Kategorier
Okategoriserat

Tiden flyger

Tiden går snabbt… I går var det på dagen 17 år sedan jag bör­ja­de job­ba på Pro­pel­lo Inter­net. Jag hade då job­bat i någ­ra år på Dator­sek­tio­nen på Kaj­plats 305. Sen dess har jag bara bytt jobb en enda gång, men ändå varit anställd på många oli­ka före­tag. Eller oli­ka och oli­ka… Som IT-branschen fun­ge­rar så är […]

Kategorier
Okategoriserat

Musik och fildelning

På Afton­bla­det har man en arti­kel om forsk­nings­re­sul­tat från KTH som visar att fil­del­ning ökar musik­för­sälj­ning­en, och inte tvärt om som musik­bran­schen häv­dat i många år. För många är det egent­li­gen ing­en över­rask­ning, musik­bran­schen lever kvar i affärsmo­del­ler från 70- och 80-talen, och har helt mis­sat den tek­nis­ka utveck­ling­en. Per­son­li­gen kan jag bara säga att fil­del­ning har […]

Kategorier
Okategoriserat

E‑posttidkapsel

Fritz har hit­tat en e‑posttidkapsel, en sida där man kan skri­va in ett e‑postmeddelande till sig själv och där­ef­ter stäl­la in att det skall skic­kas till sig om ett, tre, fem, tio eller tju­go år. Om man tän­ker på hur dagens Inter­net ser ut, och hur lång tid (eller kort tid!!) man behål­ler sin e‑postadress […]

Kategorier
Okategoriserat

Sidan 23

Ta den bok som lig­ger när­mast. Öpp­na bo­ken på si­dan 23. Leta upp den fem­te me­ning­en. Pub­li­ce­ra tex­ten i me­ning­en på din blog till­sam­mans med des­sa in­struk­tio­ner. Gradu­al­ly fun­c­tions blur­red.

Kategorier
Okategoriserat

Blogaktier?

Nån har kom­mit på tan­ken att göra en aktie­mark­nad för blog­gar. Gan­ska bi­zarr idé, men jag kun­de ju inte låta bli att gå med och tes­ta. Så vi får se hur min vir­tuella för­mö­gen­het väx­er eller min­skar be­roen­de på bra/dålig jag är på det här…

Kategorier
Okategoriserat

En bugg till i IE?

Och så hit­ta­de vi nog en bugg till. Det blir stor skill­nad på utse­en­det på den här sidan bero­en­de på om man tit­tar i Mozil­la eller i IE: Av någon anled­ning så bryts inte tred­je styc­ket i inläg­get Bugg som kra­schar IE. Irri­te­ran­de! Dess­utom fun­kar inte mjuk avstav­ning (soft hyp­hen, ­) i Mozil­la… Det gör att jag just nu […]

Kategorier
Okategoriserat

Bugg som kraschar IE

Idag när jag satt och änd­rade lite i min blog, både struk­tur- och layout­mäs­sigt, så hit­tade jag en bugg i IE. Even­tuellt är det en gam­mal bugg, men det är en bugg som var­ken jag eller Peter kän­de till. Bug­gen upp­står när man an­ger att ele­ment med se­lek­torn :first-letter har en margin-left, det finns en bak­grunds­färg (even­tuellt […]

Kategorier
Okategoriserat

Kul domännamn

Sök­te på mitt nick på Goog­le idag, och den förs­ta träf­fen var paddypower.com. Syn­ner­li­gen sym­pa­tiskt domän­namn, även om inne­hål­let var långt ifrån lika intres­sant. My com­pli­ments to having a real­ly gre­at domain name! 🙂

Kategorier
Okategoriserat

Var finns jag och mina grannar IRL?

Hit­ta­de en site idag som uti­från en URL kan ge dig var den är pla­ce­rad, och län­kar till gran­nar som lig­ger inom 6 mils avstånd. Det krä­ver vis­ser­li­gen att det finns någ­ra extra meta-taggar på siten i frå­ga när den skall indexe­ras av GeoURL, men de är lät­ta att läg­ga till. Hit­ta­de ock­så en kart-site där man […]

Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

Har länge fun­de­rat på en lös­ning för att lag­ra recept på web­ben, men har egent­li­gen inte gitit ta tag i det på all­var, för­rän nu. Tänk­te tes­ta hur lämp­ligt Movab­le Type är för att han­te­ra recept. MT är ju ett gans­ka enkelt Con­tent Management-system i grund och bot­ten. Det ver­kar fun­ge­ra gans­ka bra, även om jag inte […]