Kategorier
Okategoriserat

Tiden flyger

Tiden går snabbt… I går var det på dagen 17 år sedan jag bör­ja­de job­ba på Pro­pel­lo Inter­net. Jag hade då job­bat i någ­ra år på Dator­sek­tio­nen på Kaj­plats 305. Sen dess har jag bara bytt jobb en enda gång, men ändå varit anställd på många oli­ka före­tag. Eller oli­ka och oli­ka… Som IT-branschen fun­ge­rar så är […]

Kategorier
Okategoriserat

Dramatisk och blodig entré på Egmont

Idag bör­ja­de ett nytt upp­drag för mig på Egmont. Egent­li­gen är det sam­ma som innan, så man kanske kan säga att det är en fort­sätt­ning efter ett par måna­ders uppe­håll. En bit upp­åt vägen här kor­sar en järn­vägs­räls gatan. Räl­sen går snett över gatan, cykel­ba­nan och gång­ba­nan. Det är inte alls ovan­ligt att det sam­las […]

Kategorier
Okategoriserat

Task Scheduler does not run scheduled jobs

Yes­ter­day I wad try­ing to figu­re out why Fore­front Secu­ri­ty had stop­ped upda­ting the engi­nes auto­ma­ti­cal­ly. Manu­al­ly upda­ting the engi­nes worked fine, but having to log in to the ser­ver each and eve­ry day to manu­al­ly upda­te the engi­nes is unac­cep­tab­le. So after goog­ling I found out that it might have somet­hing to do with the task […]

Kategorier
Okategoriserat

I väntan på iPhone, del 2

Nat­tens vän­tan blev helt frukt­lös… När jag cyk­la­de hem­i­från föll det en och annan drop­pe från him­len. När jag cyk­lat upp till Ami­rals­ga­tan öpp­na­de sig him­len och reg­net stod som spön i bac­ken. Jag fick söka skydd under taket till entrén till tea­tern som lig­ger där, annars hade jag väl bli­vit helt bort­spo­lad. Efter ett par […]

Kategorier
Okategoriserat

I väntan på iPhone

Om någ­ra tim­mar skall jag säl­la mig till köer­na utan­för Telia på Gåga­tan här i Mal­mö. Var­för? Jo, där­för att kl 00:00:01 imor­gon bit­ti släpps iPho­ne, och jag skall ha en. Men jag hade då inte tänkt stå och köa i tim­mar innan dess, 23:00 får bli lagom. Hin­ner de ta slut så får de säkert in […]

Kategorier
Programmering

Twingly och Tidningen hennes

Gans­ka nyli­gen så lade vi in stöd för Twingly på någ­ra av Egmont Tid­skrif­ters saj­ter, när­ma­re bestämt Tid­ning­en hen­nes, King och Modet­te. Jag har ännu så länge inte sett det ”in action”, så jag skri­ver det här lil­la blogg­inlägget som ett litet test av funk­tio­nen där. För att det skall fun­ge­ra mås­te jag ju län­ka […]

Kategorier
Programmering

Märkliga felmeddelanden

För ett tag sen fick jag en ny dator här på Egmont. Skill­na­den på den jäm­fört med den gam­la (för­u­tom has­tig­het och en del and­ra uppen­ba­ra saker) är att alla fel­med­de­lan­den från .Net kom­mer på svens­ka. Det­ta i sig hade väl inte varit så kons­tigt – om det inte vore för att Micro­softs över­sät­tare har en […]

Kategorier
Okategoriserat

I väntan på… Vad?

*suck* Sit­ter och vän­tar på att huvudser­vern skall star­ta om så att jag kan gå hem sen. Men den vän­tar på något, jag vet inte vad. Det finns ing­en mo­ni­tor och ing­et tan­gent­bord kopp­lat till ser­vern hel­ler, så jag kan inte gå in i ser­ver­rum­met för att se om det står något på kon­sol­len. Åhh. Där […]

Kategorier
Okategoriserat

Försenad julmiddag

Igår var det dags för en något för­se­nad jul­mid­dag med mina kol­le­gor och respek­ti­ves respek­ti­ve. Egent­li­gen var tan­ken att vi skul­le haft jul­mid­dag i decem­ber, men vi var lite sent ute med att boka bord, så hela syd­väst­ra Skå­ne var full­bo­kat, så det blev igår istäl­let. Vi var på Far­bror Elofs Skaf­fe­ri i Bil­le­ber­ga. Ett helt otro­ligt […]

Kategorier
Okategoriserat

Skriv inga funktionsspecifikationer

Den 9 feb­ru­a­ri 2005 skrev Jason Fri­ed en arti­kel på 37signals.com om Get­ting Real, Step 1: No Fun­c­tio­nal Spec.