Summarize number of pages by page type

An edi­tor nee­ded infor­ma­tion about the num­ber pages for each page type on their site.

The following simp­le code will retri­e­ve all pages below the start page, group them by their page type name, and then count how many of each page type the­re is. It’s pro­bably much, *much* fas­ter to this via SQL, but I was fee­ling a bit lazy and did it this way ins­te­ad:

var result = DataFactory.Instance.GetDescendents(PageReference.StartPage)
	.Select(DataFactory.Instance.GetPage)
	.OrderBy(page => page.PageTypeName)
	.GroupBy(page => page.PageTypeName)
	.Select(group => new { PageType = group.Key, Count = group.Count() })
	.ToList();

Twingly och Tidningen hennes

Gans­ka nyli­gen så lade vi in stöd för Twingly på någ­ra av Egmont Tid­skrif­ters saj­ter, när­ma­re bestämt Tid­ning­en hen­nes, King och Modet­te. Jag har ännu så länge inte sett det ”in action”, så jag skri­ver det här lil­la blogg­inlägget som ett litet test av funk­tio­nen där.

För att det skall fun­ge­ra mås­te jag ju län­ka till t.ex. ett blog­gin­lägg på hen­nes, och var­för inte ta ett av Stef­fa­ni­es inlägg, ”blog­ga om oss”? Fun­kar all­de­les utmärkt, tyc­ker jag.

Nu bär det av till sängs, imor­gon har vi möte för att sam­la ihop och dele­gera bug­gar­na som dykt upp nu iom migre­ring­en till EPi­Ser­ver CMS 5.