Kategorier
Okategoriserat

American Dream?

I just rea­li­sed somet­hing. The Ame­ri­can Dream™ must be to get rich by sue­ing eve­ry­o­ne around you and get loads of money. The­se days it seems like eve­ry­o­ne is sue­ing eve­ry­o­ne else over the­re…

Kategorier
Okategoriserat

Trettondagsafton

Så idag är det då en helg­dag som man inte har i Dan­mark, vil­ket gav mig en fri­dag i bonus så att säga. De frå­ga­de mig vad Tret­ton­dags­af­ton och Tret­ton­de­dag Jul var för något. Jag hade fått för mig att det var den dag som de tre vise män kom fram till krub­ban, men de hade fått […]

Kategorier
Okategoriserat

Höst?

Nu har det bli­vit höst igen. Eller åtminsto­ne kal­lar jag det för höst. SMHI defi­ni­e­rar tyd­li­gen hös­ten som när dyg­nets medel­tem­pe­ra­tur lig­ger under 10° fle­ra dagar i rad. Min egen defi­ni­tion på höst är när utand­nings­luf­ten kon­den­se­ras till ett vitt moln fram­för ansik­tet, det känns så pass kallt att man kän­ner sig tvung­en att knäp­pa jac­kan […]

Kategorier
Okategoriserat

Alea acta est

Igår fick jag en tär­ning av en kom­pis. Jag vet inte var­för. När han först räck­te över sin slut­na hand och sade att jag skul­le få något, så vil­le jag inte ta emot det för jag tänk­te att det kanske var en bit skräp­pap­per som han inte orka­de slänga själv. Strax efter visa­de han vad […]

Kategorier
Okategoriserat

Varför firar vi Lucia?

Fun­de­ra­de lite idag på var­för vi egent­li­gen firar Lucia. Frå­ga­de Mim­san, och han sade så här: För att en kvin­na stack ut sina ögon och gav dem till en man som sa att de var vack­ra. Man­nen i frå­ga var inte kris­ten, så det var myc­ket orätt av honom att vil­ja pip­pa Lucia. Eller det tyc­ker […]