Stegräknarerfarenheter

Igår bör­ja­de jag använ­da en stegräk­na­re (igen — för­ra året var vi på jobb med i en stegräk­nar­täv­ling som anord­na­des här i Mal­mö (eller det var kanske Skå­ne, jag minns inte rik­tigt).

Jag glöm­de stegräk­na­ren på kon­to­ret i förr­går, så jag kun­de inte bör­ja använ­da den igen för­rän jag kom till­ba­ka till kon­to­ret igår.

Till min besvi­kel­se såg jag när jag kom hem att jag bara gått 1 594 steg. ”WTF!” tänk­te jag. 2,5 km till jobb, gå runt lite på kon­to­ret och på lun­chen, och 2,5 km hem igen. Det mås­te gå mer än 500 steg per 2,5 km!

Idag fäs­te jag stegräk­na­ren på annat sätt (i bäl­tet istäl­let för byx­fic­kans över­kant) och när jag kom till kon­to­ret idag så hade den räk­nat upp näs­tan 2 800 steg! Suc­cess!

Nu skall jag föra lite sta­tistik över hur myc­ket jag går de när­mas­te dagar­na, och i näs­ta vec­ka blir det att sät­ta mål för hur myc­ket mer jag bor­de gå var­je dag.

itrim

Snart bör­jar mitt nya liv.

I går var jag på info­träff hos itrim på Tri­ang­eln i Mal­mö. Vi fick lite infor­ma­tion om vad itrim är och hur de hjäl­per sina kun­der att gå ner i vikt och kom­ma i form.

På tis­dag skall jag träf­fa in häl­so­råd­gi­va­re för förs­ta gång­en, och gå ige­nom mina mål, och hur jag skall göra för att kom­ma dit.

Där­ef­ter är det utvär­de­ring av min kon­di­tion, dvs jag skall gå ett visst antal meter så fort jag kan.

När det är klart är det dags för intro­duk­tion till trä­nings­ut­rust­ning­en. Jag antar att det även inne­bär att förs­ta motions­pas­set inträ­det då, så det lär säkert ömma på kons­ti­ga stäl­len på krop­pen på ons­dag.

På ons­dag är det dags för förs­ta grupp­träf­fen. Fort­fa­ran­de lite osä­ker på vad det inne­bär, men det får jag se då. Jag har fått en bok att läsa och en ”läx­bok” med upp­gif­ter som man gör på och mel­lan grupp­träf­far­na.

På tors­dag är det dags för and­ra motions­pas­set. Min plan var att till att bör­ja med hål­la det till tre dagar per vec­ka (tis­dag, tors­dag, sön­dag), och där­ef­ter trap­pa upp fre­kvens och inten­si­tet efter hand som jag mär­ker att jag kla­rar med.