Kategorier
Odling

Chili: Plantering

I julas köp­te jag frö­er för ett antal oli­ka chi­li­fruk­ter. Jag har all­tid gil­lat mat, och att odla saker har länge fasci­ne­rat mig (även om jag ald­rig haft grö­na fing­rar).

I dag var det dags att bör­ja odla. Jag hade köpt ett litet akva­ri­um jag tänk­te ha som driv­hus tills väx­ter­na växt upp lite. Tan­ken var ock­så att ha ett glas­lock på för att få upp vär­men och fuk­tig­he­ten i akva­ri­e­tan­ken, men jag tänk­te inte på att köpa ett sådant. Så jag får för­sö­ka med lite plast­fo­lie över i stäl­let, och hop­pas att kat­ten inte får för sig att leka med det.

De frö­er jag plan­te­ra­de i dag var haba­ne­ro (en chi­li med rik­tigt god smak och bra styr­ka), och ana­heim. Ana­heim är en väl­digt mild chi­li, som ger gans­ka sto­ra fruk­ter. Har ald­rig sma­kat den, men den skall vara väl­digt popu­lär i mex­i­kansk mat­lag­ning. Ser fram emot att få sma­ka den!

Jag plan­te­ra­de även kori­an­der, en ört som jag tyc­ker är otro­ligt god i mat och sal­la­der.

Skall bli spän­nan­de att se hur det går med det här. Jag kom­mer att blog­ga mer om det här så små­ning­om, och läg­ga upp lite bil­der ock­så.