Kategorier
Okategoriserat

Lille julafton i Australien

Sön­dag & mån­dag: Flyg­re­sa, ankomst till Bris­ba­ne.
Tis­dag: Res­väs­kan kom­mer fram, besök på IKEA.
Ons­dag: Inhand­ling av mat och jul­klap­par.
Tors­dag: Båt­tur till cen­tra­la delar­na av Bris­ba­ne, pro­me­nad, mer shop­ping.
Fre­dag: Mer shop­ping inför julaf­ton.


Hmm… Det tog mig visst lite läng­re tid att redi­ge­ra det här inläg­get än vad jag trod­de… Du får helt enkelt låt­sas att det var lil­le julaf­ton när jag pos­ta­de det 🙂

Idag är det lil­le julaf­ton, och vi har pre­cis kom­mit hem från affä­ren efter att ha varit och letat efter en lämp­lig bras­pan­na för att kun­na tilla­ga den gigan­tis­ka flæs­ke­steg vi köp­te hos slak­ta­ren i ons­dags (och miss­lyc­kats – den var för bred för ugnen, så Catja och Jason fick åka ut igen för att för­sö­ka hit­ta en annan i lämp­lig stor­lek).

I mån­dags kom vi hit efter oänd­li­ga flyg­tu­rer. Turen Kastrup-Frankfurt var snabb och den trev­li­gas­te av dem. Näs­ta var där­e­mot job­bi­gast, mel­lan Frank­furt och Sing­a­po­re. Vi satt pre­cis bakom ving­ar­na, vil­ket är när­mast moto­rer­na, så det lät unge­fär som att sit­ta innu­ti en gigan­tisk hår­tork. Obe­kvä­ma sto­lar ock­så, så det var gans­ka svårt att sova på det pla­net. Under­håll­nings­sy­ste­met var gans­ka dåligt ock­så, man gick inte så bra att höra vad som sades på de fil­mer de visa­de. Men trots det så var det OK på pla­net, mat ser­ve­ra­des med regeul­bun­det inter­vall, och dric­ka fick man så myc­ket man vil­le (det är torr luft på pla­nen).

När vi väl kom fram så hade min res­väs­ka tagit sig en egen tur någon­stans i värl­den, så det tog ett tag innan vi kom ige­nom tul­len på Bris­ba­nes flyg­plats. Väl ige­nom och vi hit­tat varand­ra så åkte vi hem till Catja och Jason. De bjöd på ita­li­ensk plock­mat, fan­tas­tiskt gott!!! Det blev dock en gans­ka kort kväll p.g.a. jet­lag och sömn­bris­ten på pla­nen.

I tis­dags blev min res­väs­ka hit­le­ve­re­rad, och efter det kun­de vi ge oss ut. Efter att ha åkt till and­ra sidan pla­ne­ten var det förs­ta varu­hu­set vi besök­te IKEA. Det var lite udda att se alla pro­dukt­namn skriv­na exakt som de är skriv­na på svens­ka IKEA-varuhus. Något som de har på IKEA här men inte i Sve­ri­ge är Swe­dish shop, där man kan hand­la svens­ka varor som jul­must och sill.
Ons­da­gen gick i shop­ping­ens för­lo­va­de tec­ken. Vi bör­ja­de med att hand­la mat på ett stort shop­ping­cen­ter någon­stans i Bris­ba­ne. De hade en i mina ögon extremt bra slak­ta­re där. Om de inte hade pre­cis den kött­bit man vil­le ha så rul­la­de de ut en död ko eller gris, så fick man peka ut den bit man vil­le ha. De för­be­re­der ock­så köt­tet pre­cis som man vill ha det, benar ur det och ski­var det, eller vad man nu kan tän­kas vil­ja ha gjort med det.

Efter vi hade kört hem och läm­nat av det vi hand­lat (man läm­nar inte mat i bilen här — det är på tok för varmt för det), så begav vi oss iväg till ett annat stort shop­ping­cent­rum (i vil­ket jag och Jason gick vil­se ett fler­tal gång­er). Där hand­la­de vi jul­klap­par åt varand­ra (utom till Jason som jag hop­pas kan hål­la sig till i näs­ta vec­ka, alter­na­tivt om han och Gret­ha lyc­kas hit­ta någon­ting till honom imor­gon).
Under shop­ping­en så bestäm­de vi oss för att fika på ett av café­er­na där. Tyd­li­gen tog det oss lite för lång tid att bestäm­ma oss för vad vi skul­le ha, för när de ropa­de ut våra namn och vi gick för att häm­ta våra mug­gar, så fick vi syn på kvit­tot (som det antag­li­gen var mening­en att vi inte skul­le se), och på det stod det något för­o­lämp­na­de i stil med They are so fuc­king slow. Det var lite för­vå­nan­de, eftersom austra­li­en­sar­na van­ligt­vis är väl­digt pro­fes­sio­nel­la i allt de gör så tje­jen vi hand­la­de av mås­te ha haft en dålig dag. Vi accep­te­ra­de inte det­ta, kräv­de peng­ar­na till­ba­ka och gick till ett annat café, Jamai­ca Blue, där jag drack mitt livs godas­te Man­go Smoot­hie (jag tror att jag bli­vit bero­en­de av man­go!). Jag mås­te se till att vi kom­mer dit igen…

Igår var det en gans­ka lugn dag, vi tog fär­jan in till stan och gick runt lite där. Det var en liten mark­nad vi gick runt på, och jag pas­sa­de på att köpa mig mitt livs förs­ta hatt. Jag tror att det finns en bild i bil­dal­bu­met någon­stans, har dock inte kol­lat ige­nom vil­ka bil­der som tagits än.