Kategorier
Okategoriserat

Receptdatabas

I många år har jag haft pla­ner på att göra en recept­da­ta­bas. Inte för­rän nu har jag kom­mit igång på all­var.

Så jag har skri­vit ner och sor­te­rat alla tan­kar och idéer jag haft om det, vad jag vill att man skall kun­na göra där, jag har ett över­gri­pan­de hum om hur jag vill att det skall se ut (även om det inte är på detalj­ni­vå än), och jag har t.o.m. skaf­fat hos­ting för det. Men som med så myc­ket annat är det lite svårt att kom­ma igång i bör­jan, all infra­struk­tur skall upp så att man kan kom­ma igång med att imple­men­te­ra funk­tio­ner.

Det som jag just nu tyc­ker är job­bigt är att få rätt på data­bas­lag­ret. Jag har valt att låta NHi­ber­na­te, ett .NET based object per­sistence lib­ra­ry for rela­tio­nal data­ba­ses. Jag fick tip­set om det­ta från Jakob Røjel på Emen­tor, som trod­de att det kanske var lite lät­ta­re att ha att göra med än iBA­TIS, och jag tyck­te det kun­de vara en bra idé att slip­pa skri­va oänd­ligt många SELECT-/UPDATE-/INSERT-/DELETE-satser. Än så länge har jag inte ång­rat mig, NHi­ber­na­te under­lät­tar enormt, men det tar lite tid innan man får rätt på hur man skri­ver rela­tio­ner i map-filerna (som är XML-baserade). One-to-many är gans­ka enkelt, men many-to-many har jag inte rik­tigt fått rät på än. Men det kom­mer, jag är envis 🙂
Jag har ock­så köpt en licens för ett paket med vali­da­to­rer för .NET. De som finns i ASP.NET 1.0÷1.1 sak­nar mass­vis med funk­tio­na­li­tet, och fun­ge­rar inte med alla kon­trol­ler hel­ler. Där­för är jag glad över att MAD! widgets vali­da­tors finns. Vi använ­der dem i pro­jek­tet på Emen­tor, och de är extremt kraft­ful­la och flex­ib­la. En trev­lig finess är att man kan grup­pe­ra vali­da­to­rer, så att om du har t.ex. ett for­mu­lär som består av oli­ka delar, och en knapp som bara skall trig­ga vali­de­ring av en viss del av for­mu­lä­ret, så kan du grup­pe­ra ihop en Button/LinkButton/ImageButton med de fäl­ten, och låta de and­ra fäl­ten till­hö­ra en annan grupp som då inte vali­de­ras när du skic­kar iväg for­mu­lä­ret. Det stöd­jer ock­så avan­ce­ra­de and-/or-relationer mel­lan fält, t.ex. ”om den här kryssru­tan är ifylld skall man väl­ja ett vär­de i den här drop down-menyn, och som skall vara skiljt från det här vär­det” och lik­nan­de saker.

Det enda sto­ra som är kvar (för­u­tom att imple­men­te­ra all­ting för­stås), är att arbe­ta ut hur använ­dar­gräns­snit­tet skall se ut och vil­ka fär­ger som skall använ­das. Eftersom jag inte är gra­fi­ker så kan det ta tid, men det går ju all­tid att läg­ga på/modifiera i efter­hand, så det skall nog gå bra.

Recept­da­ta­ba­sen finns/kommer att fin­nas på www.ReceptDB.net.