Diverse

Ojoj, det har inte bli­vit myc­ket blog­gan­de det senas­te 1½ året… Skall för­sö­ka bätt­ra mig, och kanske inte blog­ga om lika myc­ket peti­tess­artade saker i fram­ti­den.

I går beställ­de jag IP-telefoni via Bred­bands­bo­la­get. de har tyd­li­gen nyli­gen bli­vit kla­ra med att upp­gra­de­ra även min ”and­ra sida” på tele­sta­tionen så att jag kan köra IP-telefoni via min ADSL-koppling ock­så.

Så vitt jag har kun­nat utrö­na från deras sidor om det så inne­bär det att mitt abon­ne­mang hos Telia sägs upp och flyt­tas över helt och hål­let till Bred­bands­bo­la­get, och att mitt nuva­ran­de tele­fon­num­mer flyt­tas över till min nya bred­bands­tjänst istäl­let. Det­ta bor­de inne­bä­ra att må­nads­kost­naden för mig kom­mer att för bred­ban­det att öka med lite drygt 30 – 40:- (inklu­si­ve num­mer­pre­sen­ta­tion och tele­fon­svarar­tjäns­ten), men att mina tota­la månads­kost­na­der sjun­ker med drygt en hun­dra­lapp.

Att det sen är bil­li­ga­re att ringa min sys­ter i Austra­li­en är bara en bonus. Enligt Bred­bands­bo­la­gets pris­lis­tor är det bil­li­ga­re att ringa Au­stralien (0,16 kr/min) än dags­tax­an för Sve­ri­ge­sam­tal – och det är en stor för­del! Vil­ket gör att jag inte har någon som helst ursäkt kvar att inte ringa Catja och Jason jämt och stän­digt och höra hur det är med dem. Fast… Even­tu­ellt skul­le de trött­na rätt fort på mig då.