Adventskalender, dag ett

Jag råka­de näm­na på Face­Book att jag hade kära min­nen av adventska­len­dern från när jag var liten. Min mam­ma såg det natur­ligt­vis och har, snäll som hon är, gjort en advents­­ka­­len­der till mig i år! Jag är lyck­lig! Och det pig­gar upp en hel del i höst­rus­ket och mörk­ret.

Dagens pre­sent: en badan­ka som blin­kar i oli­ka fär­ger när den ham­nar i vat­ten.

Tack, Mam­ma! 🙂

Bokrean

Idag kom de böc­ker jag köpt på bokre­an i år. Eller de kom egent­li­gen igår, men jag get inte häm­ta dem för­rän idag.

Jag tror jag hand­lat på bokre­an en typ tre – fyra gång­er i mitt liv. Bru­kar säl­lan hit­ta något jag gil­lar, och då är pri­ser­na ändå inte sär­skillt myc­ket läg­re än de nor­malt bru­kar vara (i mitt tyc­ke) – så jag har ofta helt enkelt ski­tit i att hand­la. Men så den här gång­en bör­ja­de jag blädd­ra lite på AdLi­bris, och hit­ta­de dels ett par böc­ker jag lagt i min öns­ke­lis­ta (gans­ka för­vå­nan­de med tan­ke på att jag helt glömt att jag hade en sån lis­ta där), och dels ett par böc­ker av för­fat­ta­re jag anting­en vet att jag gil­lar eller är nyfi­ken på. Resul­ta­tet av årets bokre­ain­köp blev där­för:

Både Tau zero och K‑PAX II har så pass stort typ­snitt och sto­ra rad­mel­lan­rum att det mest känns som om jag lyc­kats hit­ta böc­ker för halv­blin­da tolvå­ring­ar… Men de kom­mer ock­så att läsas, efter det att jag har avkla­rat de oläs­ta fan­ta­sy­böc­ker jag sam­lat på mig men ännu inte hun­nit läsa, samt de fem SciFi-böcker av Alas­tair Renolds som jag blan­dar in mel­lan fan­ta­sy­böc­ker­na.

Böc­ker­na gick på i snitt 90:– per bok, och det får väl anses över­kom­ligt för poc­ket­böc­ker.

Golvfläkt

Idag när jag var och hand­la­de katt­mat och sand på Horn­bach, så såg jag att de sål­de bil­li­ga golv­fläk­tar. Eftersom jag vet hur skönt det var att ha såda­na nere i Austra­li­en, så ham­na­de en sådan låda på min vagn.

Väl hem­ma mon­te­ra­de jag ihop den. Det gick fort, det är ing­en avan­ce­rad maskin direkt, och består inte av så många delar hel­ler. Dock glöm­de jag täck­plast­bi­ten på foten, så jag var tvung­en att skru­va loss fläk­ten från sta­ti­vet igen.

Nu står det en bit från mig här vid min datorplats och blå­ser. Det är enormt skönt, inte att ha den blå­san­de direkt på mig, utan snett upp mot taket, bara för att göra så att luf­ten i rum­met för sig. Det räc­ker för att jag skall tyc­ka att den här heta som­ma­ren skall bli betyd­ligt mer njut­nings­bar, åtminsto­ne när jag är hem­ma.

New computer

Yes­ter­day my new com­pu­ter arri­ved — in parts. After assembling it, I began instal­ling Win­dows XP and other pro­grams I use on a daily basis.

I did­n’t rea­li­se how fast it was until I instal­led Visu­al Stu­dio 2005 and MSDN Lib­ra­ry. On my old com­pu­ter and my com­pu­ter at work the instal­la­tion pro­cess took what see­med like seve­ral hours. Not so on my new com­pu­ter. 10 minu­tes after clic­king setup.exe I had mana­ged to install both VS 2005 and the latest MSDN Lib­ra­ry.

Bil

Fre­da­gen den 205 2005 skro­ta­de jag min gam­la bil.

Var­för? Jo, den fick lite anmärk­ning­ar på besikt­ning­en, och det skul­le kos­ta lite strax över 10.000:- att repa­re­ra. Och eftersom jag köp­te bilen för unge­fär det hal­va, så tyck­te jag att det var bätt­re att skro­ta den och för­sö­ka hit­ta en ny.

I för­ra vec­kan så fick jag ett tips om en ny (begag­nad) liten bil som kanske kun­de vara av intres­se. Det är en gans­ka liten bil (jag har fun­nit att små bilar ofta har mer benut­rym­me än sto­ra bilar, och dess­utom är de snorenk­la att fick­par­ke­ra), men gans­ka pigg (för en så liten motor) och är fak­tiskt rik­tigt snygg. Dagen efter jag varit och tit­tat på den så åkte jag dit igen och prov­kör­de den. Gil­la­de den verk­li­gen! Till skill­nad från min gam­la R5 som lät som ett trösk­verk när man kör­de den, så är den här näs­tan knäpp tyst inne i bilen!

I vec­kan leve­re­ras regi­stre­rings­skyl­tar­na hem till mig. När de är på plats är det bara lar­met kvar att mon­te­ra i bilen, sen är bilen min (efter en sum­ma peng­ar har bytt hand för­ståss).
Får säga att det är roligt att köpa bil. Den sto­ra eko­no­mis­ka utgif­ten som köpet inne­bär hade jag dock gär­na slup­pit, men jag är säker på att det inte kom­mer att inne­bä­ra någ­ra stör­re pro­blem för mig, eko­no­miskt sett.

Får se hur det blir i som­mar, even­tu­ellt skall vi åka till Borås djur­park under semestern. Den här är ju lite mer njut­bar att åka långt i än min gam­la skrammel­do­sa…

Ny leksak

Igår fick jag min nya lek­sak!

Det är en fin liten iPod. Den rym­mer totalt 20 GB (ofor­mat­te­rad då, for­mat­te­rad blir det 18,7 GB). Jag har hit­tills syn­kat över 1.488 låtar, och har ändå bara lyc­kats fyl­la upp 7 GB på den. Efter hand som tiden går skall jag rip­pa om mina CD-skivor i något hög­re kva­li­tet än de 128 jag gjor­de miss­ta­get att använ­da för­ut. Så det kom­mer väl att ta upp lite mer utrym­me antar jag, men antag­li­gen kom­mer jag ändå inte upp över 10 GB-strecket. Det får väl helt enkelt bli dags att bör­ja köpa in fler ski­vor, även om jag för­ak­tar skivin­du­strin för deras oskä­li­ga CD-priser… Jag menar, 150 – 200:- för en ski­va? Get real!

Jag köp­te ock­så en DC inca­se sle­e­ve, vil­ket jag ång­rar lite. Visst, den är håll­bar och skyd­dar min iPod mot repor och dylikt, men iPo­den är lite krång­lig att få ner i hål­la­ren, och det går inte att kon­trol­le­ra iPo­den medan den är i sle­e­ven. Lite otymp­ligt om man behö­ver pau­sa eller stänga av den… Antar jatt jag bor­de ha inve­ste­rat i en fjärr­kon­troll istäl­let för de Koss Por­ta­Pro-hör­lu­rar som jag val­de (som App­le för övrigt ver­kar ha slu­tat säl­ja).

Nåja, skall bli intres­sant att se hur myc­ket lyck­li­ga­re och fram­gångs­ri­ka­re jag kom­mer att bli. Lyck­lig blev jag när jag fick den igår, får hop­pas att det hål­ler i sig ett tag 😉 (fast jag har varit glad av lite and­ra orsa­ker ett tag nu…)