I väntan på iPhone, del 2

Nat­tens vän­tan blev helt frukt­lös…

När jag cyk­la­de hem­i­från föll det en och annan drop­pe från him­len. När jag cyk­lat upp till Ami­rals­ga­tan öpp­na­de sig him­len och reg­net stod som spön i bac­ken. Jag fick söka skydd under taket till entrén till tea­tern som lig­ger där, annars hade jag väl bli­vit helt bort­spo­lad.

Efter ett par minu­ter gav reg­net med sig lite, så jag chan­sa­de och cyk­la­de iväg igen. Jag hann c:a 50 meter innan him­len på nytt öpp­na­de sig. Jag cyk­lade vida­re som en besatt och sök­te skydd i en gara­ge­gång av något slag mel­lan Coop och Smör­gås­bu­ti­ken. Efter ett tag reg­na­de det lite mind­re igen, så jag gav mig vida­re.

Halvt genom­blöt på fram­si­dan av krop­pen kom jag fram till Gåga­tan och par­kerade cykeln vid Duka, och gick res­ten av vägen. Det reg­na­de fort­fa­rande en del, men inte lika hyste­riskt som ett par minu­ter tidi­ga­re, så jag blev inte jät­te­myc­ket blö­ta­re än vad jag redan var.

Väl fram­me vid slu­tet på kön till Teli­a­bu­ti­ken träf­fa­de jag min kol­le­ga Lars där, han stod och vän­ta­de där på att vi övri­ga skul­le hin­na dit, innan vi ställ­de oss i kön. Vi bestäm­de oss efter ett par minu­ter att gå och stäl­la oss i kön, den hade växt till­räck­ligt myc­ket så att vi kun­de söka skydd från reg­net i en av por­tar­na längs David­s­halls­ga­tan.

Efter att vi stått där ett par minu­ter dök fler upp, och till slut var vi alli­hop sam­lade. Det var jag, Las­se, Peter, Johan, Patric, Björn och Anders R.

Vi höll fle­ra gång­er på att bli påkör­da av fartvil­da buss­chauf­fö­rer. gatan genom­går någon form av ombygg­nad där och där­för var bus­sar­na tvung­na att köra näs­tan uppe på trot­to­a­ren för att kom­ma för­bi, och där­med näs­tan köra på oss som stod och köa­de. Vad jag vet hän­de inga olyc­kor…

Telia var schyss­ta och bjöd på kaf­fe, gril­lad korv, fil­tar, Mer, chips, och lite annat. De skänk­te ock­så ut mas­sor med lany­ards. En lite iro­nisk pre­sent, med tan­ke på att det inte går att fäs­ta dem i iPho­ne.

När Telia väl öpp­nat dör­rar­na slä­pa­de sig kön fram. Efter drygt 1,5 tim­mar ha­de vi kom­mit kanske halv­vägs. Då gick de ut och sade att iPho­ne 16GB svart var slut. Väl­digt trå­kigt med tan­ke på att vi alli­hop vil­le ha just en så­dan, men vi anpas­sa­de oss efter situ­a­tio­nen, och nu vil­le vi alla ha den vita 16GB-versionen istäl­let.

När vi pre­cis kom­mit fram till skylt­fönstrena till Telia-butiken (vid 2−2.15) gick de ut och sade att de tyvärr inte fick ha buti­ken öppen läng­re än till 3, och att de trod­de att de skul­le hin­na med alla som stod i kö fram till där skylt­fönst­re­na bör­ja­de. Någ­ra av oss utstöt­te ett för­sik­tigt opti­mis­tiskt ”yay” i hop­pet om att vi skul­le hin­na fram innan de stäng­de.

Men tiden slä­pa­de sig fram, och runt 2.45 gick de ut och sade att iPho­ne 16GB vit ock­så var slut. Vi vil­le ju alli­hop ha 16GB-versionen, så efter en kort dis­kus­sion bestäm­de vi oss för att åter­kom­ma dagen efter istäl­let. Det var bara Las­se som kun­de tän­ka sig 8GB-versionen, men han hade ju åkt från Kristi­an­stad, och att behö­va åka hem i ogjort ären­de var ju lite trå­kigt. Tyvärr kra­scha­de Teli­as system lagom till de kom­mit fram till en kas­sa, så det blev ing­et alls för någon av oss.