Hemma igen från Olofström

Igår kom jag hem igen från Olofström. Efter­som en av de stör­re par­ke­rings­plat­ser­na här runt Möllan/Nobel­torget hade par­ke­rings­för­bud p.g.a. da­tum­par­ke­ring/städ­ning, så var gi­vet­vis alla an­dra plat­ser ful­la. Nor­malt är det svårt att hit­ta par­ke­rings­plats ef­ter kl 18.00, men igår var det o­möj­ligt. Så jag ring­de Ellen och frå­ga­de om vi skul­le laga mat på kväl­len, och åkte sen iväg med ho­nom till Wil­lys och hand­lade. På vä­gen hem igen ring­de vi Mim­san och frå­ga­de om han kun­de tän­ka sig att se en film, och det kun­de han. Han hade t.o.m. någ­ra fil­mer han kun­de ta med sig. Väl hem­ma på om­rå­det igen så kör­de jag och Ellen runt, runt och för­sök­te hit­ta par­ke­rings­plats, medan Mim­san stod utan­för min port och såg oss åka för­bi ett par gång­er. Efter ett tag skic­ka­de han ett SMS med Ni är super­gay till oss. Jag an­tar att vi såg lite fjol­li­ga ut när vi kör­de runt där och för­sök­te hit­ta en lämp­lig par­ke­rings­plats… Tis­da­gen gick bra. Vak­nade 4.30, pac­ka­de det sis­ta och åt fru­kost, och vid 6.30 så åkte jag från Mal­mö. Att hit­ta var inte så svårt, men strax utan­för Kristi­an­stad höll de på att läg­ga ny väg­bana på väg­en, och jag miss­tol­kade skyl­tar­na och kör­de av miss­tag in i Kristi­an­stad. Vän­de på en par­ke­ring in­nan jag ir­rat mig för långt in i Kristi­an­stad, och lycka­des ta mig ut till E22:an igen. Väl uppe i Olofström ord­na­de vi pas­ser­kort, hade lite ge­nom­gångar, läs­te do­ku­men­ta­tion, och ef­ter det var da­gen i prin­cip slut, så jag åkte iväg och che­ckade in på ho­tel­let (efter att ha vir­rat runt i Olofström, för ho­tel­let syns inte från ga­tan om man inte vet var det är). Det är ett gan­ska nytt ho­tell, men med gam­mal­dags in­spi­re­rad in­red­ning. Inga rull­gar­di­ner finns där, men det går att göra rum­met nå­gor­lun­da mörkt, så man vak­nar inte di­rekt när solen strå­lar in vid 5‑tiden på mor­go­nen. Ons­da­gen var unge­fär lika­dan som tis­da­gen, vän­tan på da­tor, och när den kom skul­le alla pro­gram in­stal­leras, till­sam­mans med en mas­sa fix­ar från Win­dows Upda­te. Sen var även ons­da­gen slut. Tors­da­gen var trev­lig. Hela da­gen spen­de­ra­des på Tivo­li i Køben­havn. För för­sta gång­en på 15 år eller så, åkte jag en åk­att­rak­tion, näm­li­gen Dæmo­nen. Re­kom­men­de­ras, den är helt van­sin­nig. Man vän­tar 10 mi­nu­ter i en kö för att åka 30 se­kun­der i nå­got som känns som 10 se­kun­der, och man sväng­er upp och ner och hit och dit, och mitt i allt­ihop är det fritt fall. My­sigt, och de hade goda ham­bur­gare där ock­så. Fre­da­gen till­bringa­des med ge­nom­gång av ko­den. Och my­cket kod var det… Var­je kväll i ve­ckan, fö­ru­tom tors­dag­kväl­len, gick jag runt i och utan­för Olofström. Det fin­ns inte sär­skil­lt my­cket att göra där uppe, mer eller min­dre hela sta­den stä­nger ner vid 18.00, efter det är det helt öde och folk ser kon­stigt på en om rå­kar möta nå­gon. Vikt­väk­te­ri­et går det nog inte så bra med… Res­tau­rang­er­na lo­ckar inte så my­cket, så jag har ätit i det enda ga­tu­kö­ket i Olofström (eller det enda jag hit­tat än så länge) på kväl­lar­na. Väl­jer dock bät­tre än ham­bur­ga­re med pom­mes fri­tes. Och på ho­tel­let är det inte så stor möj­lig­het till att äta rätt, på mor­go­nen är det ho­tell­fru­kost som gäl­ler (för mig: yog­hurt med bran fla­kes, lin­frö, kanel och lite tor­kad ba­nan, med två mac­kor med smör och ost, och ett glas apel­sin­juice). Det finns in­get kyl­skåp på ho­tel­let, så jag kan ju inte fixa egen fru­kost/kvälls­mat där. I stort sett har det varit en trev­lig vec­ka. Det ver­kar fin­nas en hel del väl­digt fin na­tur i och runt Olofström, och näs­ta vec­ka hade jag tänkt ta med mig en ka­mera och ta lite bil­der jag kan läg­ga ut. Både vän­ner och släkt un­drar hur det ser ut där uppe.

Avresa

Ujuj. Inatt blev det inte my­cket sömn. Upp­spelt som jag var in­för mor­gon­da­gen (idag allt­så) så hade jag dels svårt att som­na, och dels svårt att fort­sätta sova när jag väl ly­ckats som­na. För­hopp­nings­vis skall det inte på­ver­ka hur jag kör idag, fick ju trots allt en hel del sömn i hel­gen så jag är ju ändå gan­ska ut­vi­lad. Mär­ker jag att jag bör­jar bli trött får jag väl sät­ta på lite kal­luft i bilen. Igår var jag och tes­tade bilen lite ock­så, sam­ti­digt som jag pas­sade på att till­sam­mans med Mim­san hand­la lite på IKEA (det blev ett nytt dub­bel­brett Lack-bord i ek­fanér att er­sätta mina två gam­la, och en ny <reklam>stryk­bräda, Mang­el, som är su­ve­ränt bra, och kan stäl­las in i en bät­tre höjd än den gam­la jag hade</reklam>). Ser fak­tiskt fram emot da­gen, och att få bo på ho­tell ett tag. Vis­ser­ligen trå­kigt att inte vara hem­ma, men det kan vara skönt att slip­pa tän­ka på att stä­da och fixa fru­kost för en gångs skull. Kloc­kan 06.00 tar jag mitt pick och pack och ger mig iväg! Vä­gen från Mal­mö till Olofström är enkel, när man väl kom­mit ut från Mal­mö så skall jag svänga till hö­ger i Härs­löv, väns­ter efter Bromöl­la och väns­ter igen vid Jäms­hög. Väl inne i Olofström skall jag svänga hö­ger tre gång­er, och sen väns­ter för att kom­ma upp till Volvos gäst­par­ke­ring. Gans­ka enkelt vil­ket jag är tack­sam för! Nåja, dags att pac­ka det sista och ge sig iväg…

Olofström

Om en vec­ka, den 1 juni, skall jag åka upp till Olofström, och jag kom­mer inte hem igen förr­än på fre­dag kv­äll. Jag har fått ett kon­sult­upp­drag hos en viss kund där up­pe, och det här upp­dra­get va­rar sep­tem­ber ut, med lite se­mes­ter i bör­jan på juli som ett litet and­nings­hål.

Det här blir mitt för­sta lång­väga upp­drag. Lite smått ner­vöst är det. Ser jag fram emot det? Både ja och nej.

Ja till att göra nå­got nytt och till lite om­väx­ling i mitt an­nars så stil­tje­drab­bade yr­kes­liv.

Nej till att bo på ho­tell så länge (kom­mer bara hem över hel­gerna). Jag vet inte rik­tigt hur jag skall göra med vikt­väkte­riet, det finns ju ing­en möj­lig­het för mig att laga mat eller ta med mig mat hem­ifrån. Vis­ser­li­gen finns det res­tau­rang­er i Olofström, men av de åtta res­tau­ran g­erna lis­ta­de i Gula Sidor­na är det fyra pizze­rior, två kon­di­to­ri­er (jag hade ing­en aning om att ett kon­di­to­ri räk­na­des som res­tau­rang), en kina­res­tau­rang och en res­tau­rang som en­ligt en kom­pis ver­kar ser­ve­ra nå­gon form av balt­iska fyr­kan­ter.

Inte ens en McDonalds­res­tau­rang ver­kar det fin­nas i Olofström, vil­ket jag tyc­ker är synd, ef­ter­som det är den enda res­tau­rang där jag vet pre­cis hur må­nga Points ma­ten in­ne­hål­ler och där­med hur my­cket jag får (bör) äta av den.

Så det ver­kar inte fin­nas sär­skilt my­cket där uppe. Hela sta­den är lite drygt 12 km2 stor. Å and­ra sidan har jag hört att det skall fin­nas trev­lig na­tur i o­be­grän­sa­de mäng­der där uppe. Jag får väl ta ka­me­ran med mig och gå ut och van­dra lite i sko­gar­na. Hop­pas bara att jag inte går vil­se och al­drig mer blir åter­fun­nen. 🙂

Så om det är nå­gon som lä­ser det­ta och som vet nå­got mer om Olofström, kan ni inte tip­sa mig i så fall om vad som fin­ns att göra där uppe?

Samkväm

Eller mot­sva­ran­de.

Ikväll var Jonas, Peter, Gary och jag och hade ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter med Per och Sti­na från McCann.

Vi bör­ja­de med att strå­la sam­man på Victors, där vi drack vars en Staro­pra­men. Be­tyd­ligt go­da­re än den sör­ja de har som Pripps för­sö­ker få folk att tro är öl (nej, Pripps kan inte bryg­ga nå­got som är drick­bart).

När vi druck­it upp och pra­tat en del, så gick vi vi­da­re till trap­pa­ner. Där in­led­de vi med Staro­pra­men igen, den här gång­en på flas­ka. Vi tyck­te alli­hop att den här var go­da­re än den fat­ver­sion som Victors hade ser­ve­rat.

I mat­väg be­ställ­de vi dagens spe­cial, vil­ket var två rät­ter. För­rät­ten, som jag ty­värr inte minns vad den het­te, be­stod av hals­tra­de rä­kor, pas­ta, och en ut­sökt sås.

Hu­vud­rät­ten be­stod av fa­san­bröst på bal­sa­mi­co­ba­kad ra­dicchio, con­fit av låret samt ko­ri­an­der­ba­kad mo­rot, grön­ärts­tim­bal och Mar­sa­la­sås. Även det­ta var ut­sökt gott.

In­nan vi fick in ma­ten så bjöd kö­ket på nå­gon form av torsk (skall kol­la med Peter imor­gon om han kom­mer ihåg vad det het­te).

Till för­rät­ten drack vi ett väl­digt gott vitt vin, och till hu­vud­rät­ten drack vi ett gott rött vin. Mitt min­ne för namn är hur då­ligt som helst, så jag minns ju så klart inte vad vin­erna het­te :-/

Med risk för att låta över­dri­vet ly­risk, så får jag ändå säga att det var en syn­ner­li­gen trev­lig mil­jö, trev­lig och grann per­so­nal, och ut­sökt god mat. Vis­ser­li­gen var det lite dyrt, men all­ting var helt klart myc­ket pris­värt! Dit kom­mer jag att gå fler gång­er. Ja, det kom­mer jag att göra.

Årsavslutning

Så var då änt­li­gen årets sista arbets­dag (hop­pas jag iaf) med efter­föl­jan­de jul­bord avslu­tad. Points­mäs­sigt var dagen, och då i syn­ner­het kväl­len, en kata­strof ing­en någon­sin för­ut skå­dat.

Idag har jag ätit och ätit och ätit. Lun­chen bestod av den godas­te panang gai jag någon­sin ätit, med en liten bit ult­ra­god vit­löks­ba­gu­et­te från det där bage­ri­et nere vid Ystad, de som är bakar så him­la gott bröd. Säkert mas­sor med points, men det var så gott att det var det värt.

Hela efter­mid­da­gen åt jag cho­klad, och till månads­mö­tet innan jul­bor­det drack jag glögg, åt mer cho­klad, och en del pep­par­ka­kor.

Själ­va jul­bor­det sen sked­de på Glo­ri­as Sports­bar vid Tri­ang­eln här i Mal­mö. Kanske inte det all­ra godas­te jul­bord jag någon­ting ätit, men det var helt OK ändå med trev­lig per­so­nal! Drack inte sär­skilt myc­ket hel­ler (1 snaps (Skå­nes), 1 Ystad Fär­sköl mörk, 1 Sta­ropra­men, 2 glas isvat­ten och 1 kopp kaf­fe). Efter det (och maten) var jag propp­mätt, och jag miss­tän­ker att jag kom­mer att vara mätt hela hel­gen. Hop­pas bara att det går över tills det är dags för julspektakel/motsvarande hem­ma hos Mim­san.

Nej, nu när jag sett till att håva i mig en till­räck­lig mängd vat­ten för att garan­te­ra att jag vak­nar var 23:e minut hela nat­ten för att gå på toa­let­ten, så är det dags att gå och läg­ga sig, har en mas­sa saker att för­be­re­da i hel­gen inför i näs­ta vec­ka.

Gonatt, värl­den!

Effekter

I går skrev jag om min mor­gon, om en kopp varm cho­klad som for i bor­det med all värl­dens fart.

Idag när jag skul­le star­ta min dator upp­täck­te jag effek­ter­na av vad som hänt:

  • Mitt tan­gent­bord skri­ver siff­ror på måfå. En . blir l. och höger­pi­len fun­ge­rar även som Enter. En hel del annat blev ock­så märk­ligt där. Fick byta till mitt gam­la svar­ta tan­gent­bord, där teck­ne­na är svå­ra att se (så bra att man kan skri­va utan att tit­ta på tan­gent­bor­det).
  • Mass­vis med fläc­kar på skär­men. Tack o lov så går de lätt att tor­ka bort.
  • Mis­sa­de lite cho­klad på golet, så nu har jag en liten fläck på gol­vet. Går ock­så lätt att tor­ka bort.
  • Min rit­plat­ta ser gans­ka märk­lig ut nume­ra.

Konvertera C++ till C#

Efter att en av våra pro­jekt­le­da­re frå­gat mig och en kol­le­ga om att tidsupp­skat­ta att even­tu­ell kon­ver­te­ra en appli­ka­tion skri­ven i C++ till C#, så leta­de jag runt lite på nätet för att se vad som fanns skri­vet om det.

Hit­ta­de en arti­kel skri­ven av Jes­se Liber­ty med titeln ”C++ -> C#: What You Need to Know to Move from C++ to C#”, som tar upp just det­ta.

Nu skall jag bara hit­ta tid till att läsa den här arti­keln ock­så… Har hit­tat en del bra böc­ker och artik­lar på sisto­ne som jag skri­vit ut i syf­te att läsa dem, men tiden ver­kar ald­rig infin­na sig… Nåja, om/när jag läst den­na arti­keln, så kanske jag skri­ver en recen­sion av den.

Ännu en kollegas blog

Så har ännu en av mina kol­le­gor skaf­fat sig en blog (eller jag har lagt upp en till honom). Får se om han kom­mer att använ­da den, vore kul att läsa vad han har att säga om näs­ta års Allsvenskan-säsong. Eller kanske inte… Det åter­står att se 🙂