Status

För­kyl­ning suger… Det är and­ra dagen jag är hem­ma från arbe­tet, och tred­je dagen jag är sjuk… Inte direkt roligt, har inte så myc­ket att under­hål­la mig med i sängen/soffan, imor­gon tror jag att jag skall se någ­ra av alla de fil­mer jag har i bok­hyl­lan.

Det är dock på bätt­rings­vä­gen, jag tror (och hop­pas!) att jag kan bör­ja job­ba igen på tors­dag (annars bör­jar jag klätt­ra på väg­gar­na).

Jag bör­jar få slut på mat ock­så. Igår kom jag på att jag hade en påse mini­flu­tes i fry­sen, så jag kun­de pig­ga upp mina fru­kostar med var­ma bul­lar. Och idag hit­ta­de jag, till min sto­ra för­vå­ning och gläd­je, ett paket med kyck­ling­fi­lé­er i fry­sen som jag köpt för nån vec­ka sen och totalt glömt bort. Imor­gon blir det thai-aktig kyck­lingsop­pa (dvs kyck­ling, kokos­mjölk, lök, chi­li och cur­ry). Jag bru­kar för­sö­ka und­vi­ka att ge mig ut när jag är sjuk. Det­ta fak­tum gör att jag bör­jar tro att jag inte blir frist där­för att sjuk­do­men är över, utan för att krop­pen är rädd för att jag skall få slut på saker att äta och bör­ja liv­nä­ra mig på pas­ta och ketchup istäl­let.

Förkyld

Det var ju just typiskt… I lör­dags kväll var det bara lite snörv­lig­het, i sön­dags mer en nor­mal för­kyl­ning, och i mor­se en full­stän­dig för­kylning med feber… Så idag stan­nar jag hem­ma, det är inte lönt att ris­ke­ra att det blir ännu vär­re, och jag vill inte hel­ler smit­ta de and­ra på Carls­berg.

Jag köp­te med mig lite influ­en­sa­me­di­cin från Austra­li­en, Lem­sip. Det bru­kar nor­malt hjäl­pa, dock har jag inte pro­vat just den här vari­an­ten för­ut (Flu Strength Nigh­ti­me). Den skall inne­hål­la pseu­doep­hed­ri­ne som tyd­li­gen skall hjäl­pa till att ren­sa upp från nästäp­pa.

Hop­pas jag blir så pass kry idag att jag kan åka till Dan­mark i mor­gon. Inte för att jag direkt läng­tar dit, men jag giter inte lig­ga syss­lo­lös i säng­en allt­för länge.

Citruspress

Catja pres­sa­de apel­si­ner till fru­kosten ibland när vi var där nere. Jag tyck­te det var väl­digt gott, så igår köp­te jag mig en citrus­press för 299:-. På vägen hem pas­sa­de jag på att köpa någ­ra van­li­ga apel­si­ner och ett par blod­a­pel­si­ner, och väl hem­ma gjor­de jag mig lite juice. Juice gjord på enbart van­li­ga apel­sin­ser var näs­tan i klass med Tro­pi­ca­na (mina favo­ritjui­cer i van­li­ga fall). Blod­a­pel­sin gav en svag bes­ka till jui­cen, vil­ket var gans­ka trev­ligt att dric­ka till fru­kosten i mor­se.

Det räc­ker med en apel­sin egent­li­gen, det blir gott att läg­ga i någ­ra isbi­tar och fyl­la upp med Spri­te Zero. Viktväk­tar­mäs­sigt blir det 0 points (jag kan inte se hur att dric­ka saf­ten från en apel­sin skul­le skil­ja sig från att äta apel­si­nen).

Helt klart nöjd med mitt inköp!

Hemkomst

Nu är jag djäv­lar i det hem­ma igen!

Fry­ser som ett jehu gör jag. Man sti­ger in i det förs­ta flyg­pla­net, och det är 30° utan­för. Man sti­ger ur det någ­ra tim­mar sena­re, och tem­pe­ra­tu­ren har sjun­kit till 26° (det var mitt i nat­ten ju). När man sti­ger ur näs­ta plan har tem­pe­ra­tu­ren sjun­kit till runt 5°, och det sista pla­net bju­der på den verk­li­ga skill­na­den – Köpen­hamn och runt 0°. På drygt 30 tim­mar tog jag mig från sub­tro­pisk som­mar på 30 – 35° till nor­disk vin­ter­ky­la på runt 0° (eller så myc­ket vin­ter­ky­la det nu blir här i Mal­mö). Jag anar en för­kyl­ning runt hör­net…

Jag fick iaf se snö idag, och här hem­ma häng­er julpryd­na­der­na fort­fa­ran­de uppe (de skall ju inte ner för­rän Tju­gon­de­dag Knut), så ännu lite jul­stäm­ning infann sig sådär lagom i efter­skott.

Jag kun­de inte sova sär­skilt myc­ket på pla­net från Sing­a­po­re. Var­je gång jag lyc­ka­des som­na så var det nån djä­vel som snar­ka­de så högt att jag vak­na­de igen. Min mam­ma (som satt i sto­len bred­vid) påstod med över­ty­gan i rös­ten att det var jag som snar­kat, men jag tror inte rik­tigt på det – jag snar­kar ju inte!

Jag skall vara vaken någon tim­me till tänk­te jag, och sen gå och läg­ga mig. Jag har nio tim­mars jet­lag och noll tim­mars sömn de senas­te tret­tio tim­mar­na att ta igen den här vec­kan innan jag bör­jar job­ba på mån­dag.

Hemresa

Så var det då slut­li­gen dags att åka hem igen, att läm­na var­ma, skö­na Bris­ba­ne och åka till vintri­ga Mal­mö igen. På sätt och vis ser jag fram emot det – vär­men och fuk­tig­he­ten här nere är lite för myc­ket ibland. Men det känns ock­så trå­kigt eftersom jag kom­mer att åka ifrån Catja och Jason. Det sista är det trå­ki­gas­te med att åka hem igen…

En annan trå­kig sak med hem­re­san är den evi­ga flyg­tu­ren. Flyg­re­san till Sing­a­po­re tar sju tim­mar och fyr­tio minu­ter. Sjut­ton tim­mar och tret­tio minu­ter sena­re lan­dar vi i Ams­ter­dam, och efter ytter­li­ga­re fyra tim­mar och tret­tio minu­ter lan­dar vi på Kastrup. Vi läm­nar Bris­ba­ne idag kl. 15:00 och är fram­me på Kastrup imor­gon kl. 11:45.

Nu skall vi till Ken­tucky Fri­ed Chic­ken och köpa lunch, och där­ef­ter till pos­ten och köpa ännu ett paket att skic­ka det som inte fick plats i res­väs­kor­na med.

Cookies

Den­na webb­plats an­vän­der coo­ki­es. En coo­kie är en li­ten fil som till­fälligt spa­ras i din dator under ditt be­sök.

Enligt lagen om elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­tion ska be­sö­kare på webb­plat­ser infor­meras om vad coo­ki­es används till och ges möjlig­het att väg­ra sådan an­vänd­ning. Om du inte accep­terar använ­dan­det av coo­kies kan du änd­ra inställ­ningar i din webb­läsare så att den inte tillå­ter coo­ki­es.

Coo­ki­es används på den här webb­platsen för att gene­re­ra klar och tyd­lig sta­tistik (via Goog­le Ana­ly­tics).

Coo­ki­es kan ej inne­hålla virus och kan lätt rade­ras.

Diverse

Ojoj, det har inte bli­vit myc­ket blog­gan­de det senas­te 1½ året… Skall för­sö­ka bätt­ra mig, och kanske inte blog­ga om lika myc­ket peti­tess­artade saker i fram­ti­den.

I går beställ­de jag IP-telefoni via Bred­bands­bo­la­get. de har tyd­li­gen nyli­gen bli­vit kla­ra med att upp­gra­de­ra även min ”and­ra sida” på tele­sta­tionen så att jag kan köra IP-telefoni via min ADSL-koppling ock­så.

Så vitt jag har kun­nat utrö­na från deras sidor om det så inne­bär det att mitt abon­ne­mang hos Telia sägs upp och flyt­tas över helt och hål­let till Bred­bands­bo­la­get, och att mitt nuva­ran­de tele­fon­num­mer flyt­tas över till min nya bred­bands­tjänst istäl­let. Det­ta bor­de inne­bä­ra att må­nads­kost­naden för mig kom­mer att för bred­ban­det att öka med lite drygt 30 – 40:- (inklu­si­ve num­mer­pre­sen­ta­tion och tele­fon­svarar­tjäns­ten), men att mina tota­la månads­kost­na­der sjun­ker med drygt en hun­dra­lapp.

Att det sen är bil­li­ga­re att ringa min sys­ter i Austra­li­en är bara en bonus. Enligt Bred­bands­bo­la­gets pris­lis­tor är det bil­li­ga­re att ringa Au­stralien (0,16 kr/min) än dags­tax­an för Sve­ri­ge­sam­tal – och det är en stor för­del! Vil­ket gör att jag inte har någon som helst ursäkt kvar att inte ringa Catja och Jason jämt och stän­digt och höra hur det är med dem. Fast… Even­tu­ellt skul­le de trött­na rätt fort på mig då.

En liden ful

När jag satt och ren­sa­de lite på mitt kon­to idag hit­ta­de jag föl­jan­de lil­la dikt från Öster­len. Jag tror jag fått den från min mos­ter en gång i tiden.

Hågen Tryl­sen e tyn­ted i alla slavs djur.
Så en da kom han hum mä en ful.
Han bar en så nätt i en hym­ma­gjord bur,
å fulen va liden å gul.
Han kvidd­ra o kjydd­ra så mor­samt
å stång där han sad po nyl po sin pinj,
men Hågen släpp­te nom ud en gång
– sin kom han all­ri mer inj.
Fårr fynsterd sto ypped å udåd han flö
långt hen imod Gyl­le­bo skau…
å kanske han löver, kanske e dö,
fårr all­ri mer hör­des han au…