Kategorier
Okategoriserat

Gågata, gårdsgata eller gångfartsområde?

OK, jag erkän­ner – jag har ald­rig rik­tigt vetat skill­na­den mel­lan en gåga­ta och en gårds­ga­ta. Jag har all­tid utgått från att båda inne­bär att man inte får köra snab­ba­re än vad en genom­snitt­lig per­son går, och bara köra där om man skall till (eller från) en fas­tig­het inom områ­det. Jag har ald­rig rik­tigt fat­tat […]

Kategorier
Okategoriserat

Parking the car

It only took me 45 minu­tes of aim­less driving around the neigh­bour­hood to find a pla­ce to park my car tonight!

Kategorier
Okategoriserat

Bil

Fre­da­gen den 20⁄5 2005 skro­ta­de jag min gam­la bil. Var­för? Jo, den fick lite anmärk­ning­ar på besikt­ning­en, och det skul­le kos­ta lite strax över 10.000:- att repa­re­ra. Och eftersom jag köp­te bilen för unge­fär det hal­va, så tyck­te jag att det var bätt­re att skro­ta den och för­sö­ka hit­ta en ny. I för­ra vec­kan så […]