Marknadsdagar 2005

Efter myc­ket letan­de på Nätet lyc­ka­des jag änt­li­gen hit­ta när det är mark­nad i Dege­ber­ga och Kivik.

Det finns vis­ser­li­gen en site för Kiviks Mark­nad, men när jag leta­de efter mark­nads­da­tum för någon månad sen var den tra­giskt öde (ser att den har upp­da­te­rats nu med datum).
Här är då mark­nads­da­gar­na för 2005:

  • Dege­ber­ga: 16 – 17 juli
  • Kivik: 18 – 20 juli

Jag hade tänkt mig att besö­ka Dege­ber­ga Mark­nad med min mam­ma, och even­tu­ellt Kiviks Mark­nad med någ­ra vän­ner. Får se hur många som föl­jer med…

Ännu en rundtur i Skåne

Igår, kläm­dag och allt, så bestäm­de vi oss för att åka ut i Skå­ne igen, antag­li­gen sista gång­en med den här bilen.

Så vi pac­ka­de en mat­säck (med cia­bat­ta från Syst­rar o Brö­der, kaf­fe, kakor, lite vat­ten och lite juice) och begav oss iväg till Kul­len i nord­väst­ra Skå­ne. Trev­lig natur och trev­ligt att gå runt där, även om det är asjob­bigt att ta sig upp­för alla bac­kar…

Lika­dant var det nere i Lado­nia där man kan beskå­da och klätt­ra runt i Nimis.

Rekom­men­de­ras varmt, även om det är ännu job­bi­ga­re än på Kul­len att ta sig upp­för ber­get igen efter man klätt­rat ner.

Vi tog lite bil­der ock­så.

Vår!

Änt­li­gen har det bli­vit vår!

I fre­dags såg jag de förs­ta teck­nen på att det bli­vit vår. På mor­go­nen när jag var på väg till Emen­tor, så såg jag en hum­la fly­ga runt sol­lju­set i en plan­te­ring med kro­kus vid vägen. Just då var det lite halv­svalt ute, fros­ten låg fort­fa­ran­de kvar på de gräs­fläc­kar dit solen ännu inte nått. Det var väl­digt ljust ute ock­så, och solen stod i pre­cis rätt läge för att man från Øresunds­bron skul­le kun­na se ända ner till bot­ten på Öresund (inte för att det är sär­skilt långt). Det fick mig att min­nas att det för unge­fär en månad sen var kol­svart ute vid sam­ma tid.

Det and­ra teck­net fick jag när jag kom hem till går­den, mina gran­nar i huset bred­vid hade star­tat upp sto­ra gril­len och bör­jar gril­la mid­dag. Det luk­ta­de ljuv­ligt.

Det tred­je teck­net var att jag, som på beställ­ning, blev sjuk… Det bör­ja­de med en kons­tig, torr hos­ta i ons­dags, i torsdags/fredags var den så pass job­big att jag mås­te dric­ka konstant/suga på hal­stablet­ter hela tiden för att inte bör­ja hos­ta igen. Så höll det sig även i lör­dags, men i sön­dags blev det vär­re, med rejä­la host­an­fall. I mån­dags sju­kan­mäl­de jag mig, för det hade inte bli­vit så myc­ket sömn på nat­ten, jag fick ofta väl­digt job­bi­ga host­an­fall och var nära att tap­pa rös­ten helt. Apo­te­ket hade lite trev­li­ga pil­ler att ge mig från en dold hyl­la (nåja, så dold var den väl inte – den stod bakom kas­san) som har hjälpt till att däm­pa hos­tan, inatt fick jag sova mer eller mind­re hela nat­ten, och idag hos­tar jag inte lika myc­ket som i mån­dags. Imor­gon tänk­te jag bör­ja job­ba igen. Det är inte allt­för roligt att vara hem­ma, man trött­nar gans­ka fort på att tit­ta på fil­mer och sit­ta fram­för datorn och pro­gram­me­ra.

Vinter

Så har det bli­vit vin­ter.

Och i Mal­mö är vin­tern sig lik — tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker och det reg­nar lite ibland, men abso­lut ing­en snö.

Igår var det lite trå­kigt väder, det var kraf­tig vind, och jag var lite rädd för att bli stran­dad i Køben­havn om de skul­le vara tvung­na att stänga bron. Och det vil­le jag ju inte bli… Men det enda som hän­de var att tågen blev för­se­na­de.

Men idag var det den sor­tens vin­ter­mor­gon som jag gil­lar! Vis­ser­li­gen kallt, men det var nästin­till vind­stil­la, och luf­ten var så klar att man kun­de se ända till Hven från Øresunds­bron.

Det ver­kar ock­så ha hag­lat igår kväll eller inatt här, för det lig­ger hagel­ku­lor lite här och var. Det var lite fläck­vis hal­ka ock­så, men mina Ecco-skor och mitt balans­sin­ne ver­kar han­te­ra dem till­freds­stäl­lan­de.

Nåja, back to work. Det är ju fre­dag, och jag tänk­te se till att åka hem lite tidi­ga­re idag och fira lite läng­re helg än van­ligt.

iPod

Igår sade Fritz att lyck­li­ga och fram­gångs­ri­ka män­ni­skor har en iPod. Eftersom jag tyc­ker att jag inte är över­dri­vet lyck­lig eller sär­skillt fram­gångs­rik, så kanske det är för att jag inte har en iPod? Kom­mer jag att bli både lyck­lig och fram­gångs­rik om jag skaf­far mig en iPod? Kan mate­ri­el­la ting­es­tar verk­li­gen göra en lyck­lig och fram­gångs­rik, eller dis­tra­he­rar dem en bara från att inse att man inte är någon­de­ra?

Oktober

Så var det okto­ber månad igen, den tret­tio­and­ra i ord­ning­en för mig.

Jag tyc­ker okto­ber är en skön månad. Luf­ten bör­jar kän­nas kla­ra­re, fris­ka­re och kyli­ga­re – det kän­nas att vin­tern är på väg – men natu­ren kan fort­fa­ran­de över­ras­ka en med var­ma och skö­na efter­mid­da­gar (som igår t.ex.). Så Fritz och jag pas­sa­de på att först gå runt i stan (det var myc­ket folk i stan igår – och vi träf­fa­de Lyly och bestäm­de att vi skul­le gå och se Super size me idag), sen åka till IKEA så att jag kun­de köpa någ­ra hyl­lor, och där­ef­ter åkte vi runt lite i Skå­ne, till stör­re delen söder om Mal­mö. Vi avslu­ta­de med att tras­ka runt på stran­den vid bad­hu­set i Ska­nör eller Fals­ter­bo (vet inte vil­ket, har ald­rig kun­nat skil­ja de två byar­na åt – och kan man det egent­li­gen? Vad jag för­står är de sam­man­väx­ta till en lite stör­re by sen en fas­lig mas­sa år till­ba­ka), och när det bör­ja­de små­reg­na så gick vi till­ba­ka till bilen för att åka hem.

En av de märk­li­ga­re saker­na jag såg när vi var ute och kör­de, var att när man pas­se­rat Vel­linge (vi har för­res­ten kom­mit på en bak­si­da av deras låga kom­mu­nal­skatt – kom­mu­nen har inte råd att reno­ve­ra vägar och pyn­ta sta­den, så Vel­linge ser ut som en över­vint­rad för­ort från 60-talet med dåli­ga vägar) så kom man efter ett par hund­ra meter till en skylt som tala­de om att man kom­mit till Vel­linge Väs­ter. Efter ytter­li­ga­re ett tio­tal met­rar så kom det en ny väg­skylt som tala­de om att om man vil­le till Vel­linge Väs­ter, så skul­le man svänga till höger där. Dvs om man är i Vel­linge Väs­ter och vill till Vel­linge Väs­ter, men inte den Vel­linge Väs­ter som man just då är i, så mås­te man svänga höger, annars är man i en annan Vel­linge Väs­ter än den Vel­linge Väs­ter man vill vara i, och som tyd­li­gen lig­ger till höger om Vel­linge Väs­ter. Jag får nog ta och åka dit igen så att jag får stu­de­ra skyl­tar­na lite närm­re, och kanske t.o.m. åka till Vel­linge Väs­ter från Vel­linge Väs­ter.

Olofström

Dags att åka upp igen om en stund, efter att jag pac­kat klart och gjort mig i ord­ning.

Ser inte alls fram emot det. Tyc­ker fak­tiskt det är skit­job­bigt, och jag avskyr att mitt upp­drag i Olofström har tving­at mig att pau­sa mitt pri­va­ta liv. Kan ju bara träf­fa kom­pi­sar på fredagskvällar/lördagar, sön­da­gen går åt till pack­ning för att åka upp till Olosft­röm, och res­te­ran­de dagar är jag ju uppe i Olofström. Tack o lov att jag har Inter­net där uppe, annars hade jag avli­dit.

Vis­ser­li­gen har jag lärt mig en hel del, och får lite extra peng­ar i plån­bo­ken i ersätt­ning, men är det verk­li­gen värt det? Jag för­sö­ker inta­la mig själv att det är bra för min egen utveck­lings skull, men till vil­ket pris? Har jag verk­li­gen bli­vit den jag egent­li­gen inte vil­le bli, en som gör allt för jobb­bet? Kom­mer jag att om 35 – 40 år sit­ta och und­ra vart livet tog vägen? Det hop­pas jag verk­li­gen inte…

Det kanske är dags att söka ny anställ­ning. Jag har verk­li­gen bör­jat avsky att tving­as vara kon­sult.

Monsuntider

Inte ens Ble­kinge är för­sko­nat från reg­net. Jag kom hit igen i mån­dags efter det att min semes­ter tog slut, och det har reg­nat näs­tan hela vec­kan. Den enda soli­ga dagen var i tis­dags, och det vara­de fram tills efter det att jag hun­nit laga mid­dag, ätit den och skul­le ge mig ut igen för att gå en stund. Då öpp­na­de sig him­len igen, så jag fick avblå­sa mina pla­ner på vart jag skul­le gå. Även idag reg­nar det, även om det mest är dim­ma. Ing­et som är roligt att gå i, men det går ju. Fast man mär­ker ju inte rik­tigt när man blir blöt, eftersom vätan mer smy­ger sig på en än öser över en. Blir det inte vär­re, så tror jag att jag skall ge mig ut med kame­ran ikväll och ta lite bil­der på Olofström med omgiv­ning.

Märkliga drömmar

Idag vak­na­de jag lite tidigt. Eftersom jag hade semes­ter, så tänk­te jag att jag abso­lut inte kun­de gå upp så tidigt (eftersom jag ju har semes­ter) så jag tving­a­de mig själv att som­na om. Medan jag sov/slumrade dröm­de jag: Jag dröm­de att jag begav mig iväg till min arbets­plats, trots att jag hade semes­ter, och jag var så morgontrött att jag glöm­de alla mina tele­fo­ner hem­ma. När jag hun­nit till Kap­tens­bron kom en vän med sin hund ikapp mig, och trots att jag ald­rig såg hun­den, viss­te jag att det var en hund. Hun­den bör­ja­de naf­sa i mig och för­sök­te hind­ra mig från att pas­se­ra Kap­tens­bron. Jag kun­de inte rik­tigt begri­pa var­för, men jag tyck­te att det var rätt irri­te­ran­de, i syn­ner­het som jag vil­le över bron då jag tyck­te att vat­ten­ni­vån i kana­len var oro­väc­kan­de högt (jag minns inte var­för). När jag lyc­kats ta mig över Kap­tens­bron såg jag att en vat­ten­led­ning brustit under Lil­la Nyga­tan, så vatt­net spru­ta­de upp i en fon­tän utan­för System­bo­la­get som lig­ger i ena hör­net av Han­sa­gal­le­ri­an. Vatt­net for­sa­de ock­så upp ur ota­li­ga and­ra stäl­len på och runt Lil­la Nyga­tan, och vatt­net låg deci­me­ter­djupt från Gus­tav Adolfs Torg till Stu­dent­ga­tan, mel­lan Hansa-husen och kana­len. Jag leta­de efter ett stäl­le att ta mig över Lil­la Nyga­tan på utan att bli blöt (eftersom vat­ten låg lite drygt deci­me­ter­djupt längs hela gatan). Iom gatans ojämn­he­ter så fanns det en del näs­tan tor­ra fläc­kar lite här och där. Det fanns även en hel del and­ra män­ni­skor där som för­sök­te ta sig över gatan. Väl på and­ra sidan gatan (jag vet inte rik­tigt hur det gick till) strök jag och en tjej längs Han­sa­gal­le­ri­an och tog oss upp mot Stu­dent­ga­tan. När vi kom dit såg vi att någon hade byggt om Stu­dent­ga­tan, så att ena trot­to­a­ren var en 2 deci­me­ter bred lutan­de asfalt­kant längs huset. Vi begrep inte rik­tigt var­för man hade gjort så. Jag ång­ra­de mig och gick till­ba­ka igen, och där stöt­te jag på en kvin­na som gick och mutt­ra­de för sig själv om att det antag­li­gen skul­le ta fle­ra vec­kor att repa­re­ra vat­tenläc­kan och ver­ka­de vara irri­te­rad över det­ta. Jag drog mig till min­nes att jag i julas haft en lik­nan­de vat­tenläc­ka hem­ma och att det bara tog någ­ra tim­mar att repa­re­ra. Jag påpe­ka­de det­ta för kvin­nan, men sade ock­så att det var en betyd­ligt mind­re rör som brustit utan­för fas­tig­he­ten där jag bor, så det här skul­le nog ta lite läng­re tid, men antag­li­gen inte mer än en dag eller två. Mitt i allti­hop kom en vän­nin­na till min mam­ma rusan­de och vil­le ha hjälp med att, som jag upp­fat­ta­de det i bru­san­det och plas­kan­det, stäl­la in sin kon­tors­stol så att hon kun­de sit­ta på rätt sätt och arbe­ta. När jag kom dit fick jag klart för mig att hon vil­le att jag skul­le flyt­ta en besöks­stol som stod lite olämp­ligt bakom hen­ne. Jag tänk­te för mig själv att det kun­de hon väl ha gjort själv? Hon frå­ga­de mig om jag inte skul­le ha semes­ter, vil­ket jag då kom på att jag hade just nu, så jag gick hem igen. Just då ring­de tele­fo­nen och väck­te mig.

Påkörd

Igår blev jag påkörd. Eller bilen jag kör­de blev påkörd av en annan bil. Det var två bilar fram­för mig, och vi hade pre­cis bör­jat köra efter att tra­fik­lju­set sla­git om till grönt. Förs­ta bilen stan­na­de in igen, antag­li­gen för att släp­pa fram någon som var kvar på över­gångs­stäl­let efter kors­ning­en (jag kun­de inte se anled­ning), vil­ket fick till följd att bilen fram­för mig, och även jag, stan­na­de igen. Bilen bakom mig dun­sa­de in i min bak­re kofång­a­re. Han kör­de inte så fort, så det blev ing­en jät­tes­tor skak­ning i bilen. Åas kan whiplash-skador ibland inte dyka upp för­rän ett tag efteråt, så man kanske inte skall ropa hej än… Jag kör­de in till trot­to­a­ren efter kors­ning­en, och han som kör­de på mig kör­de in och stan­na­de efter mig. Vi gick ur bilar­na och pra­ta­de om vad som hänt. Han hade tyd­li­gen fått vat­ten i ögat från sin tack­luc­ka pre­cis när han skul­le köra igång (det hade reg­nat på nat­ten) och hade inte rik­tigt sett just då. Så när jag stan­na­de kör­de han på mig bak­i­från. Hans vänst­ra fram­lyk­tas glas kros­sa­des, och min bak­re kofång­a­re fick dels en avstämp­lig av hans lykt­hus, och dels en skrap­ning på under­si­dan. Efter att vi utbytt kon­takt­upp­gif­ter och han skri­vit under ett erkän­nan­de om att han var skyl­dig till olyc­kan åkte vi båda iväg åt vars ett håll, han till sitt jobb och jag hem med mina två kom­pi­sar (DrGerb och Mac_se). Vi har hål­lit kon­tak­ten under ons­da­gen, han har hit­tat en ny kofång­a­re till bilen och kom­mer att beta­la både den och mon­te­ring av den. Har även gett lap­pen mer erkän­nan­det och per­son­upp­gif­ter­na till bilä­ga­ren, så jag hop­pas att det inte blir något pro­blem. Glöm­de dock mina mobil­te­le­fo­ner hem­ma idag när jag, DrGerb och Mac_se gav oss ut i den skåns­ka myl­lan (som jag skall blog­ga om imor­gon (sena­re idag)), så jag har inte kun­nat ta emot sam­tal. Såg att han rint idag när jag kom hem, men då var kloc­kan för myc­ket för att jag skul­le ringa till­ba­ka, får göra det imor­gon istäl­let. Nu skall jag sova, det har varit en ohe­mult lång dag idag, där vi kört hit och dit och runt en liten bit, och även gått upp­för och ned­för fle­ra berg (eller Skå­nes mot­sva­rig­het till berg — höga kul­lar).