Rom, dag 1

Resan hem­i­från bör­ja­de kl.12 på tis­da­gen, då vi begav oss till Tri­ang­elns tåg­sta­tion. Det är lätt att glöm­ma bort hur nära det är, men när man väl behö­ver åka tåg är det ohygg­ligt skönt att bo så mära. Det är bara synd att vi inte har bätt­re tåg inom sta­den…

Annars ar det en väl­digt hän­del­se­lös dag. Vi tog tåget till Kastrup, sat i loung­en i någ­ra tim­mar i vän­tan på att pla­net skul­le avgå, bor­da­de pla­net, flög i någ­ra tim­mar, lan­da­de och ploc­ka­de upp vårt bagage. Från Fiu­mi­ci­ni tog vi Leo­nar­do Express till Roma Ter­mi­ni, och där­i­från var det bara en pro­me­nad på lite drygt 1 km till hotel­let.

På vägen till hotel­let pas­se­ra­de vi ett stäl­le med väl­digt hyff­sa­de pri­ser, så efter vi chec­kat in på hotel­let (under­bart med AC på rum­met!!!) gick vi till­ba­ka till restau­rang La Tra­to­ria Roma­na och åt Buca­ti­ni All’a­ma­tri­ci­a­na och piz­za fio­ri di zuc­cho (piz­za med zuc­chi­nib­lom­mor). Piz­zan var inte alls vad jag vän­tat mig, men helt OK! Det var en bianco-pizza (dvs utan tomat­sås) och hade, för­u­tom zuc­chi­nib­lom­mor, även ansjo­vis (rik­tig ansjo­vis, inte det som kal­las ansjo­vis i Sve­ri­ge) och moz­za­rel­la.

Och som van­ligt är tavola­vi­ner­na till maten rik­tigt bra! 🙂

Av Fritz fick jag veta att det finns käll­fon­tä­ner över­allt, och det ver­kar vara rik­tigt friskt och lagom kallt vat­ten! Jag blir antag­li­gen en fre­kvent besö­ka­re till dem med tan­ke på dels hur varmt det är ute (kloc­kan är runt 23:30 och det är inte märk­bart sva­la­re ute nu än vid 21-tiden, dvs runt 30 gra­der), och dels på hur myc­ket vat­ten jag dric­ker…

Hotel­let var fak­tiskt bätt­re än jag för­vän­ta­de mig. AC på rum­met, schysst bygg­nad, väl­digt trångt i duschen för någon i min stor­lek (men det är det över­allt i Ita­li­en). Ing­en WiFi på rum­met, men det finns på bot­ten­vå­ning­en. I mor­gon åter­står det att se hur hotell­fru­kosten står sig. Är den usel så blir det fru­kost i stan. Och det är ju inte fy skam det hel­ler 🙂

Och just ja, utrym­met i dus­hen kan beskri­vas som humo­ris­tiskt, ita­li­e­nar­na har bytt plats på varm- och kall­vat­ten­kra­nen, och i stäl­let för hand­du­kar har de gett oss bords­du­kar.

Resdag 2

Kloc­kan 5.45. Har du någon aning om hur tidigt det är? Det var då min mobil­te­le­fon väck­te mig. En väl­digt djup suck sena­re lyc­ka­des jag klätt­ra upp ur säng­en och masa mig ut i badum­met.

Varm­vatt­net var i prin­cip slut (tur man duscha­de igår kväll), så det fick bli lite friskt plas­kan­de istäl­let.

Efter en god fru­kost med bland annat bir­cher müs­li (mås­te ta reda på hur man gör det där) gav vi oss iväg igen mot näs­ta över­natt­ning, i Mila­no.

Kloc­kan 7.25 ring­de en lite små­sur tax­i­chauf­för från Taxi Lim­hamn och kon­sta­te­ra­de att vi inte ver­ka­de vil­ja åka någon­stans idag. Vi berät­ta­de att han var ute 24 tim­mar för sent.

Dagens förs­ta ben­sträc­ka­re sker i när­he­ten av Ulm, där Albert Eins­te­in föd­des.

Lun­chen avnjöts i Öster­ri­ke, i sta­den Bre­genz pre­cis vid ena kan­ten av Boden­sjön. Jag har ald­rig förr ätit spätz­le, så jag pas­sa­de på när till­fäl­le gavs på hotell Mess­mer. Kokt stekt och ost­gra­ti­ne­ra­de pas­ta­bi­tar med kan­ta­rel­ler och en fräsch sal­lad — gott!

Efter den kor­ta turen i Öster­ri­ke läm­na­de vi EU och kör­de vida­re in i Schweiz, eller som det heter på latin — Hel­ve­ti­ca. Oehört vac­kert att åka ige­nom, Alper­na bju­der upp till mag­ni­fikt skå­de­spel!

Väl inne i Schweiz tog det oss bara ett par minu­ter att köra för­bi det pyt­te­lil­la lan­det Lich­tenste­in, som ser ut att lig­ga upp­skrämt på en av bergs­slutt­ning­ar­na. Vi lyc­ka­des skym­ta furs­te­pa­lat­set, där Hans Adam II bor.

Efter ytter­li­ga­re en ben­sträckar­pa­us kom vi till slut fram till hotel­let i Sesto san Gio­van­ni strax utan­för Mila­no. Nytt och fräscht hotell, mitt i ett kontors- och indu­stri­om­rå­de, med kraft­led­ning­ar och stor trans­for­ma­tor­sta­tion bakom hotel­let. Mitt i det här hade de en musik­fes­ti­val!

Maten var sådär, helt OK men inte mer. Jag antar att det berod­de på att det var sön­dag.

Efter ett kort besök till musik­fes­ti­va­len bakom hotel­let och en kall öl där var det dags att sova.

Resdag 1

Resan bör­ja­de gans­ka bra!

Jag säger ”gans­ka” eftersom Taxi Lim­hamn schabb­la­de bort vår tax­i­bok­ning till 7.20, och när vi ring­de och frå­ga­de var bilen var, så hade de dels ing­en antec­king om vår bok­ning, och dels inga ledi­ga bilar att skic­ka. Vi för­kla­ra­de artigt för dem hur vär­de­lö­sa de var, och ring­de Taxi 97 istäl­let — ett före­tag jag ald­rig haft anled­ning att bli besvi­ken på.

Efter en snabb fru­kost på Öresundser­mi­na­len läm­na­de bus­sen sta­tio­nen näs­tan exakt 8.10.

Vid lunch­tid stan­na­de vi till i någon­stans i Tyskland och åt lunch, för min del Jägarschnit­zel med cham­pin­jon­sås och kokt pota­tis. Schnit­zeln var från fru­sen mass­till­verk­ning, men var fak­tiskt rik­tigt god!

På efter­mid­da­gen stan­na­de vi till på en rast­plats längs auto­bahn, för rast/vila. Köer­na till toa­let­ter­na var dock änd­lö­sa, det var tre bus­sar från Sve­ri­ge som stan­na­de till där sam­ti­digt, och alla var i behov av att besö­ka toa­let­ter­na. Vi besök­te Bur­ger King istäl­let för ett litet lät­ta­re mel­lan­mål i form av en liten cho­klad­mil­ks­ha­ke och en ost­bur­ga­re. Bur­ga­ren hade legat ett tag, och mil­ks­ha­ken sma­ka­de knappt cho­klad.

Klo­kan 19.30 anlän­de vi till hotell Bachmü­le i Ful­da, där vi skul­le sova över förs­ta nat­ten. Mid­da­gen inled­des av något jag inte tror jag ätit sedan grund­sko­lan — Minestro­ne­sop­pa, gjord på bok­stavs­pas­ta. Huvud­rät­ten var en pann­biff med grön­pep­par­sås, och efter­rät­ten bestod av tysk cho­klad­pud­ding med vanilj­sås. Cho­klad­pud­ding i Tyskland görs på väl­digt lite cho­klad och väl­digt myc­ket gela­tin.

Hotell­rum­met var helt OK. Säng­en var så låg att man fick klätt­ra ur den, och kud­den, som såg stor och skön ut, för­svann i tom­ma intet när man skul­le läg­ga huvu­det på den. Jag tror den var lite blyg. Jag sov dock rikigt bra och är myc­ket pig­ga­re idag än i går.

Sommarsemesterresa

Årets (and­ra) semester­re­sa är bokad och betald.

I feb­ru­a­ri var vi nere hos min sys­ter i Austra­li­en, på hen­nes bröl­lop. Den här gång­en blir det en 9‑dagars buss­re­sa till Tosca­na.

På dags­sche­mat står:

  1. Buss­re­sa Malmö-Fulda, där vi över­nat­tar förs­ta nat­ten.
  2. Buss­re­sa Fulda-Milano, där vi över­nat­tar and­ra nat­ten.
  3. Buss­re­sa Milano-Siena, via Pia­cen­za och Par­ma, med lunch i Bolog­natrak­ten. På efter­mid­da­gen en visit i Flo­rens.
  4. Sie­na
  5. Sie­na
  6. Sie­na
  7. Buss­re­sa Siena-Calliano, för­bi Flo­rens och Blog­na, med lunch utan­för Mode­na. Där­ef­ter vida­re till Gar­da­sjön, med över­natt­ning på hotell strax norr om sjön.
  8. Buss­re­sa Calliano-Fulda, genom Bren­ner­pas­set, med en sista över­natt­ning i Ful­da.
  9. Buss­re­sa hem, Fulda-Malmö.

Det blir att se till att lad­da kame­ran och ta med alla min­neskort så att man inte står utan möj­lig­het att ta bil­der när foto­till­fäl­le pre­sen­te­rar sig!