Ballerup

I mån­dags bör­ja­de jag på mitt senas­te kon­sultupp­drag hos Emen­tor i Köpen­hamn, i området/förorten Bal­le­rup, med att utveck­la ett B2B-system.

Förs­ta dagen kör­de jag. Jag märk­te rätt fort att det var ohåll­bart, mor­gon och kväll för­vand­las mer eller mind­re hela Köpen­hamn till en ena lång bil­kö. Så det märk­te jag fort att jag inte kun­de fort­sät­ta med…

Så igår bör­ja­de jag ta tåget istäl­let. Myc­ket lug­na­re, jag går på bus­sen här hem­ma, byter till Øresunds­tå­get på Mal­mö C, och på Køben­havns hoved­ba­ne­gård byter jag till S‑tåg H+ mod Fred­rikssund. Allt som allt tar resan lite drygt 1 tim­me och 45 minu­ter, från det att jag går hem­i­från till det att jag kom­mer till Emen­tor.

Emen­tor är et af de størs­te nor­dis­ke sels­ka­ber inden for for­ret­nings­råd­giv­ning samt it-løsninger og ‑ydel­ser, vil­ket på ren svens­ka inne­bär att de hål­ler på med affärs­råd­giv­ning, it-lösningar och it-ydelser (vad det nu kan bety­da).

Rent språk­mäs­sigt går det gans­ka bra. Jag för­står i prin­cip allt de säger (har ju haft en del trä­ning genom livet), men ibland fun­de­rar jag på om de verk­li­gen för­står min svens­ka. Nåja, blir det pro­blem kan vi all­tid byta till eng­els­ka, jag skall nog inte för­sö­ka mig på dans­ka… Att skri­va dans­ka går väl gans­ka hjälp­ligt, men utta­let… Svens­kar bru­kar säga att dans­ka låter som om man har en het pota­tis i mun­nen och för­sö­ker pra­ta runt den, och det lig­ger fak­tiskt något i det. Annars är dans­ka ett gans­ka vac­kert språk. Mina två favoritmeningar/ – ord just nu är jeg aner det ikke som låter full­kom­ligt anings­löst och kak­kerlak­ker som låter otro­ligt roligt när man säger det.