Kategorier
Odling

Liv i tanken

Nu har det bli­vit (mer) liv i tan­ken!

- För någ­ra vec­kor sen plan­te­ra­de jag dels lite kori­an­der, och dels ett par oli­ka sor­ter chi­li. Kori­an­dern bör­ja­de gro redan efter någ­ra dagar, men chilin visa­de inga tec­ken på liv.

För drygt två vec­kor sedan gav jag upp på de chi­li­frö­na, och pla­ne­ra­de istäl­let nya, från Habañe­ro jag köpt i affä­ren. Jag sat­te en påse över kru­kan, och ställ­de den ovan­på min för­stär­ka­re. Jag var väl­digt noga att stäl­la allt så att ing­et vat­ten kun­de läc­ka ner i för­stär­ka­ren.

Jag tit­ta­de till i påsen lite då och då, för att för­sö­ka hit­ta någ­ra tec­ken på liv. Inte för­rän i slu­tet på den­na vec­kan bör­ja­de de gro — men vad det gror! Än så länge sex Habañe­ro­plan­tor! Jag minns inte rik­tigt hur många frön jag plan­te­ra­de i min fru­stra­tion över att ing­et hän­de, det kan hän­da att det kom­mer upp någon till.

Jag ser verk­li­gen fram emot att de väx­er upp, och för­hopp­nings­vis bär fruk­ter! Habañe­ro är en av mina abso­lu­ta favo­ri­ter när det gäl­ler chi­li­fruk­ter, och jag ser fram emot att kun­na använ­da egenod­lad chi­li!

Habañero