Kategorier
Okategoriserat

Ingen resa till Linköping

Fick just sam­tal från en av säl­jar­na på kon­to­ret i Lin­kö­ping, och hon sade att jag inte behöv­de åka upp dit för att pro­gram­me­ra i Excel, utan jag kun­de stan­na kvar i Mal­mö och pro­gram­me­ra det som behö­ver pro­gram­me­ras. På så vis spa­rar både vi och kun­den peng­ar, och det är inte fel ju. Tror dess­utom att det […]

Kategorier
Okategoriserat

Vad är en blog?

Det ver­kar som om vis­sa av mina kol­le­gor inte vet vad en blog är. Får nog under­vi­sa des­sa okun­ni­ga elän­den. En blog är den folk­li­ga benäm­ning­en på en weblog, som är en sam­ling sidor där man mest pra­tar en mas­sa strunt, eller talar om för and­ra vil­ka livsvik­ti­ga upp­täck­ter man gjort under dagen. Egent­li­gen är […]

Kategorier
Okategoriserat

Inbrott

*suc­ka* När jag kom hem idag låg det en lapp från min hyresvärd innan­för min dörr, med ett med­de­lan­de om att det har varit inbrott på vin­den, och att ett fler­tal för­råd har bli­vit upp­brut­na. Har inte varit uppe och tit­tat efter vad som bli­vit stu­let, mest p.g.a. att lam­pan på övers­ta våning­en är sön­der […]

Kategorier
Okategoriserat

Sagan om konungens återkomst

Ujuj, såg att SF har pris­satt Sagan om konung­ens åter­komst till 110:- per bil­jett. Trod­de ald­rig att jag skul­le få se bio­bil­jet­ter till det pri­set… Men det är ju en film man helt enkelt mås­te se (och den skall så klart ses på bio!), så även om jag inte gil­lar pri­set så kom­mer jag ju […]

Kategorier
Okategoriserat

Affärsjagande amerikanare

Dator­hård­va­ra från USA? Nja, tror det blir för stru­ligt…

Kategorier
Okategoriserat

Sagan om de två tornen

Idag fick jag min efter­läng­ta­de DVD med Sagan om de två tor­nen (exten­ded edi­tion)! Jag tänk­te tes­ta att bestäl­la från CD-WOW, men det ång­rar jag lite så här i efter­hand. Vis­ser­li­gen är de bil­li­ga­re än alla and­ra, men det tar evig­he­ter innan man får sina saker, och så kan man inte all­tid lita på att varan […]

Kategorier
Okategoriserat

Svenska

Ja, så var det det här med språk igen. Den grupp på Movab­le Type som hål­ler på med den svens­ka modu­len, har tyd­li­gen skic­kat in en ver­sion till de som ansva­rar för Movab­le Type, men efter det har ingen­ting hänt, så jag får väl för­sö­ka för­svens­ka det här själv…

Kategorier
Okategoriserat

Första inlägget

Så har jag då instal­le­rat ett weblog-system på min site. Det var inte sär­skillt svårt, men det trod­de jag näs­tan inte hel­ler. Instruk­tio­ner­na var ju inte så svå­ra hel­ler (eller hur, David? ‚)