Kategorier
Okategoriserat

Gågata, gårdsgata eller gångfartsområde?

OK, jag erkän­ner – jag har ald­rig rik­tigt vetat skill­na­den mel­lan en gåga­ta och en gårds­ga­ta. Jag har all­tid utgått från att båda inne­bär att man inte får köra snab­ba­re än vad en genom­snitt­lig per­son går, och bara köra där om man skall till (eller från) en fas­tig­het inom områ­det. Jag har ald­rig rik­tigt fat­tat vad som skilj­de en gåga­ta från en gårds­ga­ta.

Myn­dig­he­ter­na gjor­de det lät­ta­re (och svå­ra­re) för oss för någ­ra år sen, genom att infö­ra ytter­li­ga­re ett begrepp – gång­farts­om­rå­de. Man slu­ta­de använ­da gårds­ga­ta på nya gator, och bör­ja­de använ­da begrep­pet ”gång­farts­om­rå­de” istäl­let, sam­ti­digt som man behöll gårds­ga­tor­na.

För att veta skill­na­den mel­lan dem är det enkla­re om du går till Wikipedia-sidan om gång­farts­om­rå­de.