Ingen resa till Linköping

Fick just sam­tal från en av säl­jar­na på kon­to­ret i Lin­kö­ping, och hon sade att jag inte behöv­de åka upp dit för att pro­gram­me­ra i Excel, utan jag kun­de stan­na kvar i Mal­mö och pro­gram­me­ra det som behö­ver pro­gram­me­ras. På så vis spa­rar både vi och kun­den peng­ar, och det är inte fel ju. Tror dess­utom att det går snab­ba­re att göra så här då jag inte behö­ver för­sö­ka lära ut det jag kan om VBA-programmering i Excel till de and­ra två som skul­le vara med.

Vad är en blog?

Det ver­kar som om vis­sa av mina kol­le­gor inte vet vad en blog är. Får nog under­vi­sa des­sa okun­ni­ga elän­den.

En blog är den folk­li­ga benäm­ning­en på en weblog, som är en sam­ling sidor där man mest pra­tar en mas­sa strunt, eller talar om för and­ra vil­ka livsvik­ti­ga upp­täck­ter man gjort under dagen.

Egent­li­gen är det en web-baserad dag­bok.

Inbrott

*suc­ka*

När jag kom hem idag låg det en lapp från min hyresvärd innan­för min dörr, med ett med­de­lan­de om att det har varit inbrott på vin­den, och att ett fler­tal för­råd har bli­vit upp­brut­na. Har inte varit uppe och tit­tat efter vad som bli­vit stu­let, mest p.g.a. att lam­pan på övers­ta våning­en är sön­der så man ser inte ett skvatt där uppe, och jag har inte lust att ram­la ner för trap­por­na där.

Egent­li­gen hade jag ing­et av vär­de där uppe för­u­tom min disk­ma­skin… Får leta reda på en fick­lam­pa och ta mig upp och tit­ta där…

Sagan om konungens återkomst

Ujuj, såg att SF har pris­satt Sagan om konung­ens åter­komst till 110:- per bil­jett. Trod­de ald­rig att jag skul­le få se bio­bil­jet­ter till det pri­set… Men det är ju en film man helt enkelt mås­te se (och den skall så klart ses på bio!), så även om jag inte gil­lar pri­set så kom­mer jag ju att köpa bil­jett… Åas har jag hört en del bra saker om den (för­u­tom att den är på tok för kort enligt en del recen­sen­ter) så den är säkert värd peng­ar­na.

Affärsjagande amerikanare

Fick igår ett tele­fon­sam­tal från någon som pra­ta­de ame­ri­kansk eng­els­ka. Hans förs­ta frå­ga var om vi använ­de någon pro­dukt från Sun eller Cisco. Vårt nät­verk kör till stor del swit­char och rout­rar från Cisco, så jag sva­ra­de ja. Efter att ha för­sökt bok­sta­ve­ra min email­a­dress ett par gång­er mås­te han ha lyc­kats få ner den rätt, för idag fick jag ett mail från honom med lite pri­ser. Gans­ka bra rabat­ter, om än inte på hård­va­ra vi är intres­se­ra­de av för till­fäl­let. Sen skall ju all­ting skic­kas från USA till Euro­pa ock­så, och med allt strul det kan inne­bä­ra så är det nog lika bra att för­sö­ka hit­ta ett lokalt alter­na­tiv istäl­let om beho­vet skul­le upp­stå.

Sagan om de två tornen

Idag fick jag min efter­läng­ta­de DVD med Sagan om de två tor­nen (exten­ded edi­tion)!

Jag tänk­te tes­ta att bestäl­la från CD-WOW, men det ång­rar jag lite så här i efter­hand. Vis­ser­li­gen är de bil­li­ga­re än alla and­ra, men det tar evig­he­ter innan man får sina saker, och så kan man inte all­tid lita på att varan finns i lager. En lite udda sak med CD-WOW är att de ver­kar skic­ka all­ting från Sing­a­po­re vil­ket ju kan för­kla­ra var­för det tar så lång tid innan saker­na kom­mer fram…

Hädan­ef­ter tänk­te jag iaf fort­sät­ta hand­la från Discs­hop, de kos­tar kanske lite mer, men de har en fan­tas­tisk ser­vice (och dess­utom har jag lyc­kats bli guld­med­lem där 🙂

Svenska

Ja, så var det det här med språk igen. Den grupp på Movab­le Type som hål­ler på med den svens­ka modu­len, har tyd­li­gen skic­kat in en ver­sion till de som ansva­rar för Movab­le Type, men efter det har ingen­ting hänt, så jag får väl för­sö­ka för­svens­ka det här själv…