Kategorier
Okategoriserat

Resfeber

I mor­se när jag låg och lyss­na­de på radi­on innan jag skul­le sti­ga upp kom jag att tän­ka på att det är mind­re än sex dagar kvar tills jag skall åka till Austra­li­en.

Jag kan inte påstå att jag har någon res­fe­ber – där­e­mot känns det väl­digt overk­ligt att jag om lite drygt sex dagar och tju­gotvå tim­mar (lokal tid i Bris­ba­ne) kom­mer att befin­na mig på and­ra sidan pla­ne­ten, och i en helt annan års­tid (min svå­ger satt och skrev jul­kort i lör­dags i tret­tio­sex­gra­dig vär­me!). Eftersom jag inte har rest sär­skilt myc­ket i mitt liv (det längs­ta jag rest var när jag besök­te min sys­ter och hen­nes man i Hud­ders­fi­eld för någ­ra år sen), så har jag ing­en som helst aning om vad som vän­tar mig. Efter vad man sett på TV och vad syr­ran sagt så är austra­li­en­sar­na väl­digt trev­li­ga och öpp­na. Där­e­mot kan det ju all­tid vara lite kul­tu­rel­la pro­blem med att saker och ting inte fun­ge­rar som man är van vid, men det går säkert bra ändå, jag tror inte att de arke­bu­se­rar turis­ter för att de frå­gat om pri­set på fel sätt eller inte gett till­räck­ligt myc­ket dricks.

Catja sade att de hade pla­ne­rat en hel del saker till när vi skul­le kom­ma till dem. Hop­pas de inte har detalj­pla­ne­rat var­je dag, ibland vill man ju ha lite spon­ta­ni­tet ock­så. Med det sagt så hop­pas jag att vi får gjort en hel del! En av dagar­na har vi bokat en hel­dags­re­sa till Syd­ney, man får pas­sa på att besö­ka stor­s­tan när man är där.

Jag tänk­te inte ta med mig så myc­ket klä­der – dels för att jag egent­li­gen inte har så myc­ket som­mar­klä­der som pas­sar i den austra­liska het­tan, och dels för att jag tänk­te köpa lite lämp­li­ga klä­der när jag väl kom­mer ner dit. Var annars hit­tar man för kli­ma­tet lämp­li­ga klä­der om inte på plats?

Jag tar med mig min kame­ra ock­så, och efter hand som jag hin­ner skic­ka upp bil­der till min blogg, så kom­mer de att fin­nas till­gäng­li­ga på mitt foto­gal­le­ri.