Kategorier
Okategoriserat

Musik och fildelning

På Afton­bla­det har man en arti­kel om forsk­nings­re­sul­tat från KTH som visar att fil­del­ning ökar musik­för­sälj­ning­en, och inte tvärt om som musik­bran­schen häv­dat i många år.

För många är det egent­li­gen ing­en över­rask­ning, musik­bran­schen lever kvar i affärsmo­del­ler från 70- och 80-talen, och har helt mis­sat den tek­nis­ka utveck­ling­en.
Per­son­li­gen kan jag bara säga att fil­del­ning har öpp­nat upp mina öron till nya artister/grupper som jag annars antag­li­gen inte hade upp­täckt. Och möj­lig­he­ten att köpa musik via nätet i elektro­nisk form (jag vill inte ha fler CD-skivor som lig­ger och tar upp en mas­sa plats på mina hyl­lor!!) – anting­en hela album eller ensta­ka låtar – har gjort att jag det senas­te året köpt mer musik än jag gjort under de före­gå­en­de fyra-fem åren.

För egen del är CD-skivor helt oan­vänd­ba­ra. Så fort jag råkar köpa något på CD så läg­ger jag över den i datorn när jag kom­mer hem och där­ef­ter vida­re till min iPod, så att jag kan lyss­na på den både när jag är hem­ma och när jag är ute och går. Där­ef­ter sät­ter jag CD:n i hyl­lan och tar ald­rig någon­sin fram den igen. Bor­de väl göm­ma undan dem i en gar­de­rob eller något istäl­let antar jag…