Att cykla

Idag cyk­la­de jag till job­bet efter att uppe­håll på näs­tan två vec­kor. Det gick för­vå­nans­värt bra – ing­en huvud­värk, och iom det kun­de jag cyk­la snab­ba­re än vad jag gjort tidi­ga­re.

Det enda som är lite trå­kigt är att det egent­li­gen inte är något vida­re cykel­vä­der, med allt regn och hala löv på cykel­vä­gar­na. Jag är lite extra för­siktig med tan­ke på att jag, när jag var i ton­å­ren, hal­ka­de med cykeln på en hal cykel­par­ke­ring och bröt benet. Men det är väl en vane­sak antar jag, snart är jag igång och cyklar lika van­sin­nigt som när jag var ung (och nej, jag kän­ner mig inte rik­tigt lika gam­mal som det där lät 🙂 ).

Ny cykel, del 2

Att cyk­la till job­bet i mor­se var inga pro­blem. Vär­re var det med hem­fär­den. Halv­vägs hem hade jag fått sån otro­ligt bul­tan­de huvud­värk att jag var tvung­en att kli­va av och gå res­ten av vägen i lugnt tem­po. Det kän­des un­ge­fär som om någon satt i mitt huvud och för­sök­te hac­ka loss bak­de­len av skal­len.

Som tur var lyc­ka­des inte den­ne någon med vad det än var den för­sök­te gö­ra, och nu är huvud­vär­ken mer eller mind­re över. Jag utgår från att det­ta är en följd av att ha extremt dålig kon­dis, och att hjär­tat inte hann med att pum­pa runt syre i den mängd som behöv­des, så den pum­pa­de loss som en gal­ning för att åtminsto­ne för­sö­ka så ut nått syre till krop­pens oli­ka hörn.

I mor­gon blir det att cyk­la något lug­na­re. Jag har ing­en lust att gå hela vä­gen hem från Väst­ra ham­nen.

Ny cykel

För någ­ra dagar sen köp­te jag en ny cykel. Min plan den kväl­len var egent­ligen att ta mig till Dress­man och köpa en jac­ka, och där­ef­ter tit­ta på cyk­lar. Det blev inte alls så, Dress­man hade ing­en jac­ka som pas­sa­de mig, och när jag kom till Spor­tex så tyck­te jag att det var lika bra att köpa en cykel när jag ändå var där.

Cykeln är en Cre­scent City 907, och jag är väl­digt nöjd med mitt köp. Efter att ha juste­rat sty­ret och sadeln, samt pum­pat däc­ken (som hade lite dåligt luft­tryck), pre­miär­cyk­la­de jag idag till job­bet för förs­ta gång­en någon­sin (sist jag cyk­la­de, bort­sett från diver­se cyke­lä­ven­tyr på Ven, var i slu­tet på 1980-talet och jag gick i grund­sko­lan). Det gick bra, även om jag märk­te att jag mås­te juste­ra väx­eln lite, som på 3:an eller 4:an hop­par ner ibland till väx­eln under. Det bor­de gå gans­ka snabbt att tes­ta in inställ­ning­en.

Anled­ning­en till att jag behöv­de köpa en ny jac­ka var att jag växt ur min vin­ter­jacka. Jag leta­de ige­nom gar­de­ro­ben där hem­ma för att se vad där fanns, så hit­ta­de jag en annan vin­ter­jac­ka jag glömt bort att jag hade. Den sit­ter som ett korv­skinn, men jag har bestämt mig för att behål­la den och an­vän­da den som ett slags mått på hur jag går ner omfångs­vis nu när jag bör­jat cyk­la. För­hopp­nings­vis blir jag inte stör­re :).