Sagan om Konungens Återkomst

*suc­ka* Har fort­fa­ran­de inte kom­mit iväg för att se Sagan om Konung­ens Åter­komst… Und­rar hur lång tid det kom­mer att drö­ja innan det blir dags, och om fil­men fort­fa­ran­de går på Royal då? Det finns ju ing­en bio­graf i Mal­mö som är så bra som Royal (nej, det gör det inte), skall man se en film skall man se den där.

Nåja, får väl tja­ta lite till på mina kom­pi­sar.

Firefly

Till min sto­ra för­vå­ning och oer­hör­da gläd­je hit­ta­de jag idag att Fire­flyDVD har bör­jat säl­jas på Amazon.com. Fan som jag är av den seri­en beställ­de jag bums ett exem­plar.

Beställ­nings­be­kräf­tel­sen säger att för­vän­tad leve­rans är runt den 20 janu­a­ri, får se hur det går det med, om Tull­ver­ket sät­ter käp­par i hju­len (som van­ligt) och behål­ler pake­tet någ­ra vec­kor extra.

Sagan om de två tornen

Nu har jag sett Spe­ci­al Exten­ded Ver­sion av Sagan om de två tor­nen på DVD, och jag får säga att fil­men är pre­cis lika bra som jag minns den, spe­ci­ellt med alla sce­ner som är med som inte fanns i bio­ver­sio­nen. Läng­tar verk­li­gen till när jag skall se Sagan om konung­ens åter­komst… Blir väl antag­li­gen efter nyår, har för­mod­li­gen inte tid i mel­lan­da­gar­na…

Satt och slö­tit­ta­de på efter­tex­ter­na ock­så (satt och njöt av den mysi­ga musi­ken). Blir verk­li­gen impo­ne­rad av hur myc­ket de tagit med där. Först kom­mer drygt 8 minu­ter med van­li­ga efter­tex­ter, som inklu­de­rar alla som varit med. Man ser grup­per som Accountants och Pay­roll. Det skul­le inte för­vå­na mig om man någon­stans tar upp de som ren­gjor­de toa­let­ter­na ock­så.

Efter den van­li­ga efter­tex­ten kom­mer en oänd­ligt lång lis­ta (nåja, bara 10 minu­ter) över samt­li­ga med­lem­mar i den offi­ci­el­la fan­klub­ben. Hade för mig att den var läng­re i Härs­kar­ring­en, men jag kan ha fel. Får väl kol­la efter ende­ra dagen…

En sak slog mig, och det är att tri­lo­gin heter Ring­ar­nas Her­re på eng­els­ka (Lord of the rings) men Sagan om ring­en på svens­ka. Om den eng­els­ka titeln syf­tar på Härs­kar­ring­en, så stäm­mer ju den svens­ka titeln, men om den eng­els­ka titeln syf­tar på ring­ar­nas härs­ka­re, Sau­ron, så stäm­mer den ju inte rik­tigt. Får nog ta och kol­la upp det där…

Sagan om konungens återkomst

Ujuj, såg att SF har pris­satt Sagan om konung­ens åter­komst till 110:- per bil­jett. Trod­de ald­rig att jag skul­le få se bio­bil­jet­ter till det pri­set… Men det är ju en film man helt enkelt mås­te se (och den skall så klart ses på bio!), så även om jag inte gil­lar pri­set så kom­mer jag ju att köpa bil­jett… Åas har jag hört en del bra saker om den (för­u­tom att den är på tok för kort enligt en del recen­sen­ter) så den är säkert värd peng­ar­na.

Sagan om de två tornen

Idag fick jag min efter­läng­ta­de DVD med Sagan om de två tor­nen (exten­ded edi­tion)!

Jag tänk­te tes­ta att bestäl­la från CD-WOW, men det ång­rar jag lite så här i efter­hand. Vis­ser­li­gen är de bil­li­ga­re än alla and­ra, men det tar evig­he­ter innan man får sina saker, och så kan man inte all­tid lita på att varan finns i lager. En lite udda sak med CD-WOW är att de ver­kar skic­ka all­ting från Sing­a­po­re vil­ket ju kan för­kla­ra var­för det tar så lång tid innan saker­na kom­mer fram…

Hädan­ef­ter tänk­te jag iaf fort­sät­ta hand­la från Discs­hop, de kos­tar kanske lite mer, men de har en fan­tas­tisk ser­vice (och dess­utom har jag lyc­kats bli guld­med­lem där 🙂