Kategorier
Okategoriserat

IE-bugg

Nu blev jag så trött på att IE i vis­sa fall inte kla­rar av att inden­te­ra förs­ta raden i ett styc­ke, så jag tog bort styc­ket om p:first-letter och sat­te istäl­let en bot­ten­mar­gi­nal på styc­ke­na. Får hop­pas att det inte finns fler bug­gar (det finns det!)… IE bor­de åtminsto­ne inte kra­scha läng­re när man går till min […]

Kategorier
Okategoriserat

En bugg till i IE?

Och så hit­ta­de vi nog en bugg till. Det blir stor skill­nad på utse­en­det på den här sidan bero­en­de på om man tit­tar i Mozil­la eller i IE: Av någon anled­ning så bryts inte tred­je styc­ket i inläg­get Bugg som kra­schar IE. Irri­te­ran­de! Dess­utom fun­kar inte mjuk avstav­ning (soft hyp­hen, ­) i Mozil­la… Det gör att jag just nu […]

Kategorier
Okategoriserat

Bugg som kraschar IE

Idag när jag satt och änd­rade lite i min blog, både struk­tur- och layout­mäs­sigt, så hit­tade jag en bugg i IE. Even­tuellt är det en gam­mal bugg, men det är en bugg som var­ken jag eller Peter kän­de till. Bug­gen upp­står när man an­ger att ele­ment med se­lek­torn :first-letter har en margin-left, det finns en bak­grunds­färg (even­tuellt […]

Kategorier
Okategoriserat

Scream: Status

”Din order är mot­ta­gen men har ännu ej hun­nit behand­las.” Lite trist, spe­ci­ellt med tan­ke på att de av mina vän­ner som beställ­de det sam­ti­digt som mig alli­hop har fått det leve­re­rat… Tänk om Bostream kun­de skaf­fa sig lite mer per­so­nal så att de kun­de bli lite serice min­ded…

Kategorier
Okategoriserat

Att andas eller inte

Fan, glöm­de min eng­els­ka nässpray på job­bet idag. Just typiskt, jag är ju hur tank­spridd som helst… Skall bli ”intres­sant” att se hur jag skall lyc­kas sova utan att kun­na andas rik­tigt. Kom­mer väl att vak­na va 4:e minut idag, hela nat­ten, och då vara helt slut i mor­gon på job­bet. Ock­så just typiskt, sista arbets­da­gen […]

Kategorier
Okategoriserat

Inbrott

*suc­ka* När jag kom hem idag låg det en lapp från min hyresvärd innan­för min dörr, med ett med­de­lan­de om att det har varit inbrott på vin­den, och att ett fler­tal för­råd har bli­vit upp­brut­na. Har inte varit uppe och tit­tat efter vad som bli­vit stu­let, mest p.g.a. att lam­pan på övers­ta våning­en är sön­der […]