Många barn blir det

Syd­svens­kan skri­ver ano­nymt om att för­ra året föd­de var­je kvin­na i Sve­ri­ge i snitt 1,9 barn.

Hur i hela fri­dens namn hann de med det? Det krävs i prin­cip att varen­da kvin­na i lan­det föd­de ett barn i janu­a­ri eller feb­ru­a­ri, och sen ome­del­bart blev gra­vi­da igen för att föda ett barn till i november/december.

Det inne­bär ju då att Sve­ri­ges folk­mängd öka­de med drygt 8 mil­jo­ner barn (om man (fel­ak­tigt) utgår från att för­del­ning­en män/kvinnor i lan­det är 50%/50%).

Sve­ri­ge – nu med flest späd­barn i värl­den.

Wow. Snac­ka om att skol­be­ho­vet kom­mer att explo­de­ra om 5 – 6 år när 8 mil­jo­ner barn sam­ti­digt bör­jar sko­lan…