Kategorier
Okategoriserat

Trettondagsafton

Så idag är det då en helg­dag som man inte har i Dan­mark, vil­ket gav mig en fri­dag i bonus så att säga.

De frå­ga­de mig vad Tret­ton­dags­af­ton och Tret­ton­de­dag Jul var för något. Jag hade fått för mig att det var den dag som de tre vise män kom fram till krub­ban, men de hade fått för sig att de kom fram till krub­ban på Jul­da­gen.

Nu har jag frå­gat Fritz om det, och han bekräf­ta­de och för­tyd­li­ga­de det jag redan viss­te.
Tret­ton­de­dag Jul är allt­så den dag som tre vise män kom fram till krub­ban där Jesus föd­des, idag då allt­så för 2005 år sedan. Det­ta är egent­li­gen ing­en dag för firan­de, utan skall till­bring­as i mäs­sa.

Det där med att de tre vise män skul­le ha hun­nit fram till krub­ban på jul­da­gen stäm­mer – för­u­tom att de kom fram till helt fel stad. De trod­de att den kom­man­de Judar­nas Konung skul­le födas i Jeru­sa­lem – men så var icke fal­let, Jesus föd­des ju i Bet­le­hem.

Ytter­li­ga­re för­tyd­li­gan­de är att det inte var någ­ra tre vise män, och de var inte hel­ler konung­ar som en del tror. De var vis­ser­li­gen visa, eller dåti­dens veten­skaps­män (ast­ro­lo­ger), och de var (minst) 21 styc­ken. Bibeln är väl­digt lud­dig på det områ­det. Den enda evan­ge­list jag hit­tat som skri­vit om dem (vid en snabb titt i Bibeln) är Mat­teus, och han näm­ner dem bara som de öster­länds­ka stjärn­ty­dar­na, men ing­et antal.