Kategorier
Okategoriserat

Långt uppehåll

The­re, I fix­ed it! Blog­gen har legat nere en läng­re tid, för jag tes­ta­de Cloud­fla­re och att bör­ja använ­da https, och fick då (efter tre måna­der) pro­blem med att cert­bot inte kun­de för­nya cer­ti­fi­ka­ten läng­re. Jag tes­ta­de lite oli­ka inställ­ning­ar ett tag, både på Cloud­fla­re och i nginx, men ing­et ver­ka­de fun­ka. Så jag trött­na­de och lät […]

Kategorier
Okategoriserat

Tiden flyger

Tiden går snabbt… I går var det på dagen 17 år sedan jag bör­ja­de job­ba på Pro­pel­lo Inter­net. Jag hade då job­bat i någ­ra år på Dator­sek­tio­nen på Kaj­plats 305. Sen dess har jag bara bytt jobb en enda gång, men ändå varit anställd på många oli­ka före­tag. Eller oli­ka och oli­ka… Som IT-branschen fun­ge­rar så är […]

Kategorier
Okategoriserat

Gågata, gårdsgata eller gångfartsområde?

OK, jag erkän­ner – jag har ald­rig rik­tigt vetat skill­na­den mel­lan en gåga­ta och en gårds­ga­ta. Jag har all­tid utgått från att båda inne­bär att man inte får köra snab­ba­re än vad en genom­snitt­lig per­son går, och bara köra där om man skall till (eller från) en fas­tig­het inom områ­det. Jag har ald­rig rik­tigt fat­tat […]

Kategorier
Okategoriserat

Stegräknarerfarenheter

Igår bör­ja­de jag använ­da en stegräk­na­re (igen — för­ra året var vi på jobb med i en stegräk­nar­täv­ling som anord­na­des här i Mal­mö (eller det var kanske Skå­ne, jag minns inte rik­tigt). Jag glöm­de stegräk­na­ren på kon­to­ret i förr­går, så jag kun­de inte bör­ja använ­da den igen för­rän jag kom till­ba­ka till kon­to­ret igår. Till min besvi­kel­se såg jag när […]

Kategorier
Okategoriserat

itrim

Snart bör­jar mitt nya liv. I går var jag på info­träff hos itrim på Tri­ang­eln i Mal­mö. Vi fick lite infor­ma­tion om vad itrim är och hur de hjäl­per sina kun­der att gå ner i vikt och kom­ma i form. På tis­dag skall jag träf­fa in häl­so­råd­gi­va­re för förs­ta gång­en, och gå ige­nom mina mål, och hur jag […]

Kategorier
Okategoriserat

Musikstatus

När jag lad­da­de om en av mina fli­kar i Chro­me idag, möt­tes jag av föl­jan­de i fli­ken som hade last.fm: Det säger mig två saker: How leet am I? (Not very.) Jag bor­de lyss­na på mer musik.

Kategorier
Okategoriserat

Stor stol

Stoo­or stol! Trev­ligt med lite omväx­ling till IKEA. Helt OK mat i restau­rang­en ock­så, och nån gång skall jag pro­va deras apfelstru­del ock­så.

Kategorier
Okategoriserat

Chips från Skottland

Gary har varit i Skott­land över hel­gen, och hade med sig chips hem där­i­från. Det var fyra oli­ka sma­ker; Chi­li & rasp­ber­ry, Aber­deen angus & hor­se­ra­dish, Hag­gis & crac­ked pep­per, och Scot­tish crow­die chee­se & red pep­per. Den förs­ta och sista var mina favo­ri­ter av de fyra, och den med Hag­gis sma­ka­de mest pota­tis.

Kategorier
Okategoriserat

Ny(gammal) blogg

Hepp, det tog visst läng­re än vad jag trod­de… Fick för mig för någ­ra år sen att utveck­la en egen blogg. Leta­de reda på oli­ka Open Sour­ce .Net-lösningar, och fast­na­de efter lite tes­ter med and­ra system till slut för N2. Jag tyck­te det ver­ka­de gans­ka kraft­fullt, och jag gil­la­de objekt­mo­del­len, spe­ci­ellt att alla sid­ty­per var […]

Kategorier
Okategoriserat

Dramatisk och blodig entré på Egmont

Idag bör­ja­de ett nytt upp­drag för mig på Egmont. Egent­li­gen är det sam­ma som innan, så man kanske kan säga att det är en fort­sätt­ning efter ett par måna­ders uppe­håll. En bit upp­åt vägen här kor­sar en järn­vägs­räls gatan. Räl­sen går snett över gatan, cykel­ba­nan och gång­ba­nan. Det är inte alls ovan­ligt att det sam­las […]