Kategorier
Okategoriserat

I väntan på… Vad?

*suck* Sit­ter och vän­tar på att huvudser­vern skall star­ta om så att jag kan gå hem sen. Men den vän­tar på något, jag vet inte vad. Det finns ing­en mo­ni­tor och ing­et tan­gent­bord kopp­lat till ser­vern hel­ler, så jag kan inte gå in i ser­ver­rum­met för att se om det står något på kon­sol­len.

Åhh. Där hän­de visst något. Nu sva­rar den inte på ping läng­re, så nu skall den ha gått ner. Tog bara en halv­tim­me. Nu är det bara en kvarts vän­tan kvar på att den skall kom­ma igång igen och jag kan log­ga in på den och kon­trollera så att alla tjäns­ter kom igång som de skall.

Jaja, det gäl­ler att ha tåla­mod när man arbe­tar med IT-drift.