American Dream?

I just rea­li­sed somet­hing. The Ame­ri­can Dream™ must be to get rich by sue­ing eve­ry­o­ne around you and get loads of money. The­se days it seems like eve­ry­o­ne is sue­ing eve­ry­o­ne else over the­re

Trettondagsafton

Så idag är det då en helg­dag som man inte har i Dan­mark, vil­ket gav mig en fri­dag i bonus så att säga.

De frå­ga­de mig vad Tret­ton­dags­af­ton och Tret­ton­de­dag Jul var för något. Jag hade fått för mig att det var den dag som de tre vise män kom fram till krub­ban, men de hade fått för sig att de kom fram till krub­ban på Jul­da­gen.

Nu har jag frå­gat Fritz om det, och han bekräf­ta­de och för­tyd­li­ga­de det jag redan viss­te.
Tret­ton­de­dag Jul är allt­så den dag som tre vise män kom fram till krub­ban där Jesus föd­des, idag då allt­så för 2005 år sedan. Det­ta är egent­li­gen ing­en dag för firan­de, utan skall till­bring­as i mäs­sa.

Det där med att de tre vise män skul­le ha hun­nit fram till krub­ban på jul­da­gen stäm­mer – för­u­tom att de kom fram till helt fel stad. De trod­de att den kom­man­de Judar­nas Konung skul­le födas i Jeru­sa­lem – men så var icke fal­let, Jesus föd­des ju i Bet­le­hem.

Ytter­li­ga­re för­tyd­li­gan­de är att det inte var någ­ra tre vise män, och de var inte hel­ler konung­ar som en del tror. De var vis­ser­li­gen visa, eller dåti­dens veten­skaps­män (ast­ro­lo­ger), och de var (minst) 21 styc­ken. Bibeln är väl­digt lud­dig på det områ­det. Den enda evan­ge­list jag hit­tat som skri­vit om dem (vid en snabb titt i Bibeln) är Mat­teus, och han näm­ner dem bara som de öster­länds­ka stjärn­ty­dar­na, men ing­et antal.

Höst?

Nu har det bli­vit höst igen.

Eller åtminsto­ne kal­lar jag det för höst. SMHI defi­ni­e­rar tyd­li­gen hös­ten som när dyg­nets medel­tem­pe­ra­tur lig­ger under 10° fle­ra dagar i rad. Min egen defi­ni­tion på höst är när utand­nings­luf­ten kon­den­se­ras till ett vitt moln fram­för ansik­tet, det känns så pass kallt att man kän­ner sig tvung­en att knäp­pa jac­kan helt upp till hal­sen när man är ute, och när det bli­vit mörkt ute vid 19.30.

Är det då så dåligt med höst?

Nej, det tyc­ker jag inte. Jag gil­lar att det är lite mör­ka­re ute (jag gil­lar iofs samt­li­ga års­ti­der — så länge jag inte behö­ver gå ut i isan­de kallt häll­regn som på något sätt lyc­kas fär­das vågrätt längs mar­ken) även om jag för till­fäl­let nog hade före­dra­git lite lju­sa­re kväl­lar så att jag kun­nat gå ut och gå i sko­gar­na här uppe. Det är ju nu bara 2 vec­kor kvar (nåja, kor­ta­re, för tors­da­gen den 30 sep­tem­ber vid den här tiden hop­pas jag på att jag är hem­ma, har pac­kat upp och äter något gott för att fira att mitt upp­drag i Olofström änt­li­gen är slut och jag inte läng­re behö­ver åka hit och dit som en jojo.

Nu skall jag hem och laga fisk­sop­pa med pota­tis­kom­pott, det är nog det enda jag giter laga idag…

Alea acta est

Igår fick jag en tär­ning av en kom­pis.

Jag vet inte var­för. När han först räck­te över sin slut­na hand och sade att jag skul­le få något, så vil­le jag inte ta emot det för jag tänk­te att det kanske var en bit skräp­pap­per som han inte orka­de slänga själv.

Strax efter visa­de han vad det var — en trätär­ning. Han sade något om att man ibland pla­ce­ra­de tyng­der under ytan på den sida som har bara en prick på sig, för att öka chan­sen att slå en sexa.

Jag tänk­te inte mer på det, men idag hit­ta­de jag tär­ning­en på mitt mat­bord, som står i var­dags­rum­met. Jag tänk­te att han glömt den igår, och påpe­ka­de för honom att han glömt den. Han sade då att jag ju fick den av honom igår.

Jag frå­ga­de honom om det var något spe­ci­ellt han vil­le säga med den, men det sade han ing­et om. Får väl för­sö­ka klu­ra ut det själv.

Om inte annat så kan jag ju använ­da den för att veta om jag skall vara ensam för stun­den, ringa en kom­pis för att vi två skall se en film, äta en tre­rät­ters mid­dag, stäl­la mig på alla fyra en stund för att få en annorlun­da syn på till­va­ron, leta efter en häst med fem ben, eller hit­ta någon att ha sex med.

Jag får väl helt enkelt se vad fram­ti­den har att bju­da.

Varför firar vi Lucia?

Fun­de­ra­de lite idag på var­för vi egent­li­gen firar Lucia.

Frå­ga­de Mim­san, och han sade så här: För att en kvin­na stack ut sina ögon och gav dem till en man som sa att de var vack­ra. Man­nen i frå­ga var inte kris­ten, så det var myc­ket orätt av honom att vil­ja pip­pa Lucia. Eller det tyc­ker iaf kyr­kan.

Vida­re säger han: Om någon ger dig kom­pli­mang­er men inte till­hör sam­ma sekt som dig själv, stym­pa dig. Ännu en obe­tal­bar kris­ten lär­dom.