Shopping — Nova Lund och Nisses

Jag bekla­ga­de mig för en kom­pis över att min jac­ka hade gått sön­der, och att jag antag­li­gen bor­de köpa ny nu när det är så kallt ute. Att gå ute med en jac­ka som man inte kan stänga är tyd­li­gen inte så bra. Han föreslog att jag skul­le leta på Nova Lund.

Sagt och gjort, jag och Fritz åkte upp där i förr­går och för­sök­te hit­ta nå­gon­ting. Det var en djup besvi­kel­se. Jag för­stod lite på Fritz att Nova skul­le vara något lite fina­re än and­ra shop­ping­cen­ter. Tvärt om skul­le jag vil­ja säga. Nova är iden­tiskt med samt­li­ga and­ra shop­ping­cen­ter här i Skå­ne. Enda skill­naden är att Nova är ett fle­ral bygg­na­der, vil­ket inne­bär att du mås­te fry­sa häc­ken av dig när du är klar i en bygg­nad och vill till näs­ta. De fles­ta öv­riga här i Skå­ne är åtminsto­ne sam­la­de i en och sam­ma bygg­nad, vil­ket be­ty­der att du kan shop­pa jär­net utan att oroa dig för even­tu­ell is­tapps­bild­ning under näsan om du skul­le behö­va bege dig till en annan bygg­nad.

Den enda ljus­punk­ten på Nova Lund var Media Markt – ett him­mel­ri­ke för den tek­nik­to­ki­ge. Jag insåg att jag änt­li­gen hit­tat den rät­ta buti­ken för mig.

Hit­ta­de jag då någ­ra klä­der? Nepp. Inga alls. Dress­mann hade ing­en Mr Big-av­del­ning, och Brot­hers har jag ald­rig hit­tat någon­ting som ens kom­mer i när­he­ten av mina stor­le­kar. Övri­ga kläd­bu­ti­ker är det inte ens lönt att fun­de­ra på, då de ald­rig skul­le ta in någon­ting stör­re än vad Geme­ne Man bär. Där­för begav jag mig iväg till Nis­ses Herr­mo­de vid Caro­li igår. Där shop­ade jag loss igår, och utö­ka­de min gar­de­rob med föl­jan­de:

  • En ny jac­ka för var­dags­bruk.
  • En ny jac­ka för lite var­ma­re väder, eller för fina­re till­ställ­ning­ar.
  • Tre par skjor­tor: en vit­ru­tig, en hel­svart och en röd-lila-randig.
  • Tre par strum­por

Allti­hop gick lös på 5.500:-, men eftersom det är hög kva­li­tet på det de säl­jer på Nis­ses (till skill­nad från Dress­mann, där man får vara glad om sa­kerna hål­ler mer än i någ­ra få vec­kor) så är det defi­ni­tivt värt peng­ar­na. Dess­utom tyc­ker jag allti­hop var väl­digt snyggt…

En annan stor skill­nad mel­lan Nis­ses och and­ra buti­ker (t.ex. Dress­mann) är att deras ser­vice är klan­der­fri. När man kom­mer in i buti­ken dyker någon (näs­tan) ome­del­bart upp och frå­gar om de kan hjäl­pa till. Vill du ha hjälp, så letar de snabbt reda på någon­ting i din stor­lek, som de tror skall pas­sa dig i smak­väg. Gör det inte det säger du det, så hit­tar de någon­ting annat.

Ser­vicen på Dress­mann där­e­mot – finns det någon ser­vice alls där? Ett fler­tal gång­er har jag varit enda kun­den i buti­ken just då, men per­so­na­len har då fun­nit för gott att stå bakom kas­san och pil­la sig i naveln eller klia sig ba­kom örat. De anställ­da där känns mer som om de är direkt­re­kry­te­ra­de från McDo­nalds. Dress­mann som ked­ja skall jag här­med und­vi­ka.

Nåja, efter den sura upp­stöt­ning­en vill jag säga att året varit hygg­ligt bra, yrkes­mäs­sigt har jag fått arbe­ta med det CMS jag äls­kar (EPi­Ser­ver), och pri­vat har det inte hänt så myc­ket för­u­tom att jag fått en del nya vän­ner. Och som van­ligt har året gått på tok för fort, jag bör­jar fun­de­ra på om det är någon ond tom­te som stjäl dagar­na för mig…