IE-bugg

Nu blev jag så trött på att IE i vis­sa fall inte kla­rar av att inden­te­ra förs­ta raden i ett styc­ke, så jag tog bort styc­ket om p:first-letter och sat­te istäl­let en bot­ten­mar­gi­nal på styc­ke­na. Får hop­pas att det inte finns fler bug­gar (det finns det!)…

IE bor­de åtminsto­ne inte kra­scha läng­re när man går till min site p.g.a. just den bug­gen.

En bugg till i IE?

Och så hit­ta­de vi nog en bugg till.

Det blir stor skill­nad på utse­en­det på den här sidan bero­en­de på om man tit­tar i Mozil­la eller i IE: Av någon anled­ning så bryts inte tred­je styc­ket i inläg­get Bugg som kra­schar IE.
Irri­te­ran­de!

Dess­utom fun­kar inte mjuk avstav­ning (soft hyp­hen, ­) i Mozil­la… Det gör att jag just nu rekom­men­de­rar både Mozil­la och IE för att tit­ta på min site – nor­malt rekom­men­de­rar jag enbart Mozil­la.

Upp­da­te­ring: Jag tror att jag loka­li­se­rat felet. I styc­ket som blir långt i IE använ­der jag en code-tagg. I min sty­les­he­et har jag angett att code-taggen skall ha en white-space: pre, vil­ket tyd­li­gen gäl­ler även efter det att tag­gen är avslu­tad…

Upp­da­te­ring 2: Kon­que­ror har ännu mer pro­blem än IE. Inte nog med att den visar alla soft hyp­hens som bin­de­streck (W3C-standarden säger att de inte skall visas – vil­ket pro­gram­me­ra­ren nu har åtgär­dat, men det kom­mer antag­li­gen inte att fin­nas till­gäng­ligt för­rän om ett bra tag), sen gör dess­utom att ele­ment med CSS-attributet white-space: pre blir typ lika bre­da som min lägen­het eller något i den sti­len. Men behö­ver med and­ra ord rul­la lååångt åt sidor­na.

Bugg som kraschar IE

Idag när jag satt och änd­rade lite i min blog, både struk­tur- och layout­mäs­sigt, så hit­tade jag en bugg i IE. Even­tuellt är det en gam­mal bugg, men det är en bugg som var­ken jag eller Peter kän­de till.

Bug­gen upp­står när man an­ger att ele­ment med se­lek­torn :first-letter har en margin-left, det finns en bak­grunds­färg (even­tuellt med bak­grunds­bild ock­så) på det om­slu­tan­de ele­men­tet, samt att man har en <strong>.

Ett exem­pel är:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>IE-crash</title>
<style type="text/css">
.crashdiv { background: #ddd; }
.crashdiv p:first-letter { margin-left: 1em; }
</style>
</head>
<body>
<div class="crashdiv">
<p><strong>Crash</strong></p>
</div>
</body>
</html>

Blädd­rings­bart ex­em­pel finns här.

Nå­gon mer som har rå­kat ut för det här? Nå­got tips om en work-around? (Dvs utan att ta bort sty­cke­in­drag och fet­stil.)

Scream: Status

”Din order är mot­ta­gen men har ännu ej hun­nit behand­las.”

Lite trist, spe­ci­ellt med tan­ke på att de av mina vän­ner som beställ­de det sam­ti­digt som mig alli­hop har fått det leve­re­rat…

Tänk om Bostream kun­de skaf­fa sig lite mer per­so­nal så att de kun­de bli lite serice min­ded

Att andas eller inte

Fan, glöm­de min eng­els­ka nässpray på job­bet idag. Just typiskt, jag är ju hur tank­spridd som helst…

Skall bli ”intres­sant” att se hur jag skall lyc­kas sova utan att kun­na andas rik­tigt. Kom­mer väl att vak­na va 4:e minut idag, hela nat­ten, och då vara helt slut i mor­gon på job­bet. Ock­så just typiskt, sista arbets­da­gen det här året innan jul­se­mestern, och jag som har så myc­ket att göra :-/

Nåja, det lösig nog (sa hon som sket i vas­ken). Snart helg, och då kan jag ta igen den sömn jag even­tu­ellt för­lo­rar i natt.

Inbrott

*suc­ka*

När jag kom hem idag låg det en lapp från min hyresvärd innan­för min dörr, med ett med­de­lan­de om att det har varit inbrott på vin­den, och att ett fler­tal för­råd har bli­vit upp­brut­na. Har inte varit uppe och tit­tat efter vad som bli­vit stu­let, mest p.g.a. att lam­pan på övers­ta våning­en är sön­der så man ser inte ett skvatt där uppe, och jag har inte lust att ram­la ner för trap­por­na där.

Egent­li­gen hade jag ing­et av vär­de där uppe för­u­tom min disk­ma­skin… Får leta reda på en fick­lam­pa och ta mig upp och tit­ta där…