Tillbaka till jobbet

Efter en totalt miss­lyc­kad mor­gon, som bestod av att örat på en kopp inne­hål­lan­des varm cho­klad loss­na­de på två stäl­len, så att mug­gen, inklu­si­ve varm cho­klad, for i skriv­bor­det och spill­de ut hela sitt inne­håll över dels mina byx­or, dels mitt tan­gent­bord och dels alla pap­per som låg på mitt skriv­bord, så att allt blev helt genom­dränk av cho­klad… Och det­ta pre­cis innan jag skul­le gå hem­i­från. Lite smått stres­sad bör­ja­de jag rän­na fram och till­ba­ka mel­lan vas­ken i köket och skriv­bor­det för att för­sö­ka mop­pa upp havet av nu kall cho­klad mitt skriv­bord bada­de i. Det hela blev inte bätt­re av att jag mås­te rota fram ett par nya och tor­ra byx­or ur göm­mor­na i sov­rum­met.

Nu efteråt får jag säga att mitt skriv­bord (som nu inte har lika många pap­pers­hö­gar på sig som tidi­ga­re i mor­se) fak­tiskt ser lite bätt­re och mer stä­dat ut, och att jag nog, för fram­ti­da refe­rens, bor­de se till att ha mind­re eller inga pap­pers­hö­gar alls på skriv­bor­det, utan slänga eller sät­ta in pappre­na i pär­mar eller vad jag nu hade tänkt göra med alla pap­per när jag får dem eftersom jag inte släng­er dem på en gång…

Får väl ta mig en kopp varm cho­klad här på job­bet istäl­let, och hop­pas på att jag har bätt­re tur med den här mug­gen…

Ingen resa till Linköping

Fick just sam­tal från en av säl­jar­na på kon­to­ret i Lin­kö­ping, och hon sade att jag inte behöv­de åka upp dit för att pro­gram­me­ra i Excel, utan jag kun­de stan­na kvar i Mal­mö och pro­gram­me­ra det som behö­ver pro­gram­me­ras. På så vis spa­rar både vi och kun­den peng­ar, och det är inte fel ju. Tror dess­utom att det går snab­ba­re att göra så här då jag inte behö­ver för­sö­ka lära ut det jag kan om VBA-programmering i Excel till de and­ra två som skul­le vara med.

Vad är en blog?

Det ver­kar som om vis­sa av mina kol­le­gor inte vet vad en blog är. Får nog under­vi­sa des­sa okun­ni­ga elän­den.

En blog är den folk­li­ga benäm­ning­en på en weblog, som är en sam­ling sidor där man mest pra­tar en mas­sa strunt, eller talar om för and­ra vil­ka livsvik­ti­ga upp­täck­ter man gjort under dagen.

Egent­li­gen är det en web-baserad dag­bok.

Affärsjagande amerikanare

Fick igår ett tele­fon­sam­tal från någon som pra­ta­de ame­ri­kansk eng­els­ka. Hans förs­ta frå­ga var om vi använ­de någon pro­dukt från Sun eller Cisco. Vårt nät­verk kör till stor del swit­char och rout­rar från Cisco, så jag sva­ra­de ja. Efter att ha för­sökt bok­sta­ve­ra min email­a­dress ett par gång­er mås­te han ha lyc­kats få ner den rätt, för idag fick jag ett mail från honom med lite pri­ser. Gans­ka bra rabat­ter, om än inte på hård­va­ra vi är intres­se­ra­de av för till­fäl­let. Sen skall ju all­ting skic­kas från USA till Euro­pa ock­så, och med allt strul det kan inne­bä­ra så är det nog lika bra att för­sö­ka hit­ta ett lokalt alter­na­tiv istäl­let om beho­vet skul­le upp­stå.