Kategorier
Okategoriserat

Bil

Fre­da­gen den 205 2005 skro­ta­de jag min gam­la bil.

Var­för? Jo, den fick lite anmärk­ning­ar på besikt­ning­en, och det skul­le kos­ta lite strax över 10.000:- att repa­re­ra. Och eftersom jag köp­te bilen för unge­fär det hal­va, så tyck­te jag att det var bätt­re att skro­ta den och för­sö­ka hit­ta en ny.

I för­ra vec­kan så fick jag ett tips om en ny (begag­nad) liten bil som kanske kun­de vara av intres­se. Det är en gans­ka liten bil (jag har fun­nit att små bilar ofta har mer benut­rym­me än sto­ra bilar, och dess­utom är de snorenk­la att fick­par­ke­ra), men gans­ka pigg (för en så liten motor) och är fak­tiskt rik­tigt snygg. Dagen efter jag varit och tit­tat på den så åkte jag dit igen och prov­kör­de den. Gil­la­de den verk­li­gen! Till skill­nad från min gam­la R5 som lät som ett trösk­verk när man kör­de den, så är den här näs­tan knäpp tyst inne i bilen!

I vec­kan leve­re­ras regi­stre­rings­skyl­tar­na hem till mig. När de är på plats är det bara lar­met kvar att mon­te­ra i bilen, sen är bilen min (efter en sum­ma peng­ar har bytt hand för­ståss).
Får säga att det är roligt att köpa bil. Den sto­ra eko­no­mis­ka utgif­ten som köpet inne­bär hade jag dock gär­na slup­pit, men jag är säker på att det inte kom­mer att inne­bä­ra någ­ra stör­re pro­blem för mig, eko­no­miskt sett.

Får se hur det blir i som­mar, even­tu­ellt skall vi åka till Borås djur­park under semestern. Den här är ju lite mer njut­bar att åka långt i än min gam­la skrammel­do­sa…