Cookies

Den­na webb­plats an­vän­der coo­ki­es. En coo­kie är en li­ten fil som till­fälligt spa­ras i din dator under ditt be­sök.

Enligt lagen om elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­tion ska be­sö­kare på webb­plat­ser infor­meras om vad coo­ki­es används till och ges möjlig­het att väg­ra sådan an­vänd­ning. Om du inte accep­terar använ­dan­det av coo­kies kan du änd­ra inställ­ningar i din webb­läsare så att den inte tillå­ter coo­ki­es.

Coo­ki­es används på den här webb­platsen för att gene­re­ra klar och tyd­lig sta­tistik (via Goog­le Ana­ly­tics).

Coo­ki­es kan ej inne­hålla virus och kan lätt rade­ras.