Kategorier
Okategoriserat

Salads and Smoothies

I mor­gon, den 249, öpp­nar ett nytt ”fast food”-ställe i Mal­mö. Salads and Smoot­hi­es heter det, och det lig­ger pre­cis bred­vid gara­geut­far­ten ur City­garaget på Kalen­de­ga­tan.

Jag cyklar för­bi det var­je dag på vägen till jobb, och har verk­li­gen sett fram emot att det skul­le öpp­na. Hele­na, som ock­så cyklar för­bi där, blev otå­lig och ring­de dem och frå­ga­de när de skul­le öpp­na. Som svar blev hela före­taget inbju­det för att pro­va deras sal­la­der och smoot­hi­es, och idag tras­kade vi dit näs­tan hal­va per­so­nal­styr­kan.

Stäl­let ser fräscht ut, även om fönst­re­na fort­fa­ran­de är för­klist­ra­de. Meny­erna visas på tre sto­ra bild­skär­mar ovanför/bakom baren, och det fun­ge­rar på ett lik­nan­de sätt som Subway. Man bestäl­ler vil­ken sal­lad och vil­ken smoot­hie man vill ha, och går sen vida­re till kas­san för att beta­la, där man även får sin sal­lad och smoot­hie (eller annan dryck om man så öns­kar).

Jag val­de en sal­lad med kyck­ling och get­ost, och en Super fruit-smoothie (med bl.a. acai-bär i). All­ting var pre­cis lika fräscht och gott som det såg ut! Dock var sal­lads­plast­lå­de­byt­tan lite svår att öpp­na, men när man väl lärt sig hur man skul­le göra så var det ing­et pro­blem. Till maten får man ock­så plast­bestick och anting­en en bul­le (jät­te­god!) eller en cro­i­sant.

Det enda nega­ti­va jag hit­tat var att jag fick två grus­korn med i qui­no­an, men det är sånt man får leva med när man äter qui­noa.

Pris­mäs­sigt har jag ing­en aning om var de lig­ger ännu (meny­er­na var utan pri­ser, prov­ning­en kos­ta­de oss ingen­ting), men om de lig­ger inom 50 – 80:- för en sal­lad och en smoot­hie kom­mer jag defi­ni­tivt att hand­la där minst en gång i vec­kan. Blir pri­set över det så kom­mer jag antag­li­gen att hop­pa över smoot­hi­en och köra bara på sal­la­den istäl­let.

Kort och gott – jag ser fram emot många goda lun­cher där­i­från!