EU-valet

Så har man rös­tat i det här valet ock­så. Det bru­kar all­tid vara en mas­sa fint svam­mel från för­vir­ra­de poli­ti­ker som säger vad som helst för att mjöl­ka till sig någ­ra fler rös­ter och vin­na mer makt åt sig själ­va. Så de senas­te valen har jag satt ett tema som fått avgö­ra vil­ket par­ti jag skul­le rös­ta på i just det valet. Inför valet till EU-parlamentet i år val­de jag frå­gan om mjuk­va­ru­pa­tent. Eftersom jag är helt och hål­let emot mjuk­va­ru­pa­tent, så var Soci­al­de­mo­kra­ter­na och Mode­ra­ter­na inga alter­na­tiv eftersom båda par­ti­er­na hel­hjär­tat stöd­jer det. Och eftersom det ald­rig skul­le kom­ma för mig att rös­ta på ett par­ti som står till höger om mit­ten, så åter­stod bara två par­ti­er: Väns­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et. Mil­jö­par­ti­et är inte ett alter­na­tiv. De ver­kar mest pra­ta en mas­sa goja, och fram­står mest som att vil­ja infö­ra en stör­re mängd extra skat­ter och avgif­ter, och rent all­mänt dra oss till­ba­ka till medel­ti­den. Så det fick bli Väns­ter­par­ti­et och Jens Holm som ver­ka­de vet­ti­gast (även om jag inte satt mig in i allt han vill). Skall bli intres­sant att se resul­ta­tet ikväll. Jag miss­tän­ker att väl­digt, väl­digt få har rös­tat, så röst­räk­ning­en bor­de inte ta allt­för lång tid (eftersom jag skall upp tidigt imor­gon och åka till­ba­ka till Olofström).

Märkliga skriverier mitt i natten

Him­mel vad mitt för­ra inlägg lät tragiskt/ångestfyllt/motsvarande. Jag bor­de sät­ta lås på min dator så att jag inte kan skri­va något för­rän minst 24 tim­mar efter jag bör­jat dric­ka. Skri­ver så märk­li­ga saker på fyl­lan 🙂

Även om det lig­ger en del i det jag skrev, så över­dri­ver jag nog lite. Eller så blå­ser jag upp det till stör­re pro­por­tio­ner än vad det egent­li­gen är. Livet ÄR inte så svårt och tungt som jag fick det att fram­stå. Det gäl­ler bara att inte haka upp sig på mot­gång­ar, så löser sig det mesta.

Nu skall jag se det sista av Virus på TV3, även om jag har den på DVD så är det ändå gans­ka trev­ligt med reklam-TV (det ger ju en möj­lig­he­ten att chec­ka saker på nätet i reklam­pa­u­ser­na).

ESC-bloggning?

Så jag tänk­te att jag skul­le blog­ga lite från Mim­sans svår­skriv­na tang­en­bord (Mim­sa: du bor­de köpa ett annat).

Efter diver­se deli­ka­ta entré­er och drin­kar, så blev det smör­gå­står­ta, vil­ket jag antag­li­gen kom­mer att få beta­la för på vågen på tis­dag. Utsökt gott var det iaf.

De fles­ta låtar­na i årets ESC var vär­de­lö­sa, utom vis­sa. Per­son­li­gen är jag rätt för­tjust i Ukrai­nas bidrag, och lite smått epri­me­rad över att vi ver­kar få så dåli­ga poäng (för­u­tom at Dan­mark, Fin­land och Irland hit­tills). Schla­ger­fjol­la må jag hit­tills inte vara, men det har varit bli­vit rik­tigt trev­ligt att se på ESC med kom­pi­sar, äta gott och dric­ka mass­vis (hit­tills: 2×Dry Mar­ti­ni, vitt vin, vitt vin, Mar­gu­e­ri­ta och Tom Col­lins – Mim­san gör super­ba drin­kar).

Övri­ga favo­ri­ter hos oss är: Bosnia & Her­ze­go­vi­na (bög-disco enligt en del här), Ukrai­na och Fran­ce med den socker-söta sång­a­ren. Jag kan väl hål­la med i allti­hop antar jag.

Jag tror att Gre­kland eller Ukrai­na kom­mer att vin­na, och att Sve­ri­ge får så pass myc­ket poäng att vi kom­mer med i rik­ti­ga fina­len näs­ta år, och inte blir för­vi­sa­de till semi­fi­na­len.
Nåja. Wonk ikväll?

Pripyat & Chernobyl

Hitta­de, via /., en länk till en tjej som åkt ge­nom Pripy­at. Hon har lagt ut bil­der från sin resa, och be­rät­tar ock­så lite om det (på knagg­lig, men be­grip­lig, engel­ska).

Jag har all­tid trott att kärn­kraft­ver­ket Cher­no­byl låg i sta­den Cher­no­byl, men så är tyd­li­gen icke fal­let. Kärn­kraft­ver­ket lig­ger i sta­den Pripy­at, som lig­ger 16 ki­lo­me­ter norr om Cher­no­byl, längs flo­den Pripy­at.

Upp­da­te­ring: Hit­tade en in­tres­sant länk till (även om de inte kan skil­ja mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge).

Kallt och spännande

Det har bli­vit kallt ute. Och inne. Inatt var jag tvung­en att sova med strum­por­na på. Så i dag har jag sett till att elda ljus hela dagen, och det har hjälpt lite iaf (det är gans­ka varmt och skönt i mitt var­dags­rum nu). Eller så inbil­lar jag mig bara… Kanske skul­le se till att få hyres­vär­den att täta lite bätt­re runt föns­ter och ytter­dör­ren så att det inte drar lika myc­ket?

Fort­sätt läsa ”Kallt och spän­nan­de”

Avancerade skrivövningar mitt i natten

Mitt före­gå­en­de inlägg var en övning i avan­ce­rad tan­gent­bords­han­te­ring. Ordent­ligt pac­kad som jag var, och trött dess­utom, tog det myc­ket lång tid att skri­va det (lite drygt en halv­tim­me).

När jag nu går in och tit­tar vad det var jag svam­la­de om i natt, så rät­tar jag de få stav­fel som fanns i tex­ten. Det för­vå­nar mig att jag fak­tiskt lyc­ka­des skri­va så pass bra ändå.