Tiden flyger

Tiden går snabbt… I går var det på dagen 17 år sedan jag bör­ja­de job­ba på Pro­pel­lo Inter­net. Jag hade då job­bat i någ­ra år på Dator­sek­tio­nen på Kaj­plats 305.

Sen dess har jag bara bytt jobb en enda gång, men ändå varit anställd på många oli­ka före­tag. Eller oli­ka och oli­ka… Som IT-branschen fun­ge­rar så är det jämnt och stän­digt upp­köp och namn­by­ten, sam­man­slag­ning­ar, osv. IT-bubblans tid i slu­tet på 90-talet/början på 2000-talet var ing­et undan­tag:

Och res­ten är väl histo­ria om man så säger 🙂

Musik och fildelning

På Afton­bla­det har man en arti­kel om forsk­nings­re­sul­tat från KTH som visar att fil­del­ning ökar musik­för­sälj­ning­en, och inte tvärt om som musik­bran­schen häv­dat i många år.

För många är det egent­li­gen ing­en över­rask­ning, musik­bran­schen lever kvar i affärsmo­del­ler från 70- och 80-talen, och har helt mis­sat den tek­nis­ka utveck­ling­en.
Per­son­li­gen kan jag bara säga att fil­del­ning har öpp­nat upp mina öron till nya artister/grupper som jag annars antag­li­gen inte hade upp­täckt. Och möj­lig­he­ten att köpa musik via nätet i elektro­nisk form (jag vill inte ha fler CD-skivor som lig­ger och tar upp en mas­sa plats på mina hyl­lor!!) – anting­en hela album eller ensta­ka låtar – har gjort att jag det senas­te året köpt mer musik än jag gjort under de före­gå­en­de fyra-fem åren.

För egen del är CD-skivor helt oan­vänd­ba­ra. Så fort jag råkar köpa något på CD så läg­ger jag över den i datorn när jag kom­mer hem och där­ef­ter vida­re till min iPod, så att jag kan lyss­na på den både när jag är hem­ma och när jag är ute och går. Där­ef­ter sät­ter jag CD:n i hyl­lan och tar ald­rig någon­sin fram den igen. Bor­de väl göm­ma undan dem i en gar­de­rob eller något istäl­let antar jag…

E‑posttidkapsel

Fritz har hit­tat en e‑posttidkapsel, en sida där man kan skri­va in ett e‑postmeddelande till sig själv och där­ef­ter stäl­la in att det skall skic­kas till sig om ett, tre, fem, tio eller tju­go år.
Om man tän­ker på hur dagens Inter­net ser ut, och hur lång tid (eller kort tid!!) man behål­ler sin e‑postadress idag (man blir ibland tving­ad att byta e‑postadress p.g.a. den stört­flod av spam­me­d­de­lan­den som ibland väl­ler över en), så är chan­sen att man har den e‑postadress man har idag om tju­go år rela­tivt liten. Det sam­ma gäl­ler antag­li­gen även ens adress till arbe­tet (åtminsto­ne i IT-branschen där det inte är jätte­ovan­ligt med upp­köp och sam­man­gå­en­den som i sin tur för med sig att man får en ny e‑postadress).

Ännu en sak som gör mig osä­ker på om mai­len kom­mer fram över huvud taget om fem – tio – tju­go år är att domä­nen ägs av en pri­vat­per­son i Broo­klyn, New York. Kom­mer Gar­ri­son Hoff­man att hål­la igång do­mänen i tju­go år till?

Sidan 23

  1. Ta den bok som lig­ger när­mast.
  2. Öpp­na bo­ken på si­dan 23.
  3. Leta upp den fem­te me­ning­en.
  4. Pub­li­ce­ra tex­ten i me­ning­en på din blog till­sam­mans med des­sa in­struk­tio­ner.

Gradu­al­ly fun­c­tions blur­red.

En bugg till i IE?

Och så hit­ta­de vi nog en bugg till.

Det blir stor skill­nad på utse­en­det på den här sidan bero­en­de på om man tit­tar i Mozil­la eller i IE: Av någon anled­ning så bryts inte tred­je styc­ket i inläg­get Bugg som kra­schar IE.
Irri­te­ran­de!

Dess­utom fun­kar inte mjuk avstav­ning (soft hyp­hen, ­) i Mozil­la… Det gör att jag just nu rekom­men­de­rar både Mozil­la och IE för att tit­ta på min site – nor­malt rekom­men­de­rar jag enbart Mozil­la.

Upp­da­te­ring: Jag tror att jag loka­li­se­rat felet. I styc­ket som blir långt i IE använ­der jag en code-tagg. I min sty­les­he­et har jag angett att code-taggen skall ha en white-space: pre, vil­ket tyd­li­gen gäl­ler även efter det att tag­gen är avslu­tad…

Upp­da­te­ring 2: Kon­que­ror har ännu mer pro­blem än IE. Inte nog med att den visar alla soft hyp­hens som bin­de­streck (W3C-standarden säger att de inte skall visas – vil­ket pro­gram­me­ra­ren nu har åtgär­dat, men det kom­mer antag­li­gen inte att fin­nas till­gäng­ligt för­rän om ett bra tag), sen gör dess­utom att ele­ment med CSS-attributet white-space: pre blir typ lika bre­da som min lägen­het eller något i den sti­len. Men behö­ver med and­ra ord rul­la lååångt åt sidor­na.

Bugg som kraschar IE

Idag när jag satt och änd­rade lite i min blog, både struk­tur- och layout­mäs­sigt, så hit­tade jag en bugg i IE. Even­tuellt är det en gam­mal bugg, men det är en bugg som var­ken jag eller Peter kän­de till.

Bug­gen upp­står när man an­ger att ele­ment med se­lek­torn :first-letter har en margin-left, det finns en bak­grunds­färg (even­tuellt med bak­grunds­bild ock­så) på det om­slu­tan­de ele­men­tet, samt att man har en <strong>.

Ett exem­pel är:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>IE-crash</title>
<style type="text/css">
.crashdiv { background: #ddd; }
.crashdiv p:first-letter { margin-left: 1em; }
</style>
</head>
<body>
<div class="crashdiv">
<p><strong>Crash</strong></p>
</div>
</body>
</html>

Blädd­rings­bart ex­em­pel finns här.

Nå­gon mer som har rå­kat ut för det här? Nå­got tips om en work-around? (Dvs utan att ta bort sty­cke­in­drag och fet­stil.)

Var finns jag och mina grannar IRL?

Hit­ta­de en site idag som uti­från en URL kan ge dig var den är pla­ce­rad, och län­kar till gran­nar som lig­ger inom 6 mils avstånd. Det krä­ver vis­ser­li­gen att det finns någ­ra extra meta-taggar på siten i frå­ga när den skall indexe­ras av GeoURL, men de är lät­ta att läg­ga till.

Hit­ta­de ock­så en kart-site där man kan ta reda på pre­cis var man är någon­stans, ner till en nog­grann­het på 100 meter.

Receptdatabas

Har länge fun­de­rat på en lös­ning för att lag­ra recept på web­ben, men har egent­li­gen inte gitit ta tag i det på all­var, för­rän nu. Tänk­te tes­ta hur lämp­ligt Movab­le Type är för att han­te­ra recept. MT är ju ett gans­ka enkelt Con­tent Management-system i grund och bot­ten. Det ver­kar fun­ge­ra gans­ka bra, även om jag inte rik­tigt är fär­dig med att över­sät­ta och göra om alla mal­lar­na.

Får hop­pas att även Mim­san tyc­ker det är prak­tiskt och bör­jar spa­ra sina recept där ock­så… 🙂