Kategorier
Vikten

Status efter fjärde veckan

I kväll var det dags för tred­je grupp­träf­fen.

Kväl­lens ämne var ”Mål­tids­ord­ning”, där vi dis­ku­te­ra­de hur vik­tigt det är att äta regel­bun­det och inte hop­pa över mål­ti­der. Det förs­ta målet mat på dagen är det som ock­så star­tar för­brän­ning­en i krop­pen – innan det målet mat lig­ger krop­pen i svält­lä­ge. Där­för räk­nas fru­kosten som det vik­ti­gas­te målet mat på dagen, och man bör äta, kanske inte det förs­ta man gör när man slår upp ögon­loc­ken, men gär­na inom en tim­me.

Itrim rekom­men­de­rar att man äter fyra gång­er per dag, vil­ket pas­sar mig all­de­les utmärkt. Det blir fyra mål mat om dagen, med fyra tim­mars inter­vall. Det inne­bär fru­kost kloc­kan åtta, lunch kloc­kan tolv, mel­lan­mål kloc­kan fyra på efter­mid­dag, och till sist mid­dag vid åtta-tiden.

Mina övri­ga mål är att gå minst 8 000 steg/dag, vil­ket jag har lite svårt att kom­ma upp i. Jag lig­ger runt 7 000 steg/dag just nu, vil­ket jag är gans­ka nöjd med (om man tän­ker på hur lite jag gick innan). Det är dess­utom inte så roligt att vara ute och gå i den här delen av Mal­mö, med tan­ke på anta­let mord, rån och över­fall som hela tiden hän­der här. Men skam den som ger sig! 🙂

Itrim använ­der en våg från Tani­ta som bland annat mäter vikt och hur myc­ket fett man har i krop­pen. Det är lite intres­sant (för mig) att se hur fett­pro­cen­ten i krop­pen har änd­rats från 39,8% innan jag star­ta­de med VLCD/LCD, änd­ra­des till 42% efter två vec­kor med VLCD, och i kväll låg på 38%.

I dag är först dagen på fem­te vec­kan, vil­ket inne­bär att det bara är sju vec­kor kvar på LCD innan jag får bör­ja äta rik­tig mat igen. Ser verk­li­gen fram emot det!

Mat­mäs­sigt kla­ra­de jag inte av tre hela vec­kor med VLCD. För­ra lör­da­gen sade det totalt stopp och det fick inte att få ner gre­jer­na läng­re. Tyvärr hann jag inte till Itrim Tri­ang­eln innan de stäng­de, så jag fick impro­vi­se­ra lite: ägg­vi­te­o­me­lett med stekt lök mås­te vara något av det godas­te jag någon­sin har ätit!!

I sön­dags byt­te jag till LCD istäl­let, vil­ket inne­bär en hel drös av and­ra gre­jer man kan äta (och jag menar äta – det är mat man kan tug­ga!). De frystor­ka­de rät­ter­na är fak­tiskt rik­tigt goda, favo­ri­ten är pas­ta­rät­ten just nu, men chi­li sin car­ne är ock­så rik­tigt smar­rig!

Kväl­lens resul­tat: −17,2 kg