Kategorier
Okategoriserat

itrim

Snart bör­jar mitt nya liv.

I går var jag på info­träff hos itrim på Tri­ang­eln i Mal­mö. Vi fick lite infor­ma­tion om vad itrim är och hur de hjäl­per sina kun­der att gå ner i vikt och kom­ma i form.

På tis­dag skall jag träf­fa in häl­so­råd­gi­va­re för förs­ta gång­en, och gå ige­nom mina mål, och hur jag skall göra för att kom­ma dit.

Där­ef­ter är det utvär­de­ring av min kon­di­tion, dvs jag skall gå ett visst antal meter så fort jag kan.

När det är klart är det dags för intro­duk­tion till trä­nings­ut­rust­ning­en. Jag antar att det även inne­bär att förs­ta motions­pas­set inträ­det då, så det lär säkert ömma på kons­ti­ga stäl­len på krop­pen på ons­dag.

På ons­dag är det dags för förs­ta grupp­träf­fen. Fort­fa­ran­de lite osä­ker på vad det inne­bär, men det får jag se då. Jag har fått en bok att läsa och en ”läx­bok” med upp­gif­ter som man gör på och mel­lan grupp­träf­far­na.

På tors­dag är det dags för and­ra motions­pas­set. Min plan var att till att bör­ja med hål­la det till tre dagar per vec­ka (tis­dag, tors­dag, sön­dag), och där­ef­ter trap­pa upp fre­kvens och inten­si­tet efter hand som jag mär­ker att jag kla­rar med.