Uppdraget som aldrig tog slut

Hmm… Jag ver­kar sit­ta fast uppe i Bal­le­rup. Det här upp­dra­get jag är på med att pro­gram­me­ra ett gans­ka avan­ce­rat system i C#/ASP.NET blir för­längt hela tiden. Jag bör­jar näs­tan för­lo­ra hop­pet om att få åter­gå till mitt van­li­ga liv igen. Det är rik­tigt job­bigt att till­bringa 3 – 4 tim­mar av varen­da dag med att ta sig från hem­met till Cen­tra­len, byta till Øresunds­tå­get och åka till Hoved­ba­ne­går­den i Køben­havn, stres­sa sig för­där­vad genom ett van­sin­nes­lopp i gång­en under per­rong­er­na för att ta sig till spå­ren elva – tolv där C/H+ går bara för att se att det ju går sam­ti­digt som Øresunds­tå­get stan­nat på sin per­rong.

Vän­ta tju­go minu­ter på näs­ta tåg, och där­ef­ter gå från Malm­par­ken till Emen­tor. På kväl­len är det sam­ma sak, fast då åt and­ra hål­let.

Det bör­ja­de i mit­ten på okto­ber och skul­le vara fram till jul enligt Man­da­tors säl­ja­re i Köpen­hamn. Han mis­sa­de att säga att han mena­de fram till nyår, men jag lyc­ka­des ändå få två dagars ledig­het under jul/nyår. Tret­ton­de­da­gen gav mig ock­så lite ledigt, en helg de inte har i Dan­mark.

Mel­lan jul och nyår för­läng­des upp­dra­get fram till 14 feb­ru­a­ri, och där­ef­ter fram till i slu­tet på februari/början på mars, eftersom jag då skul­le pro­gram­me­ra en kon­fe­rens­si­te till WMU. Det blev ing­et lång uppe­håll, den åtton­de mars var det dags igen, den här gång­en för­längt nu till fre­da­gen den åtton­de april. I för­ra vec­kan så sade pro­jekt­le­da­ren att han skul­le ringa till Man­da­tors säl­ja­re i Köpen­hamn, så jag miss­tän­ker att det blir ytter­li­ga­re en för­läng­ning.

Ser jag fram emot det? Nej, det kan jag inte påstå. Det har varit ett fan­tas­tiskt läro­rikt upp­drag, har fått ännu mera erfa­ren­het av att byg­ga kom­plexa system, och sådan erfa­ren­het får man ald­rig till­räck­ligt av i mina ögon. Men den evi­ga och långa pend­li­gen var­je dag, att inte kom­ma hem för­rän runt 20 – 20.30, inte ha tid till någon­ting alls på var­da­gar­na utan för­sö­ka kläm­ma ihop det man nor­malt gör under sju dagar på två dagar istäl­let; det gör mig oer­hört less på det.

Men det kan ju inte vara hur länge som helst. Nån gång skall det ju leve­re­ras till kun­den ock­så.