Bilåterlämning

Har nu läm­nat till­ba­ka bilen till Mabi, efter att ha fyllt upp tan­ken med 5 liter ben­sin.

Så här i efter­hand får jag nog säga att det är jät­teskönt att ha bil, man har helt and­ra möj­lig­he­ter att ta sig runt, men att det är rätt job­bigt att behö­va leta efter par­ke­rings­plat­ser hela tiden (och det är rätt ont om såda­na i inre Mal­mö).

Nåja, det drö­jer väl inte allt­för länge tills det är dags att hyra bil igen, min kusin sade något om att han skul­le behö­va lite hjälp att byg­ga om ett eller annat i sitt hus, kanske hyr en bil och åker upp då.

Kom­mer abso­lut att hyra från Mabi även i fort­sätt­ning­en, deras frä­scha bilar och super­ba ser­vice får en att kän­na sig väl­kom­men som kund, och det är säll­synt i dag.

Öresund runt

Går­da­gens Öresund runt-resa var… ovan­lig.

Mim­sa och jag lyc­ka­des väc­ka Ellen, som av någon anled­ning gått och lagt sig kl 7, så han fick väl bara en 5 tim­mars sömn. Efter myc­ket gäs­pan­de och en under­lig vari­ant av fala­fel (dock utan fala­fel­bul­lar) fick vi honom änt­li­gen med oss.

Till Helsing­borg hit­ta­de vi, trots att den enda skyl­ten till Helsing­borg fanns någon­stans i Mal­mö (tyc­ker det är under­ligt att det inte finns en endas­te skylt på hela vägen till Helsing­borg… Skylt num­mer två fanns lite drygt 10 km från Helsing­borg).

Vi häm­ta­de upp Äpa, åkte över till Helsing­ør och tog oss in på Lou­i­si­a­nas par­ke­ring, bara för att upp­täc­ka att kloc­kan var på tok för myc­ket för att vi skul­le hin­na gå in där, så vi kör­de vida­re på Strand­vej mot Köpen­hamn. Efter att ha kört ett tag, kom vi fram till en stad som vi kom fram till het­te Taco (eftersom det stod så på en skylt längs vägen). Efter att ha kört genom Taco en liten stund, upp­täck­te vi att vi helt plöts­ligt var inne i Køben­havn.

Jag för­sök­te despe­rat und­vi­ka Køben­havn Cent­rum, vil­ket slu­ta­de med att vi ham­na­de i Nyhavn, och där­ef­ter lyc­ka­des jag ta mig vida­re till slot­tet utan att begri­pa hur det hade gått till.

Till slut hit­ta­de vi skyl­tar som diri­ge­ra­de oss till E20, och efter att ha kört för­bi Fis­ker­tor­vet kom vi slut­li­gen fram till Met­ro, där vi hand­la­de till­räck­ligt myc­ket alko­hol för att garan­te­ra oss en kon­stant fyl­la res­ten av året (om man nu är på det humö­ret). Vi blev pre­cis fär­di­ga innan de stäng­de (efter lite strul med max köp­gräns på mitt kon­to­kort), var­vid vi begav oss ut på motor­vä­gen till tunneln/bron till Mal­mö. Ellen oro­a­de sig lite över att vi hela tiden var på väg ner­åt under sun­det, men till slut vän­de det upp­åt igen. Efter en kort tur på Pep­par­hol­men kör­de vi upp på Öresunds­bron. Det är en vac­ker syn att se Mal­mö från bron en mörk kväll, hur alla lju­sen väl­kom­nan­de bre­der ut sig fram­för en.

Väl hem­ma igen avslu­ta­de vi kväl­len med piz­za, Char­li­es Ang­els 2, Slip­pe­ry Nipples, Legal­ly Blon­de 2, och slu­tet på en James Bond-film.

Lite folk i affärerna?

När årets sista lön pas­sa­de på att dyka upp på mitt kon­to i tis­dags, så pas­sa­de jag på att även köpa jul­klap­par till de sista av mina släk­ting­ar som jag ännu inte lyc­kats hit­ta jul­klap­par åt.

Först var jag och hand­la­de på Tri­ang­eln. Det var ju föga för­vå­nan­de att det var oänd­li­ga köer över­allt, och att mins­ta kötid var 15 minu­ter.

Mer för­vå­nan­de var IKEA. De hade en mas­sa kas­sor öpp­na, men i prin­cip inga kun­der över huvud taget i hela varu­hu­set. Eller så vim­sa­de övri­ga kun­der runt på de stäl­len av varu­hu­set där jag inte var för till­fäl­let, för medel­kö­ti­den när jag hit­tat det jag skul­le på lag­ret (en ny kon­tors­snurr­stol av imi­ta­tions­lä­der (min gam­la köks­stol är inte så bekväm att sit­ta i) — pas­sa­de på när de hade rea på sto­len) var lite drygt 3 sekun­der. Myc­ket, myc­ket tack­samt, köer­na på IKEA kan annars vara gans­ka tåla­mods­prö­van­de.

Sena­re på kväl­len var jag ute på Bur­lövs Cen­ter och hand­la­de. Där var det betyd­ligt mer folk, så det kän­des lite mer som ”van­ligt”. Pas­sa­de på att äta mat på Coop Forums restau­rang där ock­så, en slags kyck­ling­wok med gul thaicur­ry (gans­ka god var den ock­så). Cur­ry­så­sen var god, den påmin­de om när vi förr i tiden bru­ka­de koka cur­ryfri­ka­del­ler. Hade en thai­län­da­re sett rät­ten där­e­mot hade han antag­li­gen bli­vit för­o­läm­pad av att ordet ”thai” var med i rät­tens namn…

Och det där med ”Bur­löv” sen… Kom­mu­nen heter Bur­lövs kom­mun, affärs­centrat heter Bur­lövs Cen­ter, men det finns ing­en ort som heter Bur­löv (orten heter Arlöv). Jag begri­per det inte rik­tigt.

På Ica Max (eller Malm­borgs kanske den heter nume­ra?) var det ock­så ohygg­ligt lite folk. Kanske en 10 – 15 kun­der i hela jät­te­bu­ti­ken.

Dagens händelser

Idag hän­de ing­et spe­ci­ellt. För­u­tom:

 1. Häm­ta­de hyr­bi­len från Mabi. En Volks­wa­gen Golf (kom­bi), hur skön som helst att köra.
 2. Kör till Tri­ang­eln och hand­lar både mat och jul­klap­par. Upp­täc­ker hur skönt det är att ha en bil när man hand­lar, att man kan dum­pa av saker i den lite då och då så att man slip­per asa runt på dem.
 3. Kör hem och töm­mer bilen.
 4. Kör till IKEA och köper en kon­tors­stol och ett golv­un­der­lägg att ha under sto­len. Upp­täc­ker igen hur skönt det är att ha en bil, spe­ci­ellt när man hand­lat skrym­man­de saker på IKEA.
 5. Åker hem och töm­mer bilen (igen).
 6. Åker till Bur­löv Cen­ter och äter lunch där. Hand­lar lite fler jul­klap­par.
 7. Åker hem igen, töm­mer av det lil­la som är kvar i bilen, häm­tar upp David. Åker och läm­nar av min Mam­ma hem­ma hos sig (hon har varit med hela dagen).
 8. Åker till B&W med David och lyc­kas hit­ta någon­ting att laga mid­dag av.
 9. Lagar och äter mid­dag. Mime­sis ring­er och behö­ver hjälp, hans katt­vakt Apis har glömt nyck­lar­na inne i lägen­he­ten och kom­mer inte in att ge kat­ter­na mat.
 10. Jag och Apis åker till Kristi­an­stad fär att häm­ta Mim­sans nyck­lar.
 11. Jag upp­täc­ker fart­hål­la­ren på bilen. Pad­dy blir glad.
 12. Efter att ha åkt runt lite grand i och utan­för Kristi­an­stad, lyc­kas jag och Apis till slut hit­ta Mim­san. Vi får nyck­lar­na, och åker till­ba­ka till Mal­mö.

Kort sagt en gans­ka hän­del­se­lös dag.

Förkylningsstatus

Jag tror att den där lins­sop­pan jag åt igår med extra myc­ket vit­lök har gjort susen. Kän­ner mig lite bätt­re i dag än i går, så i mor­gon skall jag till job­bet!

Skall nog läg­ga in lins­sop­pere­cep­tet på recept­si­ten… Är ett gott, enkelt, bil­ligt och snabb­la­gat grundre­cept, som man kan göra i prin­cip allt med.

Fortfarande förkyld

*snörv­la*

Fort­fa­ran­de ing­en tur med för­kyl­ning­en, även om det går lite upp och ner. Täppt och snörv­ligt på en och sam­ma gång på mor­go­nen och kväl­len, medan det under dagen vari­e­rar mel­lan täppt, täppt/snörvligt och bara snörv­ligt.

Fast jag är väl lite för opti­mis­tisk som hop­pas att en för­kyl­ning skall gå över på 1½ dygn.
Får se hur det är imor­gon mor­gon, om de är så här då så skall jag se till att job­ba hem­i­från istäl­let.

Förkyld

Så har man åkt på en av den här säsong­ens för­kyl­ning­ar ock­så… Skul­le egent­li­gen ha varit på ett jul­bord nu kl. 15:00, men har bestämt mig för att hop­pa över det och istäl­let stan­na hem­ma och för­sö­ka bli frisk. Det får nog bli en him­la mas­sa kan­nor rött jul­te i eftermiddag/kväll. Å and­ra sidan är det ett oer­hört gott te, så de stän­di­ga turer­na till toa­let­ten kom­mer att vara värt det 😉 Hop­pas det inte blir vär­re. Blir det vär­re, så får jag nog stan­na hem­ma från job­bet någon dag i näs­ta vec­ka, och då lär jag inte hin­na bli klar med det som mås­te bli klart innan jul-/nyårssemestern (såvi­da jag inte kan job­ba hem­ma med det) — och det vore ju synd.

Svenska

Ja, så var det det här med språk igen. Den grupp på Movab­le Type som hål­ler på med den svens­ka modu­len, har tyd­li­gen skic­kat in en ver­sion till de som ansva­rar för Movab­le Type, men efter det har ingen­ting hänt, så jag får väl för­sö­ka för­svens­ka det här själv…