligt­vis kun­na äta det mesta med god aptit, men det mås­te ha varit något fel på mina smaklö­kar igår. Det mesta var (åtminsto­ne enligt mina smaklö­kar) fruk­tans­värt äck­ligt, och en korv de hade rul­lat ihop med nån kons­tig grågrön sör­ja i fick mig näs­tan att spy. MEN alla and­ra ver­ka­de tyc­ka att det var rik­tigt gott (för­u­tom möj­ligt­vis bläck­fisk­hu­vu­det Anders fick), så jag antar att det var något märk­ligt med mina smaklö­kar. Efter förs­ta tall­ri­ken med lite av var­je, varav jag var tvung­en att läm­na det mesta, så bestod tall­rik två av det goda nyba­ka­de brö­det, lite oliv­rö­ra, någ­ra kyck­lingspett och en god färskost.

Jul och semester

Så var det igen jule­ti­der, och jag har semes­ter.

Jul och semes­ter inne­bär att jag mås­te stä­da lite mer och julpyn­ta. Det känns lite kons­tigt att få upp jul­sa­ker­na igen med tan­ke på att jag senast tog ner dem i augusti…

Det blir julaf­to­nar i år – Lil­le Julaf­ton firas det med släk­ten, och själ­va Julaf­ton med vän­ner. Vad som hän­der på Nyårsaf­ton har jag ännu inte den ble­kas­te aning om…

Trettondagsafton

Så idag är det då en helg­dag som man inte har i Dan­mark, vil­ket gav mig en fri­dag i bonus så att säga.

De frå­ga­de mig vad Tret­ton­dags­af­ton och Tret­ton­de­dag Jul var för något. Jag hade fått för mig att det var den dag som de tre vise män kom fram till krub­ban, men de hade fått för sig att de kom fram till krub­ban på Jul­da­gen.

Nu har jag frå­gat Fritz om det, och han bekräf­ta­de och för­tyd­li­ga­de det jag redan viss­te.
Tret­ton­de­dag Jul är allt­så den dag som tre vise män kom fram till krub­ban där Jesus föd­des, idag då allt­så för 2005 år sedan. Det­ta är egent­li­gen ing­en dag för firan­de, utan skall till­bring­as i mäs­sa.

Det där med att de tre vise män skul­le ha hun­nit fram till krub­ban på jul­da­gen stäm­mer – för­u­tom att de kom fram till helt fel stad. De trod­de att den kom­man­de Judar­nas Konung skul­le födas i Jeru­sa­lem – men så var icke fal­let, Jesus föd­des ju i Bet­le­hem.

Ytter­li­ga­re för­tyd­li­gan­de är att det inte var någ­ra tre vise män, och de var inte hel­ler konung­ar som en del tror. De var vis­ser­li­gen visa, eller dåti­dens veten­skaps­män (ast­ro­lo­ger), och de var (minst) 21 styc­ken. Bibeln är väl­digt lud­dig på det områ­det. Den enda evan­ge­list jag hit­tat som skri­vit om dem (vid en snabb titt i Bibeln) är Mat­teus, och han näm­ner dem bara som de öster­länds­ka stjärn­ty­dar­na, men ing­et antal.

Julmiddag

Så har jag då änt­li­gen lyc­kats hit­ta någ­ra jul­klap­par till Ellen, Mim­san och Äpa. Hop­pas att de inte redan har det jag köpt.

Jag hade tur med väd­ret när jag gick ut, det var uppe­håll. Trod­de jag. Så fort jag hun­nit till and­ra sidan Fol­kets Park öpp­na­de sig him­len igen. Jag fun­de­ra­de på att gå hem igen, men så lät­ta­de reg­net igen, så jag fort­sat­te in mot stan. Efter ett par minu­ter öpp­na­de sig him­len igen, och så här fort­sat­te det hela vägen tills jag kom hem igen 2 tim­mar sena­re. Men det gick ju bra ändå…

Inpac­ka­de blev jul­klap­par­na ock­så. Den nere till väns­ter är till Mim­san, den nere till höger är till Ellen, och den längst upp är till Äpa.

Julklappar till Ellen, Mimsan och Äpa