Kategorier
Odling

Status

För­ra året någon gång köp­te jag en Scan­di­na­vi­an Design Grow Box via Kickstarter-kampanjen (den finns idag att köpa via Etsy om någon är intres­se­rad av att köpa en till sig själv).

Min plan var då att byg­ga om i gar­de­ro­ben, och ha odlings­lå­dan där med någon lämp­lig belys­ning. Jag vil­le först ha en lys­rörs­be­lys­ning som jag hit­ta­de och tyck­te var rik­tigt snygg, tyvärr så slu­ta­de till­ver­ka­ren att leve­re­ra till åter­för­säl­jar­na i Sve­ri­ge, så jag fick snabbt hit­ta annan belys­ning.

I stäl­let hit­ta­de jag LED-växtarmaturen Quattro 30W. Fun­kar rik­tigt bra, och kan stäl­las om mel­lan röda och blå/vita våg­läng­der, eller en kom­bi­na­tion av båda.

För någon vec­ka sedan så fick jag nog av att jag inte hun­nit ta tag i gar­de­ro­ben ännu, så jag star­ta­de upp all­ting i fönst­ret i sov­rum­met i stäl­let (det enda föns­ter i lägen­he­ten som vet­ter åt söder). Väx­tar­ma­tu­ren häng­er för till­fäl­let i fönst­rets ovan­kant, men skall skru­vas upp i taket i hel­gen.

Det tog någon vec­kan innan det bör­ja­de växa. Tyvärr så ver­ka­de chi­li­frö­na jag sat­te i en av kur­kor­na inte läng­re vara livs­dug­li­ga, för där hän­de abso­lut ingen­ting. Nu har dock all­ting satt rejält fart!

Vad har jag då plan­te­rat? Det är kori­an­der, chi­li (pro­var andar frö­er nu, får se om de kom­mer upp), och så okänt frö ett och okänt frö två.

Vadå okänt frö ett och två??

Jo, när jag häm­ta­de lådan hos Hem­ma­od­lat, så fick jag även med lite frö­er av Niklas. Tyvärr skrev jag inte ner vad det var för frö­er, så det är lite spän­nan­de att se vad det kom­mer att växa upp för något. Okänt frö två är rätt uppen­bart att det är basi­li­ka. Vi får väl se… 🙂

Koriander
Kori­an­der

Okänt frö 1
Okänt frö 1

Basilika
Basi­li­ka