Kategorier
Programmering

PinIt-button

A cli­ent of mine wan­ted to add PinIt sup­port for parts of their web site, main­ly their user com­mu­ni­ty image gal­le­ri­es. I made a quick solu­tion for them, copi­ed here in case some­o­ne else needs somet­hing simi­la­re, or just wants to com­plain about my pro­gram­ming tech­ni­ques 🙂 Or pre­fe­rably make sug­ges­tions for impro­ve­ments… To use it, […]

Kategorier
Odling

Liv i tanken

Nu har det bli­vit (mer) liv i tan­ken!

Kategorier
Odling

Koriandern visar sig!

Nu har det gått lite drygt 10 dagar sen jag sat­te frö­na, så hur har det gått?

Kategorier
Odling

Chili: Plantering

I julas köp­te jag frö­er för ett antal oli­ka chi­li­fruk­ter. Jag har all­tid gil­lat mat, och att odla saker har länge fasci­ne­rat mig (även om jag ald­rig haft grö­na fing­rar).

Kategorier
Vikten

Status efter fjärde veckan

I kväll var det dags för tred­je grupp­träf­fen.

Kategorier
Vikten

Status efter andra veckan

I går var det grupp­träff två, vil­ket ock­så inne­bar inväg­ning.

Kategorier
Jul

Adventskalender, dag ett

Jag råka­de näm­na på Face­Book att jag hade kära min­nen av adventska­len­dern från när jag var liten. Min mam­ma såg det natur­ligt­vis och har, snäll som hon är, gjort en advents­­ka­­len­der till mig i år! Jag är lyck­lig! Och det pig­gar upp en hel del i höst­rus­ket och mörk­ret. Dagens pre­sent: en badan­ka som blin­kar i oli­ka fär­ger […]

Kategorier
Vikten

Första veckan avklarad

Förs­ta vec­kan med itrim är avkla­rad, och snart är förs­ta dagen i and­ra vec­kan slut.

Kategorier
Okategoriserat

Gågata, gårdsgata eller gångfartsområde?

OK, jag erkän­ner – jag har ald­rig rik­tigt vetat skill­na­den mel­lan en gåga­ta och en gårds­ga­ta. Jag har all­tid utgått från att båda inne­bär att man inte får köra snab­ba­re än vad en genom­snitt­lig per­son går, och bara köra där om man skall till (eller från) en fas­tig­het inom områ­det. Jag har ald­rig rik­tigt fat­tat […]

Kategorier
Okategoriserat

Stegräknarerfarenheter

Igår bör­ja­de jag använ­da en stegräk­na­re (igen — för­ra året var vi på jobb med i en stegräk­nar­täv­ling som anord­na­des här i Mal­mö (eller det var kanske Skå­ne, jag minns inte rik­tigt). Jag glöm­de stegräk­na­ren på kon­to­ret i förr­går, så jag kun­de inte bör­ja använ­da den igen för­rän jag kom till­ba­ka till kon­to­ret igår. Till min besvi­kel­se såg jag när […]